Kuu kohtulugu
Vardi: Russalu protokolliraamat (1883-1890)
10.03.1890

Kohto ette tulli Nappa pöldma Ann Plotnik, kaewas et temma olnud Holmil riidid pessemas ja pärrast rullimas ja Tarna Jürri Waino on aidanud pesso rullida, ja peale sedda on Jürri Waino Holmilt tulnud ja ühhed allus püksid olnud temma käe ja ütelnud et Holmi emmand Eline Püsnik on need temmale kinkinud temma läinud Holmile küssinud kas sinna olled Jürri Wainule, allus püksid kinkinud? temma ütelnud ei minna olle anud egga kinkinud peale sedda temma läinud Tarnale kus Jürri Waino, ellab, Jürri tulnud koju ja ütelnud sauna Ann Kurrat on siin minna löön sinnu kurradi mahha ja käskinud enne Issameie palwe ärra luggeda, pistnud kae taskusse piddanud middagi wälja wötma agga temma emma jooksis wahhele, ei lasknud tedda taskust wötta egga minnd  kallale tulla ja Tarna Adama naene Marri Saharow, ütelnud saa piddid taskust noa wõtma ja Anne kallale minnema, temma ütelnud ei olnud nugga olli üks teine assi ja peale sedda on Jürri Waino Ölnud et Holmi Erman Püsnik, on käskinud Jürrid minna tänna öhto Anne mahha lööma, agga nüüd ei wõi ma soo kurradile parrata agga mull on ühhe teisega nou peetud mis tükki me sulle tahhame tehha, ja peale sedda on Jürri Waino, tedda warrastanud pool topi maggusad Tarna rehalt ree pealt ta piddanud linna minnema ja leidnud et on ärra wötnud ja wiimaks temma emma tunnistanud et on meie Jürri käe.

Siis sai Jürri Waino, ette kutsutud ja temmale se Anne Plotniku kaebtusse peale wastust noutud, temma püüdis ennast wabbandada nimmelt püksid ei olle Holmilt toodud ollen Tallinna Wenneturult ostnud ei olle Holmilt warrastanud, ja Holmi Püsnik on käskinud tedda minna ja Anne tuttist kinni wötta ja luggeda, temma ei salganud mite omma kurja sanna ja ähwartamist mis temma Anne Plotnikko kohta ähwardanud, siis kohhus küssis kes se teine olli kellega sinna nouu piddasid Anne Plotnikkule ühhe tükki tehha, temma tunnistas et Erman Püsnik Holmi kohha perremees sellega olleme nou piddanud Paeaka walla kohto ette minna ja seal omma asja selletada ja Jürri Waino tunnistas töeks wargussed mis Ann Plotnik temma peale tunnistas et minna sedda ollen teinud.

Siis sai Tarna Adama naene Marri Soharow tunnistusseks kutsutud, temma andis ommad tunnistussed nende pükste pärrast kellest essimene tulnud, et Jürri Waino tulnud Holmilt ja püksid olnud käe annud emma kätte ja ütelnud et Holmi emmand on need temmale annud.

Wiimaks sai neile leppimist pakkutud ja nemmad leppisid nenda et Jürri Waino, Anne Plotnikkule keige wargusse ja hirmsa ähwartamisse eest 5. rubla maksis, ja kohhus ei wöinud middagi sinna wasto ütelda, et Jurri Waino alla tääe mehhe igga on, et se nenda jääb, et Jürrist Wainust mingi suggust kurja asja ennam ette ei tulle.

Pea kohto wannem Treibel [allkiri]

Jakob Winkel XXX

Juhhan Kütt XXX

Koggokonna kirjotaja J. Sassi [allkiri]


Sisestaja: Kasutaja70jjGK
  • »
  • OKTOOBER (2023)