Tartu projektid

Andmebaasi aluseks on Tartu Linnavalitsuse poolt ajavahemikus 1871–1918 kinnitatud ehitiste projektide kollektsioon, mida säilitatakse ajalooarhiivis Tartu linnavalitsuse fondis (fond 2623, nimistu 1, säilikud 114–157).

2006. aastal alustati varem sisestatud andmete kontrollimist ning andmebaasi täiendamist Tartu kammerkohtu (EAA 3828) ja Tartumaa politseivalitsuse (EAA 330) fondis asuvate Tartu linna ehitiste projektide kirjeldustega. Täiendavalt on lisatud hoone aadress 1940. aasta seisuga ja projektide digipildid.

Andmebaas sisaldab andmeid nii projektide, projektidel kujutatud ehitiste kui ka ehitiste omanike kohta.

Andmebaas võimaldab üksikute andmeväljade (aadress, omaniku nimi, viide jne) kaudu selekteerida algselt kronoloogiliselt korrastatud ja köidetud projekte ning esitab ülevaatlikult projekti ja projektil kujutatu peamised parameetrid.

Andmebaasi kasutamisel tuleb silmas pidada järgmisi asjaolusid:

 • Andmed projektidel kujutatud ehitiste ning ehitiste omanike kohta pärinevad peaasjalikult nimetatud projektdokumentatsioonist. Kaheldavaid või mitmetimõistetavaid andmeid pole andmebaasi kantud. Kinnistute/hoonete omanike kohta on täiendavalt andmeid otsitud kinnisturegistritest ja kinnistutoimikutest.
 • Suur osa andmebaasi kantud ehitus- ja ümberehitusprojektidest pole tõenäoliselt kunagi realiseeritud või on realiseeritud projektis mitteettenähtud kujul.
 • Andmebaas ei hõlma kaugeltki mitte kõiki 19. sajandil ja 20. sajandi alguses Tartus ehitatud/ümberehitatud või siia projekteeritud/kavandatud rajatisi. 

Andmekoosseis

Projektide andmekoosseis:

 1. Projektil kujutatud ehitise iseloomustus, mis viitab, kas tegemist on uusehituse või mingit laadi rekonstrueerimisprojektiga. Viimasel juhul on võimalusel toodud andmed ehitiste ja projektide mõnede parameetrite kohta nii enne kui pärast rekonstrueerimist.
 2. Projekti number.
 3. Projekti koostamise ja kinnitamise kuupäev.
 4. Projektis sisalduvate jooniste loetelu (viide krundiplaani, ehitise põhiplaani, korruseplaani, lõigete, fassaadijooniste, sisustusplaani olemasolule), rekonstrueerimisprojekti puhul vana- ja rekonstrueerimisjärgse seisundi kohta eraldi.
 5. Projekti arhiiviviide arhivaali lehekülje täpsusega.
Projektil kujutatud ehitise kohta on esitatud andmekoosseis järgmine:
 1. Andmed ehitise otstarbe kohta, kirjeldamaks, kas projektil kujutatu on elamu, mingit laadi tootmis-, kõrvalhoone vms.
 2. Andmed ehitise rajamisel ja viimistlemisel ettenähtud/kasutatud materjalide kohta ning sellest tulenev kapitaalsuse grupp.
 3. Andmed ehitise kommunikatsioonide: küttesüsteemi, vesivarustuse ja kanalisatsiooni kohta.
 4. Andmed sooja vee, vanni ja käimla kohta.
 5. Korruste arv, andmed mansard- ja/või soklikorruse olemasolu kohta.
 6. Andmed ehitises paiknevate korterite kohta korterite tubade arvu järgi.
 7. Ehitise aadress Tartu 1940. aasta aadressraamatu põhjal.

Rekonstrueerimisprojektide puhul on rekonstrueerimiseelse ja -järgse seisundi kohta eraldi välja toodud andmed korruste arvu, korterite arvu ja suuruse, kanalisatsiooni, sooja vee ja vanni olemasolu kohta.

Ehitiste omanike kohta on esitatud andmekoosseis järgmine:

 1. Omaniku nimi, kusjuures eristatud on füüsilised ja juriidilised isikud.
 2. Füüsilistel isikutel sugu, võimalusel ka amet ja seisus.