Ostukorv (0)

Suurenda pilti
Herbert Ligi
Artiklid

Koostanud Ülle Tarkiainen

Toimetanud Kai Tafenau
Kaane kujundanud Kalle Müller
Küljendanud Helina Tamman

579 lehekülge, kõvad kaaned. Tartu: Rahvusarhiiv, 2023
ISBN 978-9949-630-19-6

Rahvusarhiiv on Herbert Ligi 95. sünniaastapäevaks välja andnud kogumiku tema kirjutistest. Herbert Ligi (1928–1990) oli Tartu ülikooli kauaaegne ajalooprofessor ja üldajaloo õppetooli juhataja. Ta  kandis nõukogude ajal edasi Eesti Vabariigi ajaloouurimise traditsioone ja rõhutas allikakriitika ning objektiivse teadusliku lähenemise tähtsust. Ligi oli hästi kursis uuemate ajalooteaduse suundadega läänemaailmas — eelkõige Põhjamaades — ja see kajastus nii tema teadustöös kui ka üliõpilaste juhendamises. Ligi peamiselt agraarajaloo ja talurahva ajalooga seotud uurimused paistsid silma nii põhjalikkuse kui ka tollal uuenduslike statistiliste meetodite kasutamise poolest.

Käesoleva kogumiku artiklitest suurem osa on seotud talurahva koormiste, asustusajaloo ja ajaloolise demograafiaga. Tervikuna on avaldatud Herbert Ligi 1963. aastal ilmunud ulatuslikule kaardimaterjalile tuginev monograafia «Põllumajanduslik maakasutus Eestis XVI–XVII sajandil», mis on püsiva väärtusega Eesti maaviljeluse ajaloo seisukohalt. Nõukogude Liidu üldise perestroikaaegse liberaliseerimise õhkkonnas 1980. aastate lõpul keskendus Ligi täiesti uutele teemadele. Õpetatud Eesti Seltsi ajaloo uurimine ja tutvustamine muutus oluliseks seoses seltsi taastamisega. Uurimistöö põhiraskus kandus aga hoopis 1940.–1950. aastate Nõukogude massirepressioonide uurimisele. Ligi poleemika teiste uurijatega küüditatute ja metsavendade arvu ning repressioonide kavandajate ja elluviijate isikliku vastutuse üle hoidis tollal pidevalt üleval nii akadeemilist kui ka avalikku ajaloohuvi.

Sisukord:
Saateks
Herbert Ligi (25. oktoober 1928 – 12. november 1990)

I. Mõis ja talurahva koormised
Teoorjuslikust mõisamajandusest Eesti alal XVI sajandi keskel (1958)
Üksjalgadest Eesti alal XVI sajandi keskpaiku (1958)
Eestimaa 1804. aasta talurahvaseadus ja feodaalsed koormised (1966)
Feodaalne maavaldus ja mõis (1992)

II. Maaviljelus
Põllumajanduslik maakasutus Eestis XVI–XVII sajandil (1963)

III. Asustusajalugu ja kohanimed
Agraarajaloost 13.–17. sajandil (1974)
Rapla rajooni ajaloost 13.–17. sajandini (1976)
Põlva ala 13.–17. sajandil (1978)
Ühest toponüümist ja veidi ka toponüümikast (1980)
Asustus ja rahvastik 17. sajandi lõpust 19. sajandi keskpaigani (1984)
Kaali katastroof ja Püha kihelkonna kohanimed (1984)
Mustjala ajaloost (1985)
Rahvastikuloo erijooni (1985)

IV. Ajalooline demograafia
Talurahva arvu dünaamikast Eestimaal XVIII sajandil (adramaarevisjonide andmeil) (1971)
XVIII sajandi Eestimaa adramaarevisjonide andmete usaldusväärsusest (1977)
Eesti rahvusliku liikumise geograafia (1985)
Imikute ja laste suremuse geograafia Eestis 18.–19. sajandil (1993)

V. Teadusajalugu
Pythease avastusretk 1 (1988)
Pythease avastusretk 2 (1988)
Õpetatud Eesti Selts 1938–1950 (1988)
Kuidas Õpetatud Eesti Seltsist sai eesti selts (ÕES aastail 1919–1928) (1989)
Poolteist sajandit Õpetatud Eesti Seltsi asutamisest (1989)

VI. Rahvastikukaotused
Eesti linnade rahvaränne aastail 1946–1950 (1989)
Märtsiküüditamine 1949 (1989)
Veel märtsiküüditatute arvust (1989)
Ääremärkusi küüditamiste ajaloole I (1988)
Ääremärkusi küüditamiste ajaloole II (1989)
Ääremärkusi küüditamiste ajaloole III (1991)

VII. Retsensioonid, teesid ja tutvustused
Ida-Euroopa agraarajaloo sümpoosioni VIII sessioon (1966)
Väljapaistev uurimus Poola aja agraarprobleemidest (1967)
Ida-Euroopa agraarajaloo sümpoosioni XIII sessioon (1972)
Kaheksas õhtu Idrisiga (1974)
Feodaalaja Eesti põllumajanduse piirkondlikest erijoontest (1976)
Talupoegade käsitööoskused ja feodaalsed koormised Eestis (1977)
Loodus- ja ühiskonnateadlased üheskoos (1980)
Hellenurme talupäevikud (1987)

VIII. Lisad
Herbert Ligi trükis avaldatud tööd
Herbert Ligi kohta kirjutatud artiklid
Herbert Ligi juhendatud diplomitööd

20,00 €   Lisa ostukorvi