Kuu kohtulugu
Saue: Jälgimäe, Saue ja Üksnurme kohtu protokolliraamat (1870-1881)
28.05.1871

28 m Lehhe k.p. N 11. Kohto korra pärrast ollid wallakohtusse kokko tulnud: wallakohto wannem Tomas Kellement, "korwamehhed Jüri Tamm, Jaan Kerp. Kirjotaja J. R. Reisberg.

Jaan Jaas ja Jüri Keltser Jälgimalt kaebasid Jüri Sepmanni naene Kai ajand innimesse roja ja lojusse sönnikud kokko korjatud pragidega nende kaewo kust naad omma söma ja joma wett sest wötwad. Noud mis mahla kaskede alla ollid pantud nende sisse on ka innimesse roja pantud.

Kai Sepmann tunnistab: temma ajand laastud ja prüggid kaewo, wöib olla et ka sitta senna sisse on läind, -teise sannadega ütleb ta jälle: selle pärrast ma pannin, et naad meles piddid piddama, et naad omma asjo senna ei piddand tullema aiama.

Tallitaja Karel Wald tunnistusse järrel on Kai Sepmann kümne mehhe kuldes üttelnud: Jah, ma ollen innimesse roja kaewo ja mahla noude sisse pannud, ehk pannen ka nende mütsi ehk pima pütti.

Wallakohhus katsus neid leppitada agga Jaas ja Keltser ei leppi wähhem kui tahtwad 50 rbl., 25 rbl. kummagile.

Kaie mees Jüri pakkus 20 rubl. - 10 rubl. kummagile, agga sellega naad ei leppi, waid tahtwad surema kohtuse minna.

Täht sai antud et woiwad surema kohtusse minna.

Wallakohto peawannem Tomas Kellement XXX

" Körwamehhed Jüri Tamm XXX Jaan Kerp XXX

Kirjotaja J.R. Reisberg (allkiri)


Sisestaja: Kaidi Sarv
  • »
  • APRILL (2023)