Kuu kohtulugu
Ahja: Protokollid (08.01.1871, 13.08.1876, 1885)
23.03.1876

Päle too, kui jobba 2mal Märzi kuup. s.a. Ahja Musta Karjamoisa Rentnik Joh. Johannson sia Teadmist andnu, et temma Nätsik Katri Kibbal om salla lapse saanu nink sedda last pööniku pääl ärrakäkinud, saiwad tämba selle Asja perrast sia Kohto ettekutsutud Uellemba kohto Kässu päle.

1. Nätsik Katri Kibbal ja ütles wälja, et temma Pokka Walla Revisionin seisab, 27 ajastad wanna, nink lutteru Usku om, ni kui et 1875 ajastal warsti päält Michkli päiwa pühha lawwal käinud. Kolm ajastad taggasi ollewad temmal eddiminne laps sanu, kea kolm Näddalid ellanu ja siss ärrasurnu, tolle lapse Issa om Hindrik JohannsonMeeksi Wallast, olnud, Katri Kibbal agga kah siss jobba praegutse Ahja Musta Karjamoisa Rentnik Joh Johannsoni man teeninud, se töine laps om tennahawa, se om 1876 ajastal, 12 Januaril sündinud, ei ollewad sukkugi ellano, wait surno sündinud, selle lapse Issa ollewad temma Perremees Rentnik Joh. Johannson, et temma sedda last mitte Innemiste all Ilmale toonud, om Kurri (der Teufel) tedda kihhotanud, Lapse Surnokihha om 7 Näddalid Pööniku pääl olnud. Kohe Katri tedda käkkinud.

2. Julie Johannson, Rentnik Joh Johannsoni Naine, wastotas, 3 Körd enne Katri Kibbali Lapsesaamist om temma temmaga selle perrast kõnnelnud, ent ollewad Katri Kibbal kõwwaste sallanu, et temma mitte rikkutud (nicht schwanger) ollewad, ja waega Krob temma wasta olnud, ent ei ollewad Julie Johannson mitte arwo saanu Konna Katri Kibbal jobba lapse ärrasaanu. Kui agga Julie Johannson sel 27. Webruaril Pöönigu pääle läinu nink temma Kassutütter Mina Johannson, 13 ajasta wanna, temmaga üttentulnud om se Mina üttelnu, Kattusse Simsi alla näitaden, koss Liiwa ja Kiwwid unnikude pantud, wistist om sääl Katri Kibbali laps käkkitud, selle päle üttelno Julie Johanson, kae ommetegi perra, Kui nüüd Mina Johannson sedda tenno, om se surnu lapse Kihha sääl läutud saanu, puduliko Närtsu sisse mähhitud.

3. Mina Johannson, 13 ajastad wanna, ettekutsutud wastotas, sel 12mal Januaril s.a. om temma tähhele pannud et Nätsik Katri Kibbal jobba 6 Körd Pööningu päle läinud ja kah Kiwwid sinna kandnud, selle ülle immeteden om temma, Mina, wiimatse körra ajal temmale nattukesse aja perrast pooningu päle järgi läinu ja kuulnud, et Pööningu pääl isse ärraline helli (Ton, Stimme) om olnud, kui temma nüüd Katri Kibbali käest küssinu, miss helli siin olli, olnud Katri Kibbal waega wihhane ja üttelno, miss sinna siin otsid, se olli tuwwikesse Kaklemisse heli." Selle päle tulnud Mina Johannson ärra, ja ei teadnuk ikkes, miss Assi se olnud.

4. Rentnik Johan Johannson ettekutsutud, wastotas, et temma ei olle mitte tähhele pannud, et temma Nätsik Katri Kibbal rassedat (schwanger) olnud; konna se lapse Kihha üllesläutud saanu, ei olle temma, Johannson, kah mitte Koddun olnud. Jürripäiwal 1875 läinud Katri Kibbal temma Johannsoni, Teenistussest ärra, ent Augusti kuun 1875 tulnud jobba jälle temma, Johannsoni manu taggasi, rentnik Johannson sallas et temma se tütrik Katri Kibbaliga ellanu olles (Beischlaf verübt)

Sai moistetud: Assi suremba Kohto ette saata.

Torg XXX Kulp XXX Lipson XXX Hanson XXX Adoson XXX


Sisestaja: Ahto Klaos
  • »
  • JUUNI (2019)