Allikad

Vabadussõjas osalenud sõdurite kohta leidub arhiivis mitmesuguseid andmeid. Sõjaväeringkondade staapides peeti arvestust reservi arvatud sõdurite üle ning hoiti alal nende teenistuskirju. Väeosade dokumentide seas leidub sõdurite nimekirju, teenistusest vabastamise tunnistusi, päevakäskusid ning kirjavahetust väeosas teeninud sõdurite andmetega. Sõdurite kohta leidub andmeid ka teiste sõjaväeasutuste (näiteks kohtud ja hospidalid) fondides, maa- ja vallavalitsuste fondides, maareformiga seotud materjalide hulgas, veteranide organisatsioonide dokumentides ja mujal.

Sellel lehel on kirjeldatud põhilisi ühisloomeprojektis kasutust leidvaid dokumendiliike.

Teenistuskirjad
Sõdurite nimekirjad
Teenistusest vabastamise tunnistused
Kirjavahetus ja muud dokumendid

Teenistuskirjad
Sõjaväeringkonna staapide arhiivifondides säilitatakse sõdurite teenistuskirju, mis annavad hea ülevaate iga sõjamehe teenistuskäigust. Teenistuskiri sisaldab tavaliselt vastuvõttelehte, teenistuslehti erinevatest väeosadest, kus sõdur teenis, ning vahel ka muid dokumente nagu sõdurivanne, väljavõte kiitustest ja laitustest ning nime muutmise või isikuandmete täpsustemisega seotud kirjavahetus.
Teenistuskiri on kõige ülevaatlikum dokument ühe konkreetse sõduri kohta. Teenistuskirjad on säilinud Harju-, Lääne-, Petseri-, Pärnu-, Saare-, Valga-, Viljandi- ja Virumaalt pärit meeste kohta, kuid puuduvad Järva-, Tartu- ja Võrumaalt pärit meeste kohta.

Vastuvõtteleht täideti väeteenistuskomisjonis, kus kutsealune või vabatahtlik vastu võeti. Lehele on kantud tema isikuandmed, nagu ees-, perekonna- ja isanimi, sünniaeg, elukoht ja omavalitsus, mille hingekirjas ta oli. Vastuvõttelehel on kirjas ka väeosa, kuhu sõdur teenima saadeti, ning andmed tema varasema teenistuskäigu kohta, sealhulgas Esimeses maailmasõjas osalemine.

vastuv6tteleht2.jpg

Vastuvõttelehelt saate sisestada järgmised andmed:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Isanimi
 • Sünniaeg
 • Vald, mille nimekirja kuulus
 • Elukoht
 • Osalemine I maailmasõjas

Teenistusleht on koostatud väeosas ja sellele on kantud kõik olulised sõduri teenistuskäiku puudutavad sündmused selles väeosas teenimise ajal: nimekirja võtmine ja sealt kustutamine, auastme omistamine, haavata saamine, puhkusele minek ning sealt tulek jne. Tihti, kuid mitte alati, on teenistuslehe märgitud eraldi ka eesliinil ja tagalas veedetud aeg.

teenistuslehta2.jpg

teenistuslehtb2.jpg

Teenistuslehelt saate sisestada järgmised andmed:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Eesti Rahvaväkke kuulumine
 • Osalemine Vabadussõjas

Teenistusest vabastamise tunnistused
Teenistusest vabastamisel anti sõdurile sellekohane tunnistus. Tunnistus koostati kahes eksemplaris, millest üks jäi väeossa.

vabastamise_tunnistus12.jpg

Teenistusest vabastamise tunnistuselt saate sisestada järgmised andmed:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Isanimi
 • Sünniaeg
 • Vald, mille nimekirja kuulus

Nimekirjad ja teenistuskäigu raamatud
Väeosade arhiivifondides leidub mitmesuguseid erinevaid nimekirju, millest osa on detailsemad, osa vähem. Kõige põhjalikumad on teenistuskäiguraamatud, kuhu sõdurid on enamasti kantud perekonnanime esitähe järgi tähestikuliselt. Lisaks auastmele ja nimele on teenistuskäiguraamatus tihti ära toodud ka sõduri sünniaeg ja elukoht. Erinevalt teistest nimekirjadest sisaldab teenistuskäiguraamat viiteid sõduri teenistust puudutavatele päevakäskudele. Tavaliselt on kirjas käsu number (numeratsioon algab igal aastal 1-st) ning paragrahvi number päevakäsu sees. Samad andmed on kantud ka sõduri teenistuslehele.

teenistusk2igu_raamat2.jpg

Teenistuskäigu raamatust saate sisestada järgmised andmed:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Sünniaeg
 • Vald, mille nimekirja kuulus
 • Eesti rahvaväes teenimine
 • Vabadussõjas osalemine
Kirjavahetus
Kirjavahetuse seas leidub nii lühemaid ja pikemaid nimekirju kui teateid üksikute sõdurite kohta, kuid kaugeltki mitte iga kaader ei pruugi sisaldada kellegi isikuandmeid. Asjasse mittepuutuva sisuga kaadritest tuleb sisestamisel lihtsalt mööda minna.

kirjavahetus2.jpg