Kuu kohtulugu
Kose-Uuemõisa: Uuemõisa vallakohtu protokolliraamat (1867)
25.11.1868

Uemoisas sel 25mal Nowembris

Koggukonna kohtus.

Koos ollid kohtumees Hans Sepper

Körwasmehhed Jürri Eldermann

" Jaan Rosenbaum

Uemoisast. Tönnokülla Tomas Arjasepp ja temma odde Jaan Meistri naene Ann kaebawad, et nende aitas on sel 6mal Nowembril öse wargad käindud sel aidal on kaks lukku ees olnud üks kramp- ja teine tassand luk, kramplukku on nemmad katki murdnud ja mahhawiskanud agga lassand lukku lahti teinud; Tomas Arjasep on öse kel 12 öue läinud ja näinud omma aitas läbbi seina prao tulli wälkuwad, sepeale on temma tuppa läinud omma poisi ülles ärratanud, toobre pu kätte wötnud ja läinud aida jure watama, aida ukse peal on temma hüüdnud "kes seal on" sepeale on üks mees aidast wälja karganud kellele Tomas Arjasep toobre puga on ölla peale lönud se mees on karjatanud ja ärrajoksnud siis on aidast üks saluk wäljawissatut ja selle järrel üks mees wäljakarganud, siis jälle uks sak ja kolmas mees, sellejärrel neljas mees aidast wäljakarganud mis peale Tomas Arjasep on üsna ärrakohkunud ni et ei olle ennam ühtigit wöinud tehja, poisid kes perremehhele on piddanud appi tullema on üks mees hanguga öue taggasi aianud ja siis on need 4 warrast hobbustega mis neil männiko al kinni olnud ärra söitnud.

Tomas Arjasep egga temma poisid ei olle neist keddagit pimmedas tunnud. Ärrawinud on nemmad Ann Meistril 10 tt seggand willo, 3 hömmeldud särki, 1 hömlematta särk, 2 linna, ükskömmeldud, teine hömblematta, 1 warrastega kuiutut uus kampsal, 1 must kallewist west, 1 koddu koiutut ridest rutulinne west, 1 murreldi kuiutut kottiga pool wakka rukki jahho, 2 1/2 künart halli kallewid, ja 1 walge rättik. Aita ollid nemmad mahha jätnud (et kül walmispannud) 1 pütt ohra jahho kottiga ja aida ukse peal maas olnud 3 pütti ohre kottiga mis nemmad salwest ollid wötnud ja mis perremehhe Tomas Arjaseppa jaggo ollid. Tönnawase mahhapillanud ollid 1 uus kuub ja metsas aia äres maas kottiga 1 pütt rukkid, teisel hommikul ülles leitut.

Aita on need wargad mahhajätnud ühhe omma halli labba kinda ja heinad mis nende hobbuste ees on olnud männiko al on prowiks woetut.

Tomas Arjasep on kuulda sanud mönne päwa pärrast et Palwerre wallas Polsi saunas on üks mees Hindrek tint ellamas ja temma jures 4 teist meest ka, kellest nüüd tihti wargust on kuulda olnud, siis on Ann Meister läinud omma poia Jaan Meistriga senna otsima ja on Palwerre tallitaja Jaan Urgas kasa pallunud tulla.

Hindrek Tinti aidast on nemmad selle halli labba kinda parimehhe leidnud mis wargad Tönnokülla aiata ollid jätnud, ja laudil on Hind. Tinti heinad nende heintega kokkuläinud mis Tönnokülla männiko al warga hobbuste ees ollid; sedda kinnast ei olle ütlenud Hindrek Tint mitte tundwad mis temma aitas leiti egga teadwad kust se sinna on tulnud. Ann Meister on kuulda sanud et Hindrek Tint'i üks poeg Kehra wallas tenimas on, siis on temma senna läinud ka otsima; Kehra Moisa politsei ja walla tallitaja ees on Hindrek Tint tunnistanud et temma issa Hindrek Tint on temmale selle särgi Mardi laupäwa õhtu tonud egga tea temma mitte kas se warrastut särk olla, wöi mitte, (Kehra moisa politsei polest kirjutut tunnistusse kirri sai Hakenrichteri herra jure sadetud).

Palwerrest. Jaan Hamer mustarro perremehhe poeg Palwerest tunnistab Uemoisa koggukonna kohtu ees et temma on Polsi sauna jurest lumme hangest ühhe kotti leidnud, kus jures raudadega sapa jäljed on olnud; selle kotti sees on olnud 1 must kallewine west, 1 särk ja 1 paar kirjud willased kindad, se west on ühhe trükkitut pabberi lehhe sisse mässitut olnud, kellest ükstük Jaan Hamre ja teine tük Mötsomä Tönno käes on Palwerres, ja mis nemmad möllemad Hindrek Tinti surnud naese käest on sanud, weel tunnistab temma et need jäjed kotti jures on Hindrek Tinti sapa jäljed mis temma selgeste tunneb.

Ann Meister tunnistab et se west ja särk temma on agga särkile on ued wärwlid hömmeldud; neid kindaid agga ei ütle temma mitte tundwad.

Palwerrest. Rein Walbach kes Polsi saunas ellab sui möisas suiliseks on olnud, tunnistab et temma sellest wargussest ühtigit ei tea ei olle middagid nendest näinud (Hindrek Tintist) sest temma maggada kambris ja wöi sellepärrast mitte teada mis teesed toas tewad, sellepärrast ei tea temma ühtigid tunnistada.

Palwerrest. Hans Tint Hindreko wend kes ka Polsi saunas sel aial ellanud kui se ait on löhhutut, nüüd agga tallitaja kässo peale teise perrese ellama läinud tunnistab et temma sest wargussest ühtigit ei tea.

Palwerrest. Jaan Leppan kes Polsi saunas 4 näddalid on ellanud nüüd agga Meestarro perres ellab, tunnistab et temma sel hommikul koido aial on Tallinnast koio tulnud, kui se ait on lõhhutut; ühhe Sauna mehhe Hans Sang seltsis ja siis kui temma on Polsi sauna jõudnud on teised mehhed keik koddo olnud: sest wargusest ei tea temma ühtigit tunnistada.

Palwerrest. Hindrek Tint Polsi saunamees kelle käest küssiti, kas temma neid kindaid kellest teine temma aidast leiti tunneb, ja kas ja kellega temma Tönnokülla aitas käinud ei üttelnud mitte tundwad, egga teadwad kust se kinnas temma aiata on tulnud ja salgab et temma on Tönnokülla aitas käinud. Temma sai kohtu wasto wägga häbbemataks sellepärrast möistis kohhus: Hindrek Tint peab sama trahwitut sure sed pärrast 30 witsahobiga. Sai kohhe ärra trahwitut.

Hindrek Tint tunnistas pärrast sedda et temma on kül Kehras käinud Mardi laupäwal ja poiale rideid winud kottiga, kas seal sees särki olnud wöi mitte ei ütle temma mitte teadwad, sest et temma naene on need rided kotti pannud, ja kui seal riete hulkas üks särk on olnud siis temma omma olnud.

Kohtu küssimisse peale missugguse warruksedega temma särkid on: wastus: "liht warrustega" kohhus küsis kellega temma särgid kurgu alt kinni kannab: wastus: "reesiga"; se särk on agga krokitut warrustega ja nööpaugud kurgu al paelte tarwis, sepeale wastas Hindrek Tint et temmal se särk on nenda wisi olnud ja temma surnud naese ömmeldud.

Sest kottist mis temma sauna jurest lumme seest on leitut ja sest pabberi lehhest mis westi ümbermässitut ja temma surnud naese parralt olnud, ei ütle temma ühtigit teadwad: ja salgab keik kõwwaste.

Lähheb Hakenrihteri kohtuse.


Sisestaja: Karl Jaago
  • »
  • APRILL (2019)