Kasutustingimused

Üldtingimused

Rahvusarhiiv pakub VAU (edaspidi portaal) teenuseid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja lähtuvalt Rahvusarhiivi arengukavast, teenindusstandardist ja teistest asutusesisestest aktidest, mis käsitlevad klienditeenindust.

Kõik portaali teenused on tasuta, välja arvatud need, mille osas on tasu õigusaktiga kehtestatud või riigiarhivaari käskkirjaga eraldi määratud (koopiad, arhiivipäringud, kauglaenutus).

Portaali kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral.

Kasutajal on kohustus järgida portaali kasutamisel kõiki kohaldatavaid seadusi ning head tava.

Rahvusarhiivil on õigus piirata kasutaja juurdepääsu portaalile, kui kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.

Mõisted

Dokumendis esinevaid mõisted on järgmises tähenduses:
Portaal – veebikeskkond www.ra.ee/vau/;
Kasutaja – füüsilisest isikust portaali külastaja;
Kasutajakonto – kasutajana registreerimine ja sisselogimine, mis tagab portaali kõikide teenuste ja funktsioonide kasutamise;
Haldaja – portaali administreerimist korraldav isik;
Kasutustingimused – käesoleva dokumendiga haldaja ja kasutaja vahel sõlmitud kokkulepe portaali kasutamiseks.

Kasutaja õigused ja kohustused

Kasutajal on õigus:
1) luua endale portaalis ainult üks kasutajakonto,
2) kasutada kõiki portaalis pakutavaid teenuseid,
3) teha haldajale parandusettepanekuid portaali arendamiseks.

Haldaja on tänulik kõigi parandusettepanekute eest ja arvestab nendega vastavalt võimalustele.

Kasutaja kohustub:
1) kasutajakonto loomisel ja kasutamisel esitama tõesed isikuandmed ja enda kohta kehtivad kontaktandmed;
2) mitte avaldama portaalis reklaami, vaenu õhutavaid või poliitilisi teadaandeid;
3) igakülgselt hoiduma teiste kasutajate halvustamisest ja diskrimineerimisest;
4) mitte rikkuma teiste kasutajate privaatsust ja võimalusi portaali mugavaks kasutamiseks;
5) arhiivimaterjalide publitseerimisel viitama arhiivile;
6) autoriõigusega kaitstud arhivaalide publitseerimisel juhinduma autoriõiguse seaduse sätetest.

Kasutaja kinnitab, et on teadlik isikute õigusest perekonna- ja eraelu puutumatusele ning vastutab talle juhuslikult teatavaks saanud portaalis kättesaadavaks tehtud arhiiviallikates sisalduvate delikaatsete ja eraelu puudutavate isikuandmete kasutamise eest vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Haldaja õigused ja kohustused

Haldajal on õigus:
1) muuta ja täiendada portaali funktsionaalsust, ülesehitust ja muid portaalielemente;
2) saata kasutajatele teadaandeid;
3) kustutada hinnanguid, kommentaare, teoseid jms andmeid, mille sisestamisel on kasutaja rikkunud kasutustingimustes seatud kohustusi või mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega;
4) sulgeda kasutajakontosid ette hoiatamata, kui kasutaja on enda kohta loonud mitmeid kontosid, valinud kasutajakonto loomiseks ebasobiva kasutajanime või kui kontot kasutav isik rikub kasutajatingimusi;
5) blokeerida portaali külastamine kasutajale, kes rikub kasutustingimusi;
6) kasutustingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada, teavitades muudatustest ja täiendustest portaalis asuvate vastavate teadete kaudu.

Haldaja ei ole kohustatud kasutaja poolt kasutustingimuste rikkumise korral kasutaja suhtes rakendatavaid meetmeid kasutajale põhjendama.

Isikuandmete kaitse

Kasutajakonto loomisega annab kasutaja haldajale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, kui see on vajalik portaali efektiivseks ja kasutajaskonnale lisaväärtust loovaks toimimiseks.

Kõiki kasutaja kohta avaldatavaid isikuandmeid on kasutajal võimalik näha ja muuta oma kasutajakonto juures.

Haldaja tagab portaali sisestatud isikuandmete konfidentsiaalsuse ega avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui vastav kohustus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest või edastamine on vajalik kasutustingimuste täitmiseks.

Intellektuaalse omandi õiguste kaitse

Kasutaja poolt portaali sisestatud linkide, andmebaaside, kommentaaride jms autoriõigused kuuluvad nende autoritele.

Portaalis kasutada olevate Rahvusarhiivi andmebaaside ja rakenduste õigused kuuluvad Rahvusarhiivile.

Arhiivimaterjalide publitseerimisel on viitamine arhiivile kohustuslik.