Saaga » Riigiasutused » Riigikantselei » Vabariigi Valitsus » 5. Informatsioon » 5.2. Sisepoliitiline
2. Diviisi staabist saadetud telegrammid olukorra kohta Pihkvas ja Petserimaal.
Arhivaal ERA.31.1.1605 12.06.1919-19.07.1919
Informatsioonilised teated siseriigist.
Arhivaal ERA.31.1.1606 04.08.1919-18.12.1919
Kindralite Laidoner'i ja Judenitš'i telegrammide ärakirjad; Inglise missiooni ettepanek ning lepingu kava Eesti ja Vene valgekaartliku Loodearmee ühiseks tegutsemiseks Nõukogude Venemaa vastu.
Arhivaal ERA.31.1.1607 10.08.1919-18.09.1919
Välisministri ettepanek teadete agentuuri informeerimise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1608 10.09.1919
Kindralite Judenitš'i ja Laidoner'i telegrammide ärakirjad; välisasjade komisjoni koosoleku protokoll; välisriikide esindajate märgukirjad Eesti Valitsusele Vene valgekaartliku Loodearmee likvideerimise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1609 05.11.1919-22.01.1920
Liitlaste sõjasaatkonna esimehe ettekanne kindral Judenitš'iga koostöö võimaluste loomise ning uuesti asutatud Vene Loodearmee Eesti Valitsuse poolt abistamise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1610 01.12.1919-04.12.1919
Järva Maakonnavalitsuse kiri ja sisekaitse ülema seisukoht Kaitseliidu tegevusala ja organisatsiooni kohta Jäva maakonnas Rakke jaamas toimunud vahejuhtumi puhul.
Arhivaal ERA.31.1.1611 10.12.1919-05.01.1920
Eesti Vabariigi Soome saadiku ettepanekud statistika aparaadi tundmaõppimiseks.
Arhivaal ERA.31.1.1612 03.01.1920-16.06.1920
Valitsuse korraldused riigiasutustele Vene valgekaartliku Loodearmee likvideerimiseks; ärakirjad Eesti Vabariigi ja Loodearmee vahelistest lepingutest vene valgekaartlaste haiglate ülevõtmise küsimuses.
Arhivaal ERA.31.1.1613 05.01.1920-16.09.1920
Valitsuse ja Loodearmee varade ülevõtmise komisjoni koosoleku protokoll; kindral Judenitš'i päevakäsu ärakiri Loodearmee laatsarettide ülevõtmise ja armee Eesti piiridesse tuleku lubamise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1614 07.01.1920-08.03.1920
Kindral Bulak-Balahovitsch'i kaebus ja peaministri resolutsioon Loodearmee tegevuse kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1615 12.01.1920
Töö-hoolekandeministri ettekanne ja peakomisjoni koosolekute protokollide ärakirjad trükikodade sekvestri alt vabastamise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1616 31.01.1920-22.05.1920
Kohtuministri ettekande saatekiri valitsusele proovikoja seaduse muutmise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1617 01.02.1920
Loodearmee poolt vägivaldselt kaasatoodud isiku palve kodumaale tagasisaatmise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1618 01.02.1920-22.03.1920
Telegramm peaministrile sõjavangide kasutamise kohta Kohtla põlevkivitööstuses.
Arhivaal ERA.31.1.1619 02.02.1920-04.02.1920
Sõjavägede ülemjuhataja ettekanne valitsusele sõjaväes tehtavate korralduste ja muudatuste kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1620 05.02.1920
Tartu Ühistöö juhatuse ettekanne koos juurdlusmaterjalidega sõjavangide viletsas seisundis Kohtlasse saatmise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1621 11.02.1920-26.02.1920
Kirjavahetus Joh. Rosenfeldt'iga kaitseliidu harjutuste kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1622 12.02.1920
N. Köstner'i kaebus tema J. Pitka poolt ajakirjanduses laimamise puhul.
Arhivaal ERA.31.1.1623 26.02.1920
Kirjavahetus Kaubandus-tööstusministriga aseadmiral J. Pitka ja Asutava Kogu liikme K. Ast'i konfliktide kohta ning J. Pitka raport sõjavägede ülemjuhatajale.
Arhivaal ERA.31.1.1624 26.02.1920-01.03.1920
Peaministri korraldused ametiühingute palvekirjade tagasilükkamise, streikide ja töölisliikumise vastu võitlemise kohta, sõjaväe teadete kogumise osakonna Tartu punkti ülema ettekanne meeleoludest ja streigi ettevalmistustest Tartus.
Arhivaal ERA.31.1.1625 28.02.1920-27.09.1920
Tartu Diviisi ülema Puskar'i telegramm peaministrile üle piiri liikunud isikute kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1626 02.03.1920
Kaastundeavaldused Jaan Poska surma puhul.
Arhivaal ERA.31.1.1627 08.03.1920
Aseadmiral J. Pitka raport minister Köstner'i auhaavamise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1628 10.03.1920
Pantvangide nimekirja ärakiri.
Arhivaal ERA.31.1.1629 11.03.1920-12.03.1920
Trükitööde sõjakontrollpunktide kaudu kogutud teated Eesti sõdurite meeleolu kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1630 24.03.1920-10.09.1920
Ohvitseride Kogu Keskjuhatuse mereväe ja soomusrongide osakondade protest Asutava Kogu liikme K. Ast'i haavavate sõnade puhul.
Arhivaal ERA.31.1.1631 26.03.1920
Ärakirjad Kaitseliidu ülema päevakäskudest.
Arhivaal ERA.31.1.1632 26.03.1920-05.06.1920
Valitsuse erilise garantiikirja ärakiri endise Loodearmee haavatute eest hoolitsemise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1633 30.03.1920
Kirjavahetus välisministriga juurdluse kohta endise Loodearmee intendantuurirongi rüüstamise asjus
Arhivaal ERA.31.1.1634 30.03.1920-31.03.1920
Valitsuse teatised ministritele Loodearmee likvidatsioonikomisjoni likvideerimise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1635 15.05.1920
Kirjavahetus Võru Maakonna Rahvaväe ja Kaitseliidu ülemaga salaviinapõletajate karistamise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1636 11.05.1920-28.06.1920
Lauri Kettunen'i kiri peaministrile temale annetatud Vabaduse Risti aumärgist loobumise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1637 19.05.1920
Eesti Helsingi saadiku ettekanne, kirjavahetus välisministriga, valitsuse otsus ning uurimiskomisjoni ettekanne Jüri Vilms'i kadumisloo selgitamise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1638 22.05.1920-10.12.1920
Kirjavahetus sõjaväe prokuröriga F. Schmidt'i sõjakohtu alla andmise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1639 03.06.1920-18.09.1920
Kirjavahetus riigitegelastega streigi ja valitsuskriisi puhul.
Arhivaal ERA.31.1.1640 04.06.1920-10.07.1920
A. Raudsepa ettekanne Eesti sõjaväe vastu agitatsiooni tegemise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1641 08.06.1920
Sõjaministeeriumi ettekanne polkovnik Kiiker'i poolt kindralmajor Larka ja polkovnik Reimann'i kohta ebasobivate väljendite kasutamise asjus.
Arhivaal ERA.31.1.1642 14.06.1920
Narva Linnavalitsuse ettekanne valitsusele kindralmajor Tõnisson'i despootliku käitumise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1643 17.07.1920
Eesti Punase Risti Peavalitsuse kiri liikmete ametite jagamise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1644 18.06.1920
Vabariigi vastases võitluses kahtlustatud kommunistliku meelsusega isikute nimestik; Eesti Iseseisva Sotsialistliku Töölispartei Keskkomitee üleskutse ning kõne kava; Rootsi ajalehes ilmunud Tallinna surmamõistetud kommunistide kirja tõlge.
Arhivaal ERA.31.1.1645 07.07.1920-26.07.1920
Pärnu-Tallinna Raudteevalitsuse telegrammid Mõisaküla tööliste streigi kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1646 29.07.1920
Kohtuministri seletus 26 väljasaadetud ametiühingutegelase Irboskas mahalaskmise kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1647 15.09.1920
"Ühistöö" keskjuhatuse ja osakondade juhtivate ning aktiivsemate liikmete nimekiri.
Arhivaal ERA.31.1.1648 1920
Järelepärimine merepiiri kohtuseaduse ja teiste seaduseelnõude kohta.
Arhivaal ERA.31.1.1649 1920
Ajakirjandusele avaldamiseks määratud informatsioon ametisse määramise ja ametist vabastamise ning komandeerimiste kohta.
Arhivaal ERA.31.4.327 04.01.1921-29.12.1921
Sõja- ja välisministri ettepanekud ja teated vägede dislokatsiooni, Eesti Vabariigi riigikaitse tugevdamise ja välisabi otsimise kohta võimaliku sõja puhkemise korral.
Arhivaal ERA.31.4.328 08.01.1921-30.08.1921
Ajakirjanduses avaldatud valitsuse otsused koosseisude paigutamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.329 01.01.1922-30.12.1922
Ministeeriumide ettekanded valitsusele sise- ning välispoliitilistes, majanduslikes, saksa okupatsiooni juriidilise külje selgitamise küsimustes ja Eesti-Läti piiri vahejuhtumi kohta.
Arhivaal ERA.31.4.330 11.01.1922-29.12.1922
Siseministri ettekanne ja valitsuse resolutsioon sõjaväevõimude õiguste kohta eraisikute üle eelkuulamise toimetamise juhtudel.
Arhivaal ERA.31.4.331 18.02.1922-21.03.1922
Sõjaministri ettekanded valitsusele sõjaväelistele ja ameti- ning eraisikute vaheliste kokkupõrgete kohta.
Arhivaal ERA.31.4.332 06.03.1922-18.09.1922
Kohtuministeeriumi teade valitsusele keskvangla juures merepinna sulgemise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.333 09.03.1922-20.03.1922
Põllutööministri ettekanne Viru maakonnas maa jagamisel esinenud väärnähete kohta.
Arhivaal ERA.31.4.334 15.03.1922-17.03.1922
Töö- ja Hoolekandeministri ettekanne haigus- ja emade kindlustusseaduse eelnõu kohta koos vastava komisjoni koosoleku protokolli ärakirjaga.
Arhivaal ERA.31.4.335 20.03.1922-08.06.1922
Riigikogu liikme A. Jõeäär'e telegramm Saaremaa riigimaade ülema omavolilisest tegevusest maareformi teostamisel; kohtuministeeriumi ettekanne Riigikohtu sõltumatuse küsimuses.
Arhivaal ERA.31.4.336 27.04.1922-05.09.1922
Laevade ülevaataja raport Tallinna tolli ülemale rannavalve punktide kohta.
Arhivaal ERA.31.4.337 07.06.1922-27.06.1922
Sõja- ja Kohtuministeeriumide ning Riigikontrolli ettekanded valitsusele kindralmajor Tõnisson'i süüdistuse kohta riigivara raiskamises koos lisadega.
Arhivaal ERA.31.4.338 14.06.1922-21.10.1922
Teedeministri ettekanne valitsusele Riigikogu komisjonides asjade arutusele võtmise aja teatamise kohta ajast huvitatud ministeeriumidele.
Arhivaal ERA.31.4.339 30.06.1922-11.07.1922
Kohtuministri ettekanne valitsusele rahvusvaheliste lepingute eelnõude väljatöötamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.340 23.08.1922-26.08.1922
Siseministri poolt informatsiooniks esitatud Saksa vägede poolt tekitatud kahjude aruanne.
Arhivaal ERA.31.4.341 16.09.1922-26.09.1922
Siseministri ettekanne valitsusele Narva-Jõesuu suvituskoha ja Narva linna vahekorra kindlaksmääramise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.342 26.09.1922-23.11.1923
Siseministri esitis valitsusele kohtuministri abi Mahoni ametliku jutuajamise kohta "Vaba Maa" kaastöölisega.
Arhivaal ERA.31.4.343 30.10.1922
Sõjaministri ettekanne ja valitsuse resolutsioon soomusronglaste ja raudteeametnike vahelisest arusaamatusest Klooga jaamas.
Arhivaal ERA.31.4.344 16.11.1922-22.11.1922
Kohtu- ja siseministri ettekanded "Eestimaa Närvi- ja Vaimuhaigete eest hoolitsemise Seltsi" põhikirja registreerimise tähtaja pikendamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.345 25.11.1922-12.02.1923
Ajakirjanduses avaldatud valitsuse otsused.
Arhivaal ERA.31.4.346 03.01.1923-31.12.1923
Siseministri ettekanne valitsusele ja kohtuministri kiri riigivanemale 7 vangi põgenemise kohta Narva Vestervalli vangimajast.
Arhivaal ERA.31.4.347 26.01.1923-01.02.1923
Ministeeriumide ettekanded valitsusele kaitseväe koosseisude, riigikaitse tugevdamise, karantiinide alluvuse majanduslikes ja Riigikontrolli poolt avastatud väärnähete selgitamise küsimustes.
Arhivaal ERA.31.4.348 01.02.1923-18.12.1923
Riigikontrolöri ettekanne valitsusele, rahaministri ja valitsuse seisukohad alevi mõisate kindlaks määramise kohta palga ja ametisõitude tasumäärade liigitamisel.
Arhivaal ERA.31.4.349 04.05.1923-24.05.1923
Riigikontrolöri ja rahaministri ettekanded valitsusele riiklike hangete seaduse ümbertöötamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.350 12.06.1923-28.07.1923
Välisministri ettekanne valitsusele Eesti Apostliku Õigeusu kiriku iseseisvaks tunnistamise kohta Konstantinoopoli patriarhi poolt.
Arhivaal ERA.31.4.351 26.09.1923-07.02.1924
Riigikogu juhatuse teade nõupidamisest Riigikontrolli funktsioonide väljaarendamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.352 16.10.1923-18.10.1923
Teedeministri ettekanne ja Posti Peavalitsuse ülema H. Rikand'i seletus rahatransfertide erilepingu sõlmimise kohta Ameerika Ühendriikide Peavalitsusega.
Arhivaal ERA.31.4.353 04.12.1923-15.02.1924
Valitsuse otsused ajakirjanduses avaldamiseks.
Arhivaal ERA.31.4.354 04.01.1924-31.12.1924
Riigikogu, Välisministeeriumi ja Riigi Majandusnõukogu poolt informatsiooniks saadetud resolutsioonid, välispoliitiline ülevaade ja põhimõtteline juhend majandusaladel; ärakiri telegrammist 1. ja 2. diviisi ülematele peale töörahva 1.detsembri ülestõusu mahasurumist piiride sulgemiseks.
Arhivaal ERA.31.4.355 11.01.1924-20.12.1924
Ministeeriumide, Sõjavägede ülemjuhataja ja teiste riigiasutuste ettekanded, ettepanekud ja järelepärimised majanduslikes, riigikaitselistes ja koosseisulistes küsimustes.
Arhivaal ERA.31.4.356 21.01.1924-03.12.1924
Kohtuministri ettekanded armuandmispalvete läbi vaatamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.357 07.02.1924-15.01.1925
Valitsuse otsuse ärakiri kindralleitnant J. Laidoner'i vägede ülemjuhatajaks nimetamise kohta, sõjaministri ettepanekud koos vastavate valitsuse otsustega ülemjuhataja instituudi asutamise ja likvideerimise kohta; kindralleitnant J. Laidoner'i lahkumispalve; sõjaväe prokuröri ettekanne 1.detsembri ülestõusust osavõtnute-vangistatute üle kohtumõistmise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.358 01.12.1924-09.01.1925
Eesti Apostliku Õigeusu Sinodi poolt teadmiseks saadetud Eesti Apostliku õigeusu kirikuseaduse kava.
Arhivaal ERA.31.4.359 09.12.1924-07.01.1925
Moskva saadiku A. Birk'i ettekanne oma tegevusest.
Arhivaal ERA.31.4.360 03.01.1925
Ministeeriumide, Arhiivinõukogu ja teiste asutuste poolt informatsiooniks saadetud materjalid riigikaitselistes, majanduslikes, välispoliitilistes ja teistes küsimustes ning koosolekute protokollide ärakirjad.
Arhivaal ERA.31.4.361 03.01.1925-19.12.1925
Kaitsevägede ülemjuhataja ettekanne valitsusele põrandaalusest kommunistlikust tegevusest Tallinna koolides ning ülemjuhataja käskkiri koolijuhataja Hans Roosi tagandamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.362 09.01.1925
Kohtuministri aruanne ja valitsuse resolutsioon vahialuste arvu kohta vanglates.
Arhivaal ERA.31.4.363 20.01.1925-06.02.1925
Kohtuministri ettekanded armuandmispalvete läbivaatamise ja abielu keelust vabastamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.364 28.01.1925-21.01.1926
Ministeeriumide ettekanded ja ettepanekud valitsusele vabadusristide annetamise, majanduslikes, riigikaitselistes, armuandmise ja väärnähete selgitamise küsimustes.
Arhivaal ERA.31.4.365 28.01.1925-23.12.1925
Töö-hoolekandeministri ettekanne Tervishoiu Peavalitsuse ja tema juhataja tegevuse kohta koos lisamaterjalidega.
Arhivaal ERA.31.4.366 13.03.1925
Sõjaministri ettepanek valitsusele piiriäärsetes maakohtades asuvates teenivate kaitseväelaste päevarahade seadluse vastuvõtmise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.367 03.06.1925-05.06.1925
Haridusministri ettekanne Riigi Keskarhiivi juhataja määramise kohta, kohtuministri ettekanne kohtu nõudmisel salajaste dokumentide esitamise küsimustes.
Arhivaal ERA.31.4.368 05.12.1925-18.12.1925
Ajakirjanduses avaldamiseks määratud informatsioonilised teated valitsuse tegevusest.
Arhivaal ERA.31.4.369 19.02.1926-23.12.1926
Sõjaministri poolt valitsusele teadmiseks esitatud informatsioon kommunistide tegevuse kohta.
Arhivaal ERA.31.4.370 04.03.1926-11.03.1926
Ministrite ettekanded majanduslikes ja poliitilistes küsimustes.
Arhivaal ERA.31.4.371 19.03.1926-18.06.1926
Valitsusele teadmiseks esitatud Alma Ostra-Oinas'e intervjuu Rootsi ajakirjandusele töötatööliste olukorra kohta Eestis ja seletus oma intervjuu kohta.
Arhivaal ERA.31.4.372 26.03.1926-27.03.1926
Valitsuse poolt teadmiseks võetud ettepanekud.
Arhivaal ERA.31.4.373 19.04.1926-12.04.1927
Haridusministri ettekanne õppekavade lihtsustamise kohta koolides.
Arhivaal ERA.31.4.374 04.05.1926-07.05.1926
Ministeeriumide poolt esitatud andmed kõrvalteenistust omavate riigiametnike kohta; ministrite ettekanded ja ettepanekud välispoliitilistes, koosseisulistes ja rahalistes küsimustes; Riigi statistika keskbüroo juhataja ettepanek keskbüroo ametnike autasustamise asjus; AS "Peetri tehased" aktsionäri Ovtšarov'i palve aktsiaseltsi võlgade korraldamise kohta; Politsei Peavalitsuse abidirektori ettekanne baltisakslaste tegevusest.
Arhivaal ERA.31.4.375 10.06.1926-25.05.1939
Põllutööministri ettekanded kogukonna-, asutuste ja erarendimaade korraldamise seaduse muutmise seaduseelnõu kohta.
Arhivaal ERA.31.4.376 12.01.1927-14.01.1927
Rahaministri ettekanne ja valitsuse otsuse ärakiri piirituse ja alkohoolsete jookide müügi seaduseelnõu kohta.
Arhivaal ERA.31.4.377 28.01.1927-11.02.1927
Eesti sotside liidri Mihkel Martna aruande ärakiri Muriel Paget'ile Londonis Eesti korteriolude kohta.
Arhivaal ERA.31.4.378 01.1927
Ajakirjanduses avaldamiseks määratud informatsioon valitsuse tegevusest.
Arhivaal ERA.31.4.379 01.04.1927-31.03.1928
Ministeeriumide, Eesti Panga ja Riigi statistika keskbüroo ettekanded ja ettepanekud majanduslikes, koosseisulistes ja riigikaitselistes küsimustes.
Arhivaal ERA.31.4.380 11.04.1927-31.03.1928
Ministeeriumide teated kiiret vastuvõtmist vajavate seaduseelnõude kohta.
Arhivaal ERA.31.4.381 02.05.1927-11.10.1927
Töö-hoolekandeministri ettekanne riigiasutuste ja riigiteenijate vaheliste lepingute kohta.
Arhivaal ERA.31.4.382 16.05.1927
Kohtuministri ettekanne Riigivanemale "Riigi Teatajasse" saadetud materjali avaldamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.383 29.11.1927-09.12.1927
Kaubandus-tööstusministri ning ettevõtete kavad ja ettepanekud "Eesti Nädala" korraldamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.384 16.12.1927-13.02.1928
Riigivanema Jaan Tõnisson'i poolt töövõimaluste leidmiseks korraldatud nõupidamise protokolli ärakiri.
Arhivaal ERA.31.4.385 12.01.1928
Tasuta maasaamise õigustest loobumise eest rahalise autasu saanud Vabadussõja kangelaste nimekiri.
Arhivaal ERA.31.4.386 25.01.1928
Sise-, Sõja- ja Kohtuministeeriumide ettekanded valitsusele piirivalves teenivate ohvitseride ülendamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.387 01.02.1928-15.02.1928
Eesti saatkonna Pariisis ratsaväe ohvitseride komandeerimiseks Prantsusmaale ratsavõistlustele.
Arhivaal ERA.31.4.388 01.02.1928-05.03.1928
Rahaministri kiri valitsusele Piirivalve Valitsuse õkonoomvara seadluse kohta.
Arhivaal ERA.31.4.389 28.03.1928-31.03.1928
Ajakirjanduses avaldamiseks määratud informatsioon valitsuse tegevusest.
Arhivaal ERA.31.4.390 05.04.1928-31.12.1928
Töö-hoolekandeministri esildis riigivanemale Riigi-Trükikoja juhatuse ja tööliste vahelise kollektiivlepingu kava kohta.
Arhivaal ERA.31.4.391 14.06.1928
Kohtuministri ettekanne valitsusele Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide korraldamisseaduse eelnõu kohta.
Arhivaal ERA.31.4.392 15.06.1928-25.06.1928
Ministeeriumide esildised Riigikontrolli puudutavate seaduste või riigikontrolli poolt kehtestatud määruste kohta.
Arhivaal ERA.31.4.393 25.06.1928-15.09.1928
Valitsuse otsused Vabadussõjast osavõtnud vedurijuhtide autasustamise küsimuse selgitamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.394 03.07.1928-27.11.1928
Kaubandus-Tööstuskoja ettekanne valitsusele Tallinna tehaste ametnikele ja teenijatele erihaigekassa avamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.395 03.10.1928
Haridusministri ettekanne, sooviavaldused ja resolutsioonid töövõimaluste laiendamise küsimuse kohta.
Arhivaal ERA.31.4.396 24.10.1928-22.02.1929
Töö- ja hoolekandeministri ettekanne valitsusele Eesti Eugeenika seltsi "Tõutervis" poolt esitatud seaduseelnõude kohta.
Arhivaal ERA.31.4.397 24.10.1928-16.08.1929
Riigikogu järelepärimine ja siseministri poolt esitatud Viljandi Maavalitsuse esitis Viljandimaa nime muutmise seaduseelnõu kohta.
Arhivaal ERA.31.4.398 01.11.1928-27.11.1928
Riigikassa poolt Riigikantseleile seisukoha võtmiseks esitatud riigiteenijate, kaitseväelaste ja riigitööliste ametisõitude tasu seaduseelnõu kava.
Arhivaal ERA.31.4.399 06.11.1928
Kaubandus-Tööstusministri ettekanne valitsusele äri-, lao- ja kontoriteenijate puhkeaja kindlustamise määruste muutmise seaduseelnõu kohta.
Arhivaal ERA.31.4.400 03.12.1928
Riigikassa ettekanne valitsusele alkohoolsete jookide tarvitamise kitsendamise seaduseelnõu.
Arhivaal ERA.31.4.401 28.12.1928-15.07.1929
Ärakiri põllutööministri kirjast valitsusele Eesti Maapanga põhikirja muudatuse kava ja valitsuse teadaanne sama põhikirja ümbertöötamiseks moodustatud komisjoni koosseisu kohta.
Arhivaal ERA.31.4.402 04.01.1929-05.02.1929
Võru Maavalitsuse ettekanne valitsusele Võru garnisoni suurtükiväele ehituskrundiks ja õppeväljaks maa-ala andmise kohta; Võru linna ja Kasaritsa-Kubja suvituskoha ümbruskonna plaanid.
Arhivaal ERA.31.4.403 18.02.1929
Eesti Raudtee Tööliste Ühingu ja teedeministri ettekanded valitsusele raudteetööliste palgalise puhkuse taotlemise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.404 26.02.1929-14.05.1929
Teedeministri ettekanne valitsusele Läänemeremaade hüdroloogide II konverentsi kohta.
Arhivaal ERA.31.4.405 10.04.1929-30.04.1929
Valitsuse otsusega kinnitatud Harju Maavalitsuse templijäljend.
Arhivaal ERA.31.4.406 24.05.1929
Kohtu- ja siseministeeriumi saabunud rahalise loterii korraldamiseks loa taotlejate nimestik.
Arhivaal ERA.31.4.407 10.09.1929
Haridu- ja sotsiaalministri ettekanne valitsusele majandusteadlaste-ekspertide kutsumise kohta Rahvasteliidu Tööbüroo kaudu.
Arhivaal ERA.31.4.408 19.09.1929
Tallinna Linnavalitsuse ettekanded valitsusele ohvitseride ja üleajateenijate kogude kasiinode arvu vähendamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.409 11.01.1930-10.04.1930
Riigiasutuste arvepidamise, aruandmise ja revisjoni seaduseelnõu kohta valitsuse ja ministeeriumide korraldusseaduste ümbertöötamise komisjoni poolt tehtud märkuste kokkuvõte.
Arhivaal ERA.31.4.410 11.02.1930-21.02.1930
Eesti Telegraafi Agentuuri aktsiaseltsi kiri riigivanemale siseinformatsiooni korraldamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.411 13.05.1930-02.06.1930
Põllutöö- ning haridus- ja sotsiaalministri ettekanded kutsekoolide klassikomplektide ja õppejõudude arvu kindlakstegemise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.412 15.07.1930-29.10.1930
Põllutööministri ettekanne omavalitsuste maaga varustamise seaduseelnõu juurde.
Arhivaal ERA.31.4.413 15.10.1930-06.11.1930
Informatsiooniks esitatud aruanded, komisjonide protokollid, ülevaade Rahvasteliidu XII täiskogu istungist.
Arhivaal ERA.31.4.414 13.05.1931-27.03.1932
Majandusministri teatis riigivanemale Vanamõisa kaevanduse tööliste palkade väljamaksmise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.415 01.01.1932-04.01.1932
Ajakirjanduses avaldamiseks määratud informatsioon valitsuse tegevusest.
Arhivaal ERA.31.4.416 09.01.1932-15.03.1932
Teedeministri ettekanne laevaühenduse korraldamise kohta Hiiu saare ja mandri vahel.
Arhivaal ERA.31.4.417 10.02.1932
Ajakirjandusele määratud informatsioon valitsuse tegevusest.
Arhivaal ERA.31.4.418 07.04.1932-25.03.1933
Ministeeriumide ettekanded ja ettepanekud majanduslikes ja riigikaitselistes küsimustes.
Arhivaal ERA.31.4.419 11.07.1932-29.03.1933
Haridus- ja sotsiaalministri ettekanne valitsusele fiktiivselt lahutatud abieluliste õpetajate vallandamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.420 13.09.1932-15.09.1932
Poliitilise politsei komissari informatsioon raudteelaste üldkoosoleku kohta.
Arhivaal ERA.31.4.421 17.11.1932
Postiametkonna töökorralduse juhtnöörid.
Arhivaal ERA.31.4.422 1932
Teedeministri poolt valitsusele esitatud ülevaade tööpuuduse ulatusest ja avalikeks töödeks määratud krediitidest.
Arhivaal ERA.31.4.423 31.01.1933-04.02.1933
Põllutööministri ettekanne valitsusele loomatervishoiu ja põllumajanduse osakondade ühendamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.424 06.03.1933-17.03.1933
Ülevaade enesetapmiste põhjuste kohta kaitseväes.
Arhivaal ERA.31.4.425 07.03.1933
Ajalehe väljalõiked Kadrioru lossi ümberehituse kohta.
Arhivaal ERA.31.4.426 17.03.1933-24.02.1934
Ajakirjanduses avaldamiseks määratud informatsioon valitsuse tegevusest.
Arhivaal ERA.31.4.427 06.04.1933-28.11.1933
Juurdlusmaterjalid reamees Viktor Usari uppumise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.428 11.07.1933-13.07.1933
Ülevaade Eesti ja Soome välisministrite kohtumisest Helsingis 14. sept. 1933.a.
Arhivaal ERA.31.4.429 20.09.1933
Riigisekretäri abi teatised ministritele informatsiooni andmise kohta ajalehtedele.
Arhivaal ERA.31.4.430 21.09.1933-24.10.1933
Põllutööministri ettekanded valitsusele tööpuuduse vastu võitlemise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.431 10.12.1933-19.01.1934
Kohtu- ja siseministri ettekanne ning valitsuse otsuste ärakirjad kindral Tõrvandi tagandamise ja juurdluse läbiviimise ning sõjalaevade "Lennuk" ja "Vambola" müügi kohta.
Arhivaal ERA.31.4.432 12.01.1934-10.03.1934
Informatsiooniks saadud sõjalaevade "Lennuk" ja "Vambola" müügi operatsiooni selgitamise Riigikogu ankeetkomisjoni aruande ärakiri.
Arhivaal ERA.31.4.433 03.03.1934
Eesti fašistliku liikumise juhi A. Larka Riigivanema kandidaadiks esitamise lehed.
Arhivaal ERA.31.4.434 21.03.1934-24.03.1934
Haridus- ja Sotsiaalministeeriumi poolt teadmiseks saadetud fašistlikust liikumisest osavõtnud Haridus- ja Sotsiaalministeeriumi ametnike ja õpetajate nimestikud koos seletustega.
Arhivaal ERA.31.4.435 08.05.1934-07.06.1934
Välisministeeriumi poolt informatsiooniks saadetud ärakirjad välisriikide saadikute kirjadest; Nobeli komitee ringkiri; Konjunktuur Instituudi Üldkogu koosoleku ärakiri ja Ministrite-vahelise komisjoni alamkomisjoni seisukohad või väljaveo kohta.
Arhivaal ERA.31.4.436 06.06.1934-20.03.1935
Põllutööministri ning Haridus- ja Sotsiaalministri ettekanne valitsusele Põllutööministeeriumile alluvate koolide kohta.
Arhivaal ERA.31.4.437 06.10.1934-21.11.1934
Välisministri ettekanne valitsusele uue konsulaarmaksu seaduse väljatöötamise vajaduse kohta.
Arhivaal ERA.31.4.438 18.03.1935-21.03.1935
Siseministri ettekanne ja otsus OÜ "Trükk" väljaandel ilmuvate ajalehtede sulgemise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.439 25.03.1935-11.04.1935
Salajane informatsioon piiriäärsete maade kirikuelu, kooli ja kasvatustöö kohta; üliõpilaste korporatsiooni "Sakala" peakoosoleku protokolli ärakiri vabadussõjalaste liikumisest osavõtnute korporatsioonist väljaheitmise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.440 09.08.1935-26.03.1936
Professor J. Tõnisson'i ja professor J. Uluots'a seletused vabadussõjalaste liikumisest osavõtmise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.441 18.12.1935-19.12.1935
Juurdlusmaterjalid professor Kliiman'i õpetuse kohta, nagu tegutseks riigivanem põhiseaduse vastaselt.
Arhivaal ERA.31.4.442 18.03.1936-07.04.1936
Ministrite poolt valitsusele teadmiseks esitatud ettekanded ministrite abide tegevuse üldise ulatuse ja võimupiiride kohta.
Arhivaal ERA.31.4.443 25.05.1936-16.11.1937
Kaitsevägede ülemjuhataja ja ministeeriumide ettekanded riigivanemale riigikaitselistes ja majanduslikes küsimustes.
Arhivaal ERA.31.4.444 27.05.1936-22.02.1937
Sihtasutuse "Üleriiklik Näitus" ettekanne koos valitsuse resolutsiooniga ettevalmistustööde kohta.
Arhivaal ERA.31.4.445 30.01.1937-06.03.1937
Sihtasutuse "Üleriiklik Näitus" Tallinnas ettekanne näituse ettevalmistustööde kohta.
Arhivaal ERA.31.4.446 20.02.1937
Riigihoidjale ministrite, organisatsioonide, Eesti saatkondade ja isikute poolt informatsiooniks saadetud teated ja ülevaated põhiseaduse valmimise, selle välismaal tutvustamise, riigihoidja Soomes käimise, näituste organiseerimise, toetuste kasutamise ja teistes küsimustes.
Arhivaal ERA.31.4.447 13.04.1937-31.03.1938
Majandusministri ettekanne O/ü "Domus" võlgade kohta; Välisministri ettekanne riigihoidja prantsuskeelse tiitli kohta; kohtuministri ettepanekud prokuröride ja Riigikohtu esimehe ettepanekud kohtunike nimetamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.448 20.05.1937-26.02.1938
Valitsuse poolt teadmiseks võetud majandusministri ettepanek mäekaevurite sissetoomise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.449 02.06.1937-03.06.1937
Valitsuse poolt teadmiseks võetud majandusministri informatsioon riigi 4. klassiloterii 3. klassi loosimisel juhtunud eksituse ja selle parandamiseks antud korralduste kohta.
Arhivaal ERA.31.4.450 10.06.1937
Põllutöökoja kiri majandusministri ettekande ja valitsuse poolt vastuvõetud teravilja ostu-müügi keskkorralduse loomise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.451 14.07.1937-30.09.1937
Siseministri ettekanne valitsusele L. Hellat'i ja R. Steinlik'i kaebuste puhul Sisekaitse Ülema otsuse kohta.
Arhivaal ERA.31.4.452 25.02.1938-03.03.1938
Presidendi kõne stenogramm Riiginõukogu liikmete pühaliku tõotuse andmise koosolekul.
Arhivaal ERA.31.4.453 28.04.1938
Riigikaitse Nõukogu arvamused koosolekute protokollide järgi.
Arhivaal ERA.31.4.454 02.05.1938-09.09.1939
Kokkuvõte presidendi otsuse kohaselt seaduste väljakuulutamisega seoses olevate küsimuste selgitamiseks moodustatud komisjoni töö tulemuste kohta.
Arhivaal ERA.31.4.455 16.11.1938
Sotsiaalministri ettekanne rahva juurdekasvu, tervishoiu ja heaolu korraldamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.456 14.01.1939
Valimiste Peakomitee ettekanne presidendile Riiginõukogu koosseisu muudatuse kohta.
Arhivaal ERA.31.4.457 14.01.1939-17.01.1939
Õiguskantsleri ettepanek ja valitsuse resolutsioon raadiooperaatorite kutseeksamite ja raadioamatööride eksami kava muutmise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.458 23.03.1939-29.03.1939
Haridusministri ettekanne tehnikumi õppekavade kohta.
Arhivaal ERA.31.4.459 06.04.1939-17.10.1939
Valitsusele informatsiooniks esitatud Riigikogu kodukorra kava ja materjalid Tartu koolide ülalpidamise kohta.
Arhivaal ERA.31.4.460 13.04.1939-28.12.1939
Pärnu Maakonnavalitsuse, õiguskantsleri ja ministrite ettekanded peaministrile ja valitsusele vabariigi aastapäeva, tööolude, majanduslikes ja teistes küsimustes.
Arhivaal ERA.31.4.461a 22.04.1939-29.03.1940
Sõja- ja majandusministrite ettekanded ja ülevaated NSV Liidu asutuste ja sõjaväeosade paigutamise kohta Eestis.
Arhivaal ERA.31.4.461b 06.02.1940-10.05.1940
Ministrite ettekanded õiguslikes ja majanduslikes küsimustes.
Arhivaal ERA.31.4.462 19.04.1940-25.07.1940
Seaduste eelnõud, kavad ja põhilaused.
Arhivaal ERA.31.4.463
Ettekanne valitsusele peale 1. detsembri 1924.a. ülestõusu nurjumist arreteeritud töölisliikumise tegelaste kohta.
Arhivaal ERA.31.4.464
Seletuskiri riigikaitseliste sundkoormiste seaduseelnõu juurde.
Arhivaal ERA.31.4.465
Põlevkivi kontsessionääride nimestik ja kontsessioonide plaan.
Arhivaal ERA.31.4.466
Ülevaade Tartu prokuratuuri koosseisust.
Arhivaal ERA.31.4.467
Riigivappide kavandid.
Arhivaal ERA.31.5.1893a