Rahvusarhiiv

Ava otsing

Veel juhiseid

Digitaalne info

Pikaajaliste digitaaldokumentide hoiule andmine Rahvusarhiivi
Juhis annab soovitusi pikaajaliste digitaaldokumentide hoiustamiseks Rahvusarhiivis tegevuste kaupa. Iga tegevuse kohta antakse lühiülevaade ning juhatatakse viidetega õigusakti ja/või juhise juurde, kus selgitatakse konkreetsele tegevusele esitatud nõudeid ning antakse detailne kirjeldus nõude täitmiseks.

Korrastamine ja kirjeldamine

Arhiivikirjelduse elementide loetelu
Juhis annab nõuded ja soovitused arhiivikirjelduste koostamiseks kujul, mis võimaldab arhivaale avalikku arhiivi üle anda.

Isikuarhiivide korrastamine
Juhis tutvustab isikuarhiivide omanikele ja valdajatele isikuarhiivide korrastamise ja süstematiseerimise põhireegleid. Kirjeldatud on materjalide korrastamist isikufondiks, dokumentide säilitamiseks ettevalmistamist, ümbristamist, tähistamist, samuti fotode ja digitaalsete andmekandjate arhiveerimist, nõutavaid hoiutingimusi, arhivaalide avalikku arhiivi üleandmist, juurdepääsupiirangute kehtestamise võimalusi ning toetuste eraldamise korda.

Mittetulundusühingute arhiivide korrastamine
Juhis on suunatud mittetulundusühingutele (seltsid, parteid, liidud, ühingud) ja väiksematele äriühingutele arhiivide korrastamise põhireeglite tutvustamiseks. Käsitletakse dokumendihaldusega, dokumentide arhiveerimisega (säilikute ettevalmistamine, tähistamine, ümbristamine, hoiutingimused jms) ning arhiivi üleandmisega seotud küsimusi.

Ohutus

Ohuplaani koostamine
Juhis esitab soovitusi mäluasutuses või asutuse arhiivis ohuplaneeringuprotsessi etapiviisiliseks käivitamiseks, visuaalse riskianalüüsi teostamiseks, ennetusmeetmete kavandamiseks, tegutsemisjuhiste ja teavitamise korra väljatöötamiseks, ressursside planeerimiseks ning ohuplaani kirjutamiseks.

Kahjustusega arhivaalid

Veekahjustusega arhivaalide käsitlemine
Juhis kirjeldab erinevat tüüpi arhivaalide võimalikke veekahjustusi, arhivaalide evakueerimise ettevalmistamist ja teostamist ning vahendeid ja meetodeid kahjustunud arhivaalide pakendamiseks, märgistamiseks, külmutamiseks ja konserveerimiseks.

Eksponeerimine

Arhiivimaterjalide eksponeerimine
Rahvusvahelise Arhiivinõukogu (ICA) säilituskomitee poolt koostatud juhise tõlge eesti keelde. Sisaldab juhtnööre paberkandjal arhiivi- ja raamatukogumaterjalide eksponeerimiseks ja transpordiks.

Originaalfotode eksponeerimine näitusel
Juhis käsitleb originaalfotode eksponeerimisega seonduvat problemaatikat ning kirjeldab, millised on võimalikud valikud ja viisid fotode eksponeerimiseks, lähtudes menetluse ja vormistuse eripärast ning seisukorrast. Samuti on välja toodud levinumad eksponeerimisest tingitud kahjustused ja võtted nendest hoidumiseks – sobivate keskkonna-tingimuste loomise ning õigete käsitsemisvõtete rakendamise abil.