Vorm

Plaan. Valdav osa Rahvusarhiivi kartograafilisest materjalist on mitmesugused plaanid. Kaasaegse definitsiooni kohaselt on plaan: 1) ruumiliste nähtuste kokkuleppeline vähendatud esitus pinnal ortograafilises projektsioonis; 2) maa-ala kartograafiline kujutis suures mõõtkavas, kusjuures on jäetud arvestamata maakera kumerus.

Kartograafiaajaloolisest vaatevinklist lähtudes on sageli problemaatiline teha vahet kaardi ja plaani vahel, materjalide originaalpealkirju ei saa siin usaldada. Nt geomeetriliste kaartide (Geometrische Charte või Geometrisk Charta) all mõeldakse rootsiaegsel traditsioonil põhinevaid suuremõõtkavalisi (1: 10400, 5200 jne) katastriplaane; geograafiliste kaartide (Geografisk Charta) all aga vastavalt väiksema mõõtkavaga (1: 52000 jt) katastriplaane.

Kaart on maapinna üldistatud, vastavate leppemärkidega edastatud ja matemaatiliselt määratletud vähendatud kujutis. Võrreldes plaanidega on Rahvusarhiivis käsikirjalisi kaarte suurusjärgu võrra vähem. Vastavalt definitsioonile eristab kaarti plaanist just matemaatiline määratletus ja maa kumeruse arvestamine. Asja lihtsustades võiks vanematest materjalidest kaartide hulka lugeda kõiki suuremat geograafilist ala (kubermang, riik) hõlmavaid dokumente, mille koostamisel on arvestatud kaasaegseid matemaatilisi teadmisi Maa kuju kohta, olgugi, et neid pole üles tähendatud. 19.sajandil alanud trianguleerimine viis kaartide koostamise uuele tasemele ja paljud varem plaanidena määratletavad dokumendid astuvad sellest hetkest kaardi staatusse. Kaardid on topograafilised kaardid, üldgeograafilised kaardid, merekaardid. Samuti liigituvad kaartidena suure tõenäosusega materjalid, mille mõõtkava on väiksem kui 1:100 000.

Vaade on tinglikult kartograafiline materjal, kuna sellel edastatakse ruumilisi suhteid kolmemõõtmeliselt (linnavaated, maastikuvaated jms).

Profiil on nivelleerimise teel saadud maastiku vertikaalläbilõige, millele on kantud kõrgussuhted, pinnase koostis (stratigraafia) jne. See vorm on väga levinud teedeehituste juures.

Diagramm on graafiline arvjoonis, mis sisaldab geograafilise ruumiga seotud andmeid.

Tabel sisaldab geograafilise ruumiga seotud andmeid.

Muud - dokumendid, mis ei mahu eelmistesse kategooriatesse.