Rahvusarhiiv

Ava otsing

Talupoja liikumisvabadus

Types: 19. sajand / allikas / kiri / liikumisvabadus / talupoja eluolu / transkriptsioon / vallapass

Vanuseaste: gümnaasium

1863. aastal võeti vastu kõigi kolme Balti kubermangu jaoks ühine passikorralduse seadus. Arutle, mis muutus talupoegade elus pärast passikorralduse seaduse jõustumist. Pööra tähelepanu ka nendele küsimustele:

• Millised on valla- ja plakatpassi erinevused?
• Kes andis välja passe?
• Kuidas oli tagatud, et kontrollimisel ei esitataks võõrast passi?

Selleks tutvu artikli katkendiga, Rõude vallavalitsuse fondis oleva vallapassiga nr. 9 (RA, EAA.4341.1.82 l. 29) ja kirjaga Rõude vallavalitsuse kirjavahetusest (RA, EAA.4341.1.82 l. 5-5p).

Vastavalt passiseadusele võis iga vallakogukonna liige, kes oli vähemalt 21 aastat vana, nõutada passi elamiseks riigi mistahes linnas või paigas. Selleks pidid kõik teenistuse- või ametiga seotud võlad ja kohustused olema eelnevalt tasutud, valla ja kroonumaksud ning passiraha ette makstud. Lisaks sellele tuli elatusvahenditega kindlustada kõik vallas elavad lähisugulased. Pass anti tähtajaks alates 3 kuust kuni 3 aastani. Nekrutikohuslastele, kes olid saanud 25 aastat vanaks, võis passi anda maksimaalselt üheks aastaks. Väekohuslastele tuli väljastada pass punasel blanketil, mitteväekohuslastele anti aga valge pass (valgepassimees). Rannasõidu meremeestele mõeldud merepass, mida anti kuni kuueks kuuks, oli trükitud sinisele paberile.” Aadu Must. Valla passiregistrid demomeetrilises uurimistöös. Kabala valla passiregister. Kleio, 1994/10.

Kirja (RA, EAA.4341.1.82 l.5-5p) transkriptsioon:

Armas Mehe Wend!

Ma tulen Teid oma kirjaga
terretama ja sowin Teile
kõikidele palju terwiseid
mina kirjutasin kolme nädali
eest Karlist Wennale ja palusin
teda Poisi perrast linna tulla
ja mulle ka Passi tua sest
mina olen ilma Passita ja linas
ei saa ilma läbi aga ma ei ole
ühtegi wastust saanud ja nüüd
tulen mina teie palwele ja palun
minule Passi saata sest meie
maja perremees küsis juba minu
käest Passi ja ei taha mind enam
ilma Passita majas pidada ja siis
ma palun Teid ka mulle
kirjutada kuidas Jürri terwis on
Kas ta on parem wõi pahem
mina ei ole temast nüüd ühtegi
kuulnud ja Saksad küsivad ka
ühtepuhku tema järele meie oleme
nüüd sekord kõik terwd Kalla
käib leeris ja meie kõik sadame
Teile palju terwisi ja palun ika
wistist mulle Passi saata ja ka
kirjutada kuidas teie seal maal
elate ja kuidas Jüri terwis on
ja nüüd jäme Jumalaga
ilma silmanägemata aga waimus
kätt andes jäen

Teie armastaja
Wennanaene
Marie Wäden