Rahvusarhiiv

Ava otsing

Rahvuskaaslaste programm

Arhiiviprojektide konkurss on suunatud väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumisele, säilitamisele, kättesaadavaks tegemisele ja uurimisele. See hõlmab nii suulist kui ka esemelist pärandit, sh rahvaluulet, elulugusid ja mälestusi, muusikalist traditsiooni, dokumente, fotosid, auviseid, trükiseid, kunstiteoseid jm.

Arhiiviprojekte toetatakse riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm (2014-2020)“ meetme „Väliseesti kultuuripärandi kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise toetamine“ raames. Meetme peaülesanne on soodustada väliseesti kultuuripärandi säilimist ja avatust kasutajatele, sõltumata pärandi kuuluvusest (riiklikus või eraomandis) või asukohast (Eesti, väliseesti kogukonnad, asukohamaade mäluasutused) vastavalt asukohamaa seadustele ja arhiivinduse headele tavadele.

Rahvuskaaslaste programmi arhiiviprojektide konkursile võib esitada projekte, mille peamine eesmärk on väliseesti kultuuripärandi säilitamine ja kogumine ning mille tulemit saab avalikkus mitteärilistel eesmärkidel vabalt kasutada (mh laienevad sellisele tulemile mäluasutusse üleandmisel autoriõiguse vabakasutuse sätted).

Konkursi läbiviimist korraldab Rahvusarhiiv, arhiiviprojektide tegevusi finantseeritakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu. Toetust saavad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud üle maailma.

Konkursile on oodatud projektid, mille eesmärk on:

  • väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine, kogumine, korrastamine ja kättesaadavaks tegemine;
  • väliseesti kultuuripärandi talletamise ja levitamisega seotud koostöövõrgustike arendamine;
  • väliseesti kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal;
  • Eesti diasporaa aja- ja kultuuriloo teaduslik uurimine, mis on seotud arhiiviainese kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega.

Konkursil osalemise ja toetuse kasutamise tingimused on täpsemalt kirjeldatud konkursi juhendis:

Hilisemaks aruandluseks vajalikud vormid on järgmised:

Taotlusvorm:

Konkursile esitatud taotlusi hindab arhiivikomisjon, mille koosseisu kuuluvad: Mart Orav (ajakiri Akadeemia, komisjoni esimees), Andero Adamson (Haridus- ja Teadusministeerium, komisjoni aseesimees), Martin Eessalu (Haridus- ja Teadusministeerium), Sirje Karis (Tartu Linnamuuseum), Lea Kõiv (Tallinna Linnaarhiiv), Ilme Mäesalu (Muinsuskaitseamet), Priit Raudkivi (Tallinna Ülikool), Priit Rohtmets (Tartu Ülikool), Jüri Viikberg (Tallinna Ülikool) ja Raimo Raag (Uppsala Ülikool).

2020. aasta taotlusvoor on lõppenud ja toetused välja jagatud. Toetustaotluste esitamise tähtaeg oli 3. veebruar 2020.

Kontaktisik: Kristi Ots, kristi.ots@ra.ee, +372 738 7511.

Eraldatud toetused: