Rahvusarhiiv

Ava otsing

Nõukogude Eesti külma sõja ajal

Nõukogude Eesti külma sõja ajal

Kogumikus võetakse vaatluse alla Moskva kavad sovetiseerimisprotsessi käivitamisel sõjajärgses Eesti NSVs läbi ÜK(b)P KK Eesti büroo tegevuse (Tõnu Tannberg), analüüsitakse külma sõja aegset suurriikidevahelist ideoloogilist vastasseisu Eesti NSV ajakirjanduse (Tiiu Kreegipuu), kooliõpikutes esile toodud vaenlase- ja kangelasekuvandi (Karin Veski, Anu Raudsepp) ning nõukoguliku usupoliitika muutuste (Atko Remmel) näidetel. Lisaks käsitletakse külma sõja algusperioodi majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi Eestile (Olaf Mertelsmann), liiduvabariigi haldusaparaadi ühe põhiosise — Eesti NSV Ministrite Nõukogu — rahvuslikku koosseisu (Olev Liivik), julgeolekuorganite juurdlustoimikuid kui ajalooallikaid (Aigi Rahi-Tamm, Meelis Saueauk), KGB tegevust propagandakirjanduse üllitamisel mõjutamaks tolleaegset avalikku arvamust (IvoJuurvee), sõjajärgsel perioodil toimunud liiduvabariigis aset leidnud parteipuhastusi («Eesti süüasi») NSV Liidus ja Ida-Euroopas toimunud analoogiliste sündmuste kontekstis (Meelis Saueauk) ning külma sõja aegseid sõjasüüdlaste karistamiseks korraldatud näidiskohtuprotsesse Nõukogude Eestis (Meelis Maripuu). Kogumiku autorite tähelepanu on pälvinud ka Saksamaa Liitvabariigis resideerinud Eesti pagulaspoliitikute diplomaatilist tegevus ja nende vaateid rahvusvahelisele poliitikale (Vahur Made) ning J. Stalini surma järel poliitiliste olude pehmenedes ja osaliselt suurriikidevahelise nn kultuuridiplomaatia kattevarjus võimalikuks saanud soomlaste huvireisid Eesti NSVsse ajavahemikul 1955–1980 (Oliver Pagel).

Osta meie veebipoest