PROTOKOLL

Vana-Riisipere: Lepinguraamat (1891-1914)

LeidandmedEAA.2635.1.107
Kaader
29
30
31
32
Daatum13.02.1901
Protokolli number1
Protokolli teemaPerekonna- ja pärimisasjad
Märkused

Lehel 30 ja 31 on hulgaliselt märkusi väärtpaberite kohta, mis jäid kirja panemata.

Kohtumehed
Eesnimi Perekonnanimi Täisnimi Roll
K Reinberg Peakohtumees
Jõgis Kirjutaja
Jaan Meinwald Kohtumees
Jüri Meinwald Kohtumees

Tänasel päewal ilmusin mina, Riisipere walla kohtu eesistnik Karl Reinberg, Riisipere kogukonnakohtu ringkonnas elutsewa, Riisipere kogukonna hingekirjas olewa lesk Heleene Madise t. Wiikmanni juurde, tema wiimist tahtmist üles wõttma, missugune wiimane tahtmine kahe järgmise tunnistaja juuresolemisel üles kirjutatud sai, nimelt:

Riisipere walla, Nurme kogukonna liikmete Jüri Jakobi p. Meinwaldi ja sellesamma kogukonna hingekirjas olewa Jaan Jakobi p. Meinwaldi juures olemisel.

Mina, Heleene Wiikmanni, wiimane tahtmine ehk

"Testament"

Selleläbi tunnistan mina, et minul ainukeseks pärijaks, peale minu surma, jääb minu esimesest abielust sündinud lihane poeg Johann Kalmi, ning ennast täie meele mõistuse ja terwise juurdes tundes, ehk küll juba 70 aastat wana olen, teen selle läbi oma waranduse üle järgmise wiimse testamendi, mis seaduse ja minu pärijate ees muutmata olgu, nagu:

"Kõik järgmine minu minu warandus jääb peale surma, nagu juba eelpool nimetasin, jääbminu ainuma poja Johannele, nagu:

1. üks kahepoolega wärwitud woodi, wäärt taks... 5 rbl.-
2. Kümme udusulest peaaluse patja - wäärt 20 rbl.
3. Suur woodialus padi, udu sulgedest, wäärt 15 rbl.
4. Neli wateeritud tekki 12 rbl.
5. Kaks woodiüli tekki 5 rbl.
6. Kaheksa woodi alus lina 8 rbl.-
7. Üks rebasenahka kasukas 50 rbl. -
8. Kaks toppitud palitod 16 rbl.
9. Üks boi palito 3 rbl.
10. Wiis willast kleiti 15 rbl.
11. Kaksteistkümmend särki 12 rbl.
12. 20 padja pööri 10 rbl.
13.) Kuus paari saapaid 12 rbl.
14.) Üks toppel kapsulitega hõbe tasku kell, firma J.Muller No18,- parti No 46339- wäärt 25 rbl.
15.) Sellesama tasku kella järele olew "Kuld" rinna kett, mis wäärt 25 rbl.
16.) Klaaskuple sees olewseina kell 6 rbl.
17.) Dito lihtsam kell 2 rbl.
18.) 2 seina peegelt 6 rbl.
19. 20 suuremat ja 15 weik. seinapeal olewat pilti, mis kokku wäärt takseeritud 17 rbl.
Summa 264 rbl.
Transport 264 rubl.
20.) Üks aknaalune, punase puust laud, wäärt 1 rbl.
21.) 2 pehmet sohwa tooli 4 rbl.
22.) üks wana sohwa 1 rbl.
23.) Üks kahe sahtlega kummut 3 rbl.
24.) " kolme sahtlega kummut 2 rbl.
25.) Üks weike rist jalgega tool " - 50 k.
26). Hegeldudakna kardinad ja roloo " - 50 k
27.) 2 körkja põhjaga tooli 1 rbl.
28.) Üks käsi hõmbluse masin 30 rbl.
29. Neli rauast pressrauda 3 rbl. 25 k.
30.) Üks kuue laeng. rewolwer ja üks kast patronisi 5 r.
31.) 2 pitka jalaga punasest wasest üle hõbetud küindla lühtert 1 rbl.
32.) 2 weikest wask küindla lühtert 2 rbl.
33.) 2 weikest wask kohwi kannu 1 rbl.
34.) 2 kandilist, rautud kasti 2 r. 50 k.
35.) Üks suurem riietekohwer 3 r.
36.) kaks talu willast tekki 4 r.
37.) Kaks pöranda tekki

3 rbl.

38.) 2 willast aluskuube 6 rbl.
39.) 3 walget aluskuube 3 rbl.
Summa 340 r. 75 k.
Hinna wäärilised raha paberid on järgmised:
40.) 5% zakladnoi bilet Revelsk. Gorodsk. Kreditnago obšestva, ot 30 Sentjabrja 1894goda N008740 na  100 rub.
41.) 4½% Zakladnoi list Harkovskogo Zemelnago banka, Ser. 7 - No49106 na 100 rubljei
42.) 4½% Zakladn. list Harkovskogo Zemelnago banka, Ser. 7 - No49107 na 100 rub.
43.) 4½% Zakladn. list Harkovsk. Zemelnago banka, Ser. 5 - No18206 na 100 rubljei
44.) 4½% Zakladn. list Harkovskogo Zemeln. banka, Ser. 7 - No49108 na 100 rubljei
45) 4½% Zakladn. list Harkovsk. Zemeln. banka, Ser. 7 - No49109 na 100 rubljei
46.) 4½% Zakladn. list Harkovskogo Zemeln. banka, Ser. 7 - No49110 na 100 rublei
47.) 4½% Zakladn. list Harkovsk. Zemeln. banka, Ser. 5 - No18207 na 100 rub.
48.) 4½% Zakladn. list Harkovsk. Zemeln. banka, Ser. 7aja za - No44660 na 100 rub.
49.) 4½% Zakladn. list Harkovsk. Zemeln. banka, Ser. 7 - No44661 na 100 rub.
Eelpool olewaid, hinnawäärilisi raha paberisi on kokku 1000 rubl. wäärtuses
50.) Peale eelpool olewa waranduse tuleks ka waranduseks nimetada seda, et tema, käesolewa tegija Heleene Wiikmannile olla ära surnud peremees, herra von Mohrenschild omas testamentis 1900 aastal  7800 rubla
pärandada jätnud, missugune päranduse summa alles kohtude seletada olla, sest siis, juhtumise korral, kui peaks tema, Heleene Wiikmann, warem ära surema, kui selle hr. von Mohrenschildi testamentis määratud päranduse osa wälja saab antud, siis sellel juhtumisel jääb selle päranduse osa wastu wõtjaks ja täielikuks pärijaks - käesolewas testamentis nimetud pärija Johann Kalmi.

SElle minu eelpool tähendatud wiimse tahtmise ehk testamendi järele jääb siis minu ainumaks ja kõigi eesõiguste omandajaks, mis minust ja minu ärasurnud mehest Johanist on järele jäänud, ehk mis edespidi saab awalikuks tulema, ning loodan, et minu poeg Johan Kalmi kõiki seda eelpool olewat pärandust saab lahkeste wastu wõttma ning kasuga pruukima.

Peale eelpool olewuse on weel assju, mis niisamma pärandaja pärija Johan Kalmi omanduseks jäawad nagu:

üks käesojendaja muhwe 2 rbl.
kaks sooja mütsi 7 rubl.

Mitte kirja oskaja Heleene Wiikmanni eest tema palwe peale kirjutas alla:

Jaan Meinwalt. [allkiri]

Tunnistajad:

Jüri Meinwald [allkiri]

Jaan Meinwalt [allkiri]

Selle peale saab weel testamendi tegijate poolt juurde tähendatud, et testamendi tegija kohtule ja tunnistajatele läbi ja läbi tuntud olli, ning ühtlasi ka, et testamendi tegija Heleene Wiikmann terwe ja täie meele mõistuse juures olles on käes olewat testamenti teinud.

Tunnistajad:

Jüri Meinwald [allkiri]

Jaan Meinwald [allkiri]

Kohtu President: K.Reinberg. [allkiri]

Kirj.: Jögis [allkiri]

Sellepeale sai Otsustatud:

Käesolewat testamendi tegemist seaduslikuks tunnistada ning seesinane testament kohtu hoiu alla wõtta.

President: K.Reinberg [allkiri]

Tunnistajad:

Jaan Meinwald [allkiri]

Jüri Meinwald [allkiri]

Tänasel päewal ilmusin mina, Riisipere walla kohtu eesistnik Karl Reinberg, Riisipere kogukonnakohtu ringkonnas elutsewa, Riisipere kogukonna hingekirjas olewa lesk Heleene Madise t. Wiikmanni juurde, tema wiimist tahtmist üles wõttma, missugune wiimane tahtmine kahe järgmise tunnistaja juuresolemisel üles kirjutatud sai, nimelt:

Riisipere walla, Nurme kogukonna liikmete Jüri Jakobi p. Meinwaldi ja sellesamma kogukonna hingekirjas olewa Jaan Jakobi p. Meinwaldi juures olemisel.

Mina, Heleene Wiikmanni, wiimane tahtmine ehk

"Testament"

Selleläbi tunnistan mina, et minul ainukeseks pärijaks, peale minu surma, jääb minu esimesest abielust sündinud lihane poeg Johann Kalmi, ning ennast täie meele mõistuse ja terwise juurdes tundes, ehk küll juba 70 aastat wana olen, teen selle läbi oma waranduse üle järgmise wiimse testamendi, mis seaduse ja minu pärijate ees muutmata olgu, nagu:

"Kõik järgmine minu minu warandus jääb peale surma, nagu juba eelpool nimetasin, jääbminu ainuma poja Johannele, nagu:

1. üks kahepoolega wärwitud woodi, wäärt taks... 5 rbl.-
2. Kümme udusulest peaaluse patja - wäärt 20 rbl.
3. Suur woodialus padi, udu sulgedest, wäärt 15 rbl.
4. Neli wateeritud tekki 12 rbl.
5. Kaks woodiüli tekki 5 rbl.
6. Kaheksa woodi alus lina 8 rbl.-
7. Üks rebasenahka kasukas 50 rbl. -
8. Kaks toppitud palitod 16 rbl.
9. Üks boi palito 3 rbl.
10. Wiis willast kleiti 15 rbl.
11. Kaksteistkümmend särki 12 rbl.
12. 20 padja pööri 10 rbl.
13.) Kuus paari saapaid 12 rbl.
14.) Üks toppel kapsulitega hõbe tasku kell, firma J.Muller No18,- parti No 46339- wäärt 25 rbl.
15.) Sellesama tasku kella järele olew "Kuld" rinna kett, mis wäärt 25 rbl.
16.) Klaaskuple sees olewseina kell 6 rbl.
17.) Dito lihtsam kell 2 rbl.
18.) 2 seina peegelt 6 rbl.
19. 20 suuremat ja 15 weik. seinapeal olewat pilti, mis kokku wäärt takseeritud 17 rbl.
Summa 264 rbl.
Transport 264 rubl.
20.) Üks aknaalune, punase puust laud, wäärt 1 rbl.
21.) 2 pehmet sohwa tooli 4 rbl.
22.) üks wana sohwa 1 rbl.
23.) Üks kahe sahtlega kummut 3 rbl.
24.) " kolme sahtlega kummut 2 rbl.
25.) Üks weike rist jalgega tool " - 50 k.
26). Hegeldudakna kardinad ja roloo " - 50 k
27.) 2 körkja põhjaga tooli 1 rbl.
28.) Üks käsi hõmbluse masin 30 rbl.
29. Neli rauast pressrauda 3 rbl. 25 k.
30.) Üks kuue laeng. rewolwer ja üks kast patronisi 5 r.
31.) 2 pitka jalaga punasest wasest üle hõbetud küindla lühtert 1 rbl.
32.) 2 weikest wask küindla lühtert 2 rbl.
33.) 2 weikest wask kohwi kannu 1 rbl.
34.) 2 kandilist, rautud kasti 2 r. 50 k.
35.) Üks suurem riietekohwer 3 r.
36.) kaks talu willast tekki 4 r.
37.) Kaks pöranda tekki

3 rbl.

38.) 2 willast aluskuube 6 rbl.
39.) 3 walget aluskuube 3 rbl.
Summa 340 r. 75 k.
Hinna wäärilised raha paberid on järgmised:
40.) 5% zakladnoi bilet Revelsk. Gorodsk. Kreditnago obšestva, ot 30 Sentjabrja 1894goda N008740 na  100 rub.
41.) 4½% Zakladnoi list Harkovskogo Zemelnago banka, Ser. 7 - No49106 na 100 rubljei
42.) 4½% Zakladn. list Harkovskogo Zemelnago banka, Ser. 7 - No49107 na 100 rub.
43.) 4½% Zakladn. list Harkovsk. Zemelnago banka, Ser. 5 - No18206 na 100 rubljei
44.) 4½% Zakladn. list Harkovskogo Zemeln. banka, Ser. 7 - No49108 na 100 rubljei
45) 4½% Zakladn. list Harkovsk. Zemeln. banka, Ser. 7 - No49109 na 100 rubljei
46.) 4½% Zakladn. list Harkovskogo Zemeln. banka, Ser. 7 - No49110 na 100 rublei
47.) 4½% Zakladn. list Harkovsk. Zemeln. banka, Ser. 5 - No18207 na 100 rub.
48.) 4½% Zakladn. list Harkovsk. Zemeln. banka, Ser. 7aja za - No44660 na 100 rub.
49.) 4½% Zakladn. list Harkovsk. Zemeln. banka, Ser. 7 - No44661 na 100 rub.
Eelpool olewaid, hinnawäärilisi raha paberisi on kokku 1000 rubl. wäärtuses
50.) Peale eelpool olewa waranduse tuleks ka waranduseks nimetada seda, et tema, käesolewa tegija Heleene Wiikmannile olla ära surnud peremees, herra von Mohrenschild omas testamentis 1900 aastal  7800 rubla
pärandada jätnud, missugune päranduse summa alles kohtude seletada olla, sest siis, juhtumise korral, kui peaks tema, Heleene Wiikmann, warem ära surema, kui selle hr. von Mohrenschildi testamentis määratud päranduse osa wälja saab antud, siis sellel juhtumisel jääb selle päranduse osa wastu wõtjaks ja täielikuks pärijaks - käesolewas testamentis nimetud pärija Johann Kalmi.

SElle minu eelpool tähendatud wiimse tahtmise ehk testamendi järele jääb siis minu ainumaks ja kõigi eesõiguste omandajaks, mis minust ja minu ärasurnud mehest Johanist on järele jäänud, ehk mis edespidi saab awalikuks tulema, ning loodan, et minu poeg Johan Kalmi kõiki seda eelpool olewat pärandust saab lahkeste wastu wõttma ning kasuga pruukima.

Peale eelpool olewuse on weel assju, mis niisamma pärandaja pärija Johan Kalmi omanduseks jäawad nagu:

üks käesojendaja muhwe 2 rbl.
kaks sooja mütsi 7 rubl.

Mitte kirja oskaja Heleene Wiikmanni eest tema palwe peale kirjutas alla:

Jaan Meinwalt. [allkiri]

Tunnistajad:

Jüri Meinwald [allkiri]

Jaan Meinwalt [allkiri]

Selle peale saab weel testamendi tegijate poolt juurde tähendatud, et testamendi tegija kohtule ja tunnistajatele läbi ja läbi tuntud olli, ning ühtlasi ka, et testamendi tegija Heleene Wiikmann terwe ja täie meele mõistuse juures olles on käes olewat testamenti teinud.

Tunnistajad:

Jüri Meinwald [allkiri]

Jaan Meinwald [allkiri]

Kohtu President: K.Reinberg. [allkiri]

Kirj.: Jögis [allkiri]

Sellepeale sai Otsustatud:

Käesolewat testamendi tegemist seaduslikuks tunnistada ning seesinane testament kohtu hoiu alla wõtta.

President: K.Reinberg [allkiri]

Tunnistajad:

Jaan Meinwald [allkiri]

Jüri Meinwald [allkiri]


TAGASI KUVA MÄRGENDUS