Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Eesti Sõjaväelaste Keskkomitee; ERA.R-1702; 1917-1919
Eesti Sõjaväelaste Keskkomitee ja Eesti sõjaväeosade koosolekute protokollid eesti rahvuslike polkude asutamise küsimusis, I Eesti Diviisi ülema käskkirjad, Eesti Sõjaväelaste Keskkomitee põhimäärus, eesti sõjaväelaste organisatsioonide võimupiiri äramääramise projekt, kirjavahetus toimetustega ajalehtede tellimise küsimusis
Arhivaal ERA.R-1702.1.1 12.04.1917-16.12.1917
Ettekanded sõjaministrile ja Ajutisele Valitsusele ning kõigi eesti organisatsioonide ja Tallinna TSN Täitevkomitee voliniku ettekanne Ajutisele Valitsusele rahvuspoliitika ja eesti rahvuslike väeosade moodustamise küsimusis; väeosade eesti sõdurite koosolekute protokollid ja Eesti rahvuslike väeosade põhimäärus
Arhivaal ERA.R-1702.1.2 05.04.1917-11.10.1917
180. jalaväe tagavarapolgu käskkiri osavõtmise kohta eesti rahvuslikust manifestatsioonist Petrogradis 26. märtsil 1917. aastal
Arhivaal ERA.R-1702.1.3 23.03.1917
Kirjavahetus Petrogradi sõjaväeringkonna staabi osakondadega, sõjaministeeriumi poliitosakonna ja Sõja-tehnilise valitsusega sõjaväelaste eestlaste koondamise küsimusis eesti rahvuslikesse väeosadesse, varustuse ning eesti auto-remonttöökodade avamise küsimusis; Eesti Vabariiklaste Liidu tegevusprogramm ning eesti rahvuslikes väeosades teenida soovijate nimekirjad
Arhivaal ERA.R-1702.1.4 09.04.1917-08.12.1917
Kirjavahetus Petrogradi ja Tallinna TSN Täitevkomiteega, sõja- ja mereministriga, kindralstaabiga ja sõjaväeosadega eesti rahvuslike väeosade moodustamise küsimusis
Arhivaal ERA.R-1702.1.5 13.04.1917-15.12.1917
Sõjaväelaste avaldused teenimiseks eesti rahvuslikes väeosades; kirjavahetus sõjaväeasutustega ja isikutega sõjaväelaste ületoomise küsimusis
Arhivaal ERA.R-1702.1.6 22.04.1917-22.12.1917