Kuu kohtulugu
Särevere: Kohtuistungite protokollid (1880-1886)
01.08.1885

Lokkota Sandre moonamees Hans Elijas kaebab, et teine moonamees Jaan Einamann olla tema aitas käinud, ja sealt tema leiwa jahu wiinud. Seda olla tema wõeras ema Alliku wallast Mai Elijas näinud, kui Jaan Einamann jahu mattiga tema aidast wälja tulnud.

Mai Elijas  tunnistab, et tema tulnud Jaanipäewal Sandrele oma wõerast poega waatama, ja tulnud Sandrele, ja Jaan Einamann keda tema põle mitte tunnud olnud sell korral Hans Elijase aitas, ja külimit olnud silgu pooliku peal ja matt olnud külimittu sees ja Jaan tõstnud kamaluga rukki jahu matti sisse. Tema teretand, ja Jaan küsind, asja, ja Mai üttelnud et kange soe asja praegu saagi rääki, saanud mat jahu täis siis Jaan wõtnud kaenla ja keerand ukse lukku, ja nemad läinud seltsis tuppa. Seal küsinud Jaan jälle asja ja Mai Elijas üttelnd, et minu wõera poeg peab ika siin olema moonagaks kas tema on kodu, ja Jaan ehmatand ja üttelnd Sooh, toho hull. Hans tulnud kirikust kodu ja nemad läinud aita, ja tema üttelnd, et kas se ait on teil ühes, wõi on se..., et  teine mees oli siin sees, ja wiis leiwa jahu sinu kottist ja käskind Jaani Käest küsima minna, aga Hans ei olla küsinud, sest et Jaani päew olnud ja ei ole aega olnud mitte.

Jääb pooleli teiseks kohtu päewaks. Sest et Jaani kohtu ei tulnud.

Peakohtumees Hans Rick XXX

Kõrwasmehed Mart Wärtmann XXX Mihkel Sengbusch XXX 

on leppind


Sisestaja: Aavo Omann
  • »
  • JUUNI (2024)