Rahvusarhiiv

Ava otsing

Saksa kultuuromavalitsus Eesti Vabariigis 1925–1940

Publikatsiooni näol on tegemist integreeritud monograafia ja dokumendikogumikuga, mis annavad üheskoos tervikliku ülevaate baltisaksa vähemusrahvuse eluolust ja püsivalt pingelistest suhetest eesti enamusrahvusega iseseisvas Eesti Vabariigis kahe maailmasõja vahelisel perioodil. Keskendutakse eelkõige 1925. aasta vähemusrahvuste kultuuromavalitsuse seaduse alusel ellu kutsutud Saksa Kultuuromavalitsuse kui institutsiooni ajaloole, ellurakendamisele ja tegevusele kuni rahvusgrupi ümberasumiseni Saksamaale II maailmasõja eelõhtul. Samuti leiavad käsitlemist saksa rahvusgrupi koolielu ja majanduslik olukord. Andmaks huvilistele „Eesti Vabariigi Vähemusrahvuste kultuuromavalitsuse seaduse“ kujunemisest, vähemusrahvuste olukorrast ning nende kultuuromavalitsuste tegevusest maailmasõdadevahelise aja Eestis – Saksa Kultuuromavalitsuse näitel – kujukama ja ajastulähedasema pildi, on monograafiale lisatud kogum erinevaid allikmaterjale. Publitseeritud dokumendid pärinevad ülekaalukalt Eesti Riigiarhiivi fondidest. Lisaks arhiivimaterjalidele on ära toodud olulisemad „Riigi Teatajas“ ilmunud vähemusrahvuste kultuuromavalitsuste tegevust reguleerinud seadusandlikud aktid. Publikatsioon on suunatud nii eestikeelsele kui ka saksa keelt valdavale rahvusvahelisele lugejaskonnale, sisaldades nii eesti- kui ka saksakeelseid allikmaterjale. Eesti 1925. a. kultuuromavalitsuse seadust võib pidada esimeseks ja seni ainsaks edukaks katseks maailmas vähemusrahvustega seotud probleeme riigiõiguslikult kultuurautonoomia kaudu lahendada, mistõttu on tegemist olulise etapiga rahvasteõiguse arengus. Kuna diskussioon vähemusrahvuste integratsiooni teemadel on Eestis jätkuvalt aktuaalne, siis on vaieldamatult tegemist huvipakkuva lugemisega.

Osta meie veebipoest