Väliseesti arhiiviprojektide konkurss

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutab välja taotlusvooru väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega seotud projektide toetamiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 9. veebruar 2015 (postitempli kuupäev).
Konkursile on oodatud projektid, mille eesmärk on:

Projektide raames tehtavate tööde täitmise tähtaeg on 31. detsember 2015.

  • väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine, registreerimine, kogumine (välitööd, kogumisaktsioonid, arhiivide transport), korrastamine, kirjeldamine, kataloogimine, säilitamine (säilitustingimuste tagamine, konserveerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine ning kättesaadavaks tegemine (veebis, trükis, mäluasutuste kaudu);
  • info koondamine väliseesti kultuuripärandi kohta, vastavate andmestute loomine ja kättesaadavaks tegemine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade ja muu sarnase ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades (veebileheküljed, trükised, näitused);
  • kultuuripärandi koostöövõrgustike arendamine (mäluasutuste koostöö, väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse, infopäevade, seminaride korraldamine Eestis ning väliseesti kogukondades);
  • kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal (arhiivikoolituste korraldamine, spetsialistide kaasamine väliseesti kogukondades tehtavatesse töödesse, Eesti arhivaaride lähetamine asukohamaadesse), samuti koostööprojektid Eesti ning asukohamaade mälu- ja teadusasutustega materjalide korrastamiseks, kirjeldamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks;
  • Eesti diasporaa ajaloo ja kultuuriloo teaduslik uurimine, mis on seotud arhiiviainese kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega.

Toetust saavad taotleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Taotluse vormistamiseks vajalikud dokumendid (toetuse juhend, vormid) on allalaetavad Rahvusarhiivi veebist. 

Taotlusi oodatakse elektrooniliselt aadressile rahvusarhiiv@ra.ee. Paberil vormistatud taotlused palutakse läkitada postiaadressile Rahvusarhiiv, J. Liivi 4, 50409, Tartu, märksõnaga „Rahvuskaaslaste programm“. Komisjon otsustab toetuse saajad hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tähtaega.

Täiendav info Rahvusarhiivis: Sigrit Mahla, sigrit.mahla@ra.ee, telefon +372 738 7509.