Kuu kohtulugu
Võnnu: Kohtuistungite protokollid (1889-1890)
18.09.1889

I Ette astus Jaan Mardi poeg Neider ja kaebas: Juurika metsawaht Mart Suhkna tuli minu kallale einamas, kus ma loomi hoidsin ja lõi mind mitu hoopi kaikaga, käe peale, õla peale ja kõige rohkem pähe, nõnda et minu silmad werised olewad. Seda löömist nägiwad pealt karjapoisid Willem Uussild ja Willem Jalakas.

Ette astus Juurika metsawaht Mart Suhkna ja ütles: Minul on mõisa poolest kõwa käsk, et keegi ei tohi loomi mõisa maa peale ajada, aga Rohense küla karjatsed ei kuula minu keeldu, ja ajasi 5 päewa loomad mõisa maa pealt läbi, aga 6ndal päewal tahtsin ma loomad kinni ajada, kui nad parajaste 16 loomaga mõisa maa peal olid, aga karjatsed ei lasknud ja Jaan Neider andis teisele nmu, ärge laske kinni ajada ja lõi minu käe peale karjatse kepiga, siis ma wõtsin kuiwand männaoksa maast ja lõin sellega ta selga, see läks katki ja pärast ma lõin selle sama oksa tükiga ta käe peale, aga werist hoopi ei ole ma temale löönud.

Ette astus tunnistus mees karjapois Willem Uussild ja rääkis wälja: Meie pidime Laupäew 2 septembril üle mõisa maanurga oma einamaale minemaale minema, aga Juurika metsawahi naene ei luband, siis meie ei läinud ka. Kesknädala 6 Septembril läksime mõisa wahe ärest oma heinamaa peale, loomad läksid muist mõisa maa peale, Jaan Neider läks wastu hoidma, siis tuli Juurika metsawaht Mart Suhkna oma naesega seltsis ja lõi Jaan Neiderit männa oksaga wastu pead mitu kord, nõnda et oks katki läks ja Mart Suhkna naine ütles: jäta teda rahule, pärast ta jääb siia maha; kui ta teda esimist korda oli löönud, seda ma ei näinud.

Ette astus teine tunnistusmees karjapois Willem Jalak ja rääkis wälja: Mina läksin Uetoa loomadega esimist päewa einamasse Willem Uussild ja Jaan Neideriga seltsis: Kui meie alles läksime, tuli metsawaht Mart Suhkna naesega seltsis ja tahtis loomi kinni ajada; tuli Jaan Neideri juure, kes mõisa maa pealt loomi tahtis ära ajada ja lõi temale männa oksaga rindu, see läks kolmeks tükiks, aga Jaan Neider kukkus wastu mända. Pärast lõi Mart Suhkna teda teist korda wastu mokka, aga naene keelis teda ja ütles hakkame minema.

Selle peale leppisid Mart Suhkna ja Jaan Neider teine teisega ära.

Mõisa walitsuse poolt jääti ka looma trahw nõudmata.

Kohtu otsus: "Et Mart Suhkna Jaan Neiderit tõeste löönud on, on selge, sest kohtu wanem waatas haawad järele ja seda tunnistas Mart Suhkna ise ja ka tunnistus mehed, seepärast mõistis kohus Rahu kohtu nuhtluse seadusse art 139 järel, et Mart Suhkna maksab oma rumala teu pärast 1 Rbl walla laekasse."

Täidetud sell´ sammal päewal.

Mart Suhkna maksis 1 Rbl. walla laeka 1889 a. 18 Septembr.


Sisestaja: Kasutaja6BiMqf
  • »
  • JUULI (2020)