Kuu kohtulugu
Jõelähtme: Rummu ja Kodasoo vallakohtu protokolliraamat (1886-1890)
13.08.1888

Kaebaja Mart Roomann Kostiwerst kaebab, et tema on ennast kewadel Jüripäewast kunni Mardipäewani Rummu randa kõrtsi Mari Waheri juure suwiliseks kaubelnud 40 rbl raha, 1 paar saapad kolme rbl. alla arwatud ja üks külimat kartuhwlid maas, palgaks. Nüüdaga 21sest Juuli kuu päewast on ta mind ära ajanud, et ma üksi ei jõua ta töösid ära teha. 7 rbl. on mull palka käes. Temal on üks labidas ja sõnniku hark kaduma läinud, seepärast tahtis minu saapad ära pärida ja kui ma ei lasknud, siis kriipis minu silmad lõhki ja tütar lubas mulle noaga sisse lüüa, seda tüli nägi Jüri Liiw, Rummu rannast, kaubakäemehed on Jägalast Mihkel Peep ja Hindrek Liiwamägi.

Kaebataw Mari Waher wastab, et ta ei olla Mart Roomanni mitte ära ajanud, waid ta on ammu põhjust otsinud äraminna ja kõik tööd hirmus hooletumast ja pikamisi teinud, kord saatnud ta hommikul teda aeda parandama, Roomann läinud ilma mingi tööriistata; tagasi kutsumise peale wõtnud küll kirwe kaasa, aga õhtul läinud ta tööd waatma, kaks teiwast oli risti pandud ja paar roigast peal, see oli päewa töö. Terwe nädal, ilma, et tal muud tööd oleks olnud, köitis ta ainult 20 kubu kokku. Sõnniku wedas uuesti selle maa peale, kus juba oli weetud. Kesk heinte sees lakas pani alati piipu. Kui ta weel heina wedamise juures lastele raskesti häda tegi, tuli meil tüli, kusjuures ta mind mitu korda lõi, siis ütlesin tale pahameelega, et ta ühtegi ei wiitsi teha. Saapaid ei pidanud ma mitte labida ja sõnnikuhargi eest kinni, mis ta ära kautas, waid ma ütlesin kuhu sa jälle lähed, iga laupäewa pääle lõunat lähed naest waatama ja tuled ikka alle esmaspäew keskhommikust koju. Ma ei ole teda mitte kriipinud ja tütar ei ole teda mitte pussiga ähwardanud. Peale selle on ta isi püüdnud tüli tõsta, sest ta on Jagalast Mihkel Peep'i wastu ütelnud, ei tea, kuida ma lahti saaksin, pererahwas on minuga wäga head.

Tunnistusmees Jüri Liiw Rummu rannast tõendab, et tema juhtunud tüli ajal seal ligidal tänawas olema, arwata 300 sammu eemal siis Mari Waher ütelnud oma sulasele: Sa ei maksa oma kolme päewa tööga üht ainust kohutäit ära, sa ei ole mulle mehe tööd teinud, ja wõid ära minna.

Kohus käskis Mari Waher ja Mart Rooman tulewaks kohtupäewaks uuesti kohtu ette tulla, kus siis ka Mihkel Peep saab nõutud, et Mari Waheri ütelusi kuulda saada mis Rooman äraminemise tahtmises Peepile on awaldanud.


Sisestaja: Kertu Känd
  • »
  • APRILL (2021)