Avalehele/otsingusse | Tagasiside
Liik:
Nimetus: (täpne otsing)
Arhiivimoodustaja /
Asutuse nimevorm
:
(täpne otsing)
Andmeandja: (täpne otsing)
Arhiivi tähis:
Eraarhivaalid:
Algdaatum: alates  kuni 
Lõppdaatum: alates  kuni 
Näita rida korraga

 
Lugupeetud Arhiiviregistri kasutajad!

Arhiiviregister on Rahvusarhiivi andmebaas, mis sisaldab andmeid avalikke ülesandeid täitvate või täitnud asutuste ja isikute põhitegevuse- ja personalidokumentide asukoha kohta, samuti Narva Linnaarhiivis säilitatavate arhiivide andmeid. Eelkõige on Arhiiviregistri andmed abiks kodanikele, kes soovivad tõendada oma pensioniõiguslikku staazi, leidmaks asutuse arhiivi, kust oma töötamise kohta teatist küsida.
Register sisaldab andmeid ka Rahvusarhiivi (Ajalooarhiiv, Riigiarhiiv, endised maa-arhiivid) ning Tallinna Linnaarhiivi kogude kohta, kuid seda vaid personalidokumente sisaldavate fondide osas. Leidmaks infot kõikide Rahvusarhiivis ja Tallinna Linnaarhiivis säilitatavate arhiivide kohta, on vaja otsingut jätkata Arhiivi Infosüsteemis AIS.
Arhiiviregistrisse on eraarhivaalidena kantud ka Eesti Evangeelse Luteriusu Kiriku (EELK) valduses olevad korrastatud arhivaalid ning President Lennart Meri arhiiv. EELK arhiivide puhul on võimalus lisaks arhiiviandmetele leida infot sarjade ja arhivaalide kohta.
Lisaks sisaldab register andmeid selliste personalidokumentide asukoha kohta, mille arhivaarid on välja selgitanud oma töö käigus, kuid mille tõesust me ei saa alati garanteerida. Kokkuleppeliselt on nende arhiivide andmeandjaiks märgitud Tallinna Vahearhiiv ja Tartu Vahearhiiv.

NB! Nõuandeid otsingu teostamiseks

Juhised otsingu sooritamiseks leiate, klõpsates päringulahtrite kõrval olevatele nimetustele.
● Päringu sooritamiseks piisab, kui on täidetud vaid lahter "Nimetus" või lahter "Arhiivimoodustaja/Asutuse nimevorm". Ülejäänud lahtreid võib täita vastavalt vajadusele.
Tehes päringu "Nimetuse" või "Arhiivimoodustaja/Asutuse nimevorm" järgi, on võimalik sama päringut jätkata Arhiivi Infosüsteemis AIS nupu "Sama otsing AISist" kaudu.
● Kui soovite infot käesoleval ajal tegutsevate asutuste valduses olevate arhiivide kohta, kirjutada "Andmeandja" lahtrisse asutuse praegune nimi. "Andmeandja" järgi tehtud päringu jätkamine nupuga "Sama otsing AISist" vastuseid ei anna.
● Info Rahvusarhiivis ja Tallinna Linnaarhiivis säilitatavate arhiivide kohta leiate, kui andmeandja reale sisestada arhiiviasutuse nimetus (nt Riigiarhiivi Rakvere osakond). Kordame, et Arhiiviregistris kuvatakse tulemuseks vaid personalidokumente sisaldavad fondid. Andmed kõikide Rahvusarhiivi ning Tallinna Linnaarhiivi kogude kohta leiate Arhiivi Infosüsteemist AIS.

Arhiiviregistri otsingusüsteem on mõeldud esmatasandi info leidmiseks asutustes olevate arhiivide kohta. Arhiivinduses on esmatasandi infoks andmed arhiivi kui asutuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentide tervikliku kogumi kohta. Registrisse ei ole üldjuhul (välja arvatud Eesti Evangeelse Luteriusu Kiriku korrastatud arhivaalid) kantud andmeid teiste tasandite - sarjade ja dokumentide kohta. See tähendab, et päringu tulemusel kuvatud andmed näitavad asutuses olevate dokumentide kogumike olemasolu, samuti personalidokumentide kogumikke nende olemasolul, asutuse nimevorme aastate jooksul ning kontaktandmeid. Dokumentide leidmiseks ning nendega tutvumiseks tuleb pöörduda dokumente valdava asutuse poole.

Kokkuvõtvalt on oluline teada, et
REGISTRIS ON andmed selle kohta, et otsitava asutuse (nt Kevade kolhoosi, Tallinna Transpordikooli) dokumendid on olemas registris märgitud aadressil, kus nendega tutvuda saab.
registris ei ole dokumentide pealkirju (v. a. EELK arhiivid) ega dokumente endid. See tähendab, et registrist ei saa infot Jaan Kase töötamise kohta Kevade kolhoosis aastatel 1960-1980 ega Peedu talu ostu-müügilepingu sõlmimisest 1938. a.

Päringusüsteemis kasutatud erialaterminite ja mõistete seletused:

Arhiiv, Avalik arhiiv, Arhiivi tähis, Andmeandja, Nimetus, Arhiivimoodustaja/Asutuse nimevorm, Eraarhivaalid, Algdaatum, Lõppdaatum, Sari, Arhivaal, Detailandmed.