Shopping Cart (0)

Zoom Image
EKP KK büroo istungite regestid. I
1940–1954

Koostanud Tõnu Tannberg
Toimetanud Velly Roots
Kujundanud ja küljendanud Helina Tamman

Väljaanne on ilmunud osaliselt ETF grandi nr 5715 toel.

Käesoleva publikatsiooni «EKP keskkomitee büroo istungite regestid»eesmärk on avaldada kõik aastatel 1940–1990 toimunud büroo istungite protokollide sisukokkuvõtted, mida prof. Enn Tarveli ettepanekul nimetame üldistatult regestideks. Publikatsiooni aluseks on Riigiarhiivis olev EKP arhiivifond (Fond 1 - «Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee»), täpsemalt selle fondi neljandasse nimistusse koondatud dokumentatsioon, mille põhiosa moodustavadki büroo protokollid ja sinna juurde kuuluvad lisamaterjalid (büroo otsused, istungite stenogrammid ja lisamaterjalid).

Publikatsioon on kavandatud kolmeköitelisena. Väljaande esimeses osas avaldatakse EKP Keskkomitee büroo regestid ajavahemikust 9. septembrist 1940 kuni 9. veebruarini 1954. Kokku publitseeritakse selles köites ligi 700 büroo istungi regesti.

Publitseeritud regestid on esitatud aastate kaupa. Iga regesti juures on märgitud:

1) protokolli number ja kuupäev;
2) protokolli täpne arhiiviviide (numbrikombinatsioonis: fond-nimistu-säilik, leht);
3) büroo istungil osalejad (koos kutsututega);
4) istungi päevakorrapunktide loetelu.

Büroo istungite protokollid ja muu dokumentatsioon olid salajased ja ei olnud mõeldud avalikuks kasutamiseks. Kuid tollane salastatus oli mitmeastmeline. Büroo istungitel arutlusel olnud eriti salajased küsimused paigutati erikausta ning nende küsimustega seotud dokumente hoiti teistest eraldi. Regestides on need päevakorrapunktid märgitud rasvaselt: Erikaust. Suur osa erikausta materjale on tuvastatavad ning sel juhul on sulgudes erikausta alla kuuluv päevakorrapunkt lahti kirjutatud ja võimalusel lisatud ka arhiiviviide, kus erikausta materjalid asuvad.

Sel moel tuuakse lugejani iga büroo istungi kohta kõige olulisem informatsioon. Ühtlasi on avaldatavad EKP Keskkomitee büroo istungite regestid tegelikult arhiivinimistu osaliselt laiendatud variant, mille abil on võimalik täpselt üles leida arutlusel olnud päevakorrapunktid ning inimesed, kelle personaalküsimust liiduvabariigi võimuladvik vaagis ning kes teiste saatuse üle otsustasid ühes täpse arhiiviviitega. EKP Keskkomitee büroo regestide kaudu avaneb tegelikult Eesti NSV ühe kesksema võimuinstitutsiooni köögipool ning nii uurijal või lihtsalt asjahuvilisel võimalik paremini orienteeruda tollastes poliitilistes oludes ning saada täpsemat informatsiooni selle kohta, mil moel tegelikult Eesti NSVd valitseti. Regestid sobivad seega hästi esmaseks teejuhiks nõukogude perioodi uurimisel.

Raamatu oluline koostisosa on isikunimede register, kuhu on võetud kõik EKP Keskkomitee büroo istungite päevakorrapunktides fikseeritud isikud — seega need inimesed, kelle personaalküsimust eraldi päevakorrapunktina arutati või kes olid mingil muul moel konkreetse küsimuse aruteluga seotud. Isikunimede registrisse ei ole kantud büroo liikmete, liikmekandidaatide ja istungile kutsute nimesid, kuna need korduvad protokollist-protokolli. Kui aga näiteks bürool tuli arutlusele mõne büroo liikme personaalküsimus, siis mõstagi kajastub tema nimi ka registris.

Publikatsiooni on alates 2001. aasta kevadest ette valmistanud töörühm, kuhu kuuluvad Indrek Jürjo, Tiit Noormets, Valdur Ohmann, Rita Peirumaa, Ivi Toimngas, Peeter Väljas ning Tõnu Tannberg. Regestid on sisestanud ja vajadusel vene keelest tõlkinud Velly Roots. Erikausta

€3.00   Add to Cart