Kuu kohtulugu
Kohila: Rabivere vallakohtu protokolliraamat (1886-1890)
10.07.1890

Kohtu ette astus Jüri Weesenberg ja kaebas: Ühel keskhommiku ajal tükkis mull uni peale ja ma ütlesin: Ei tea, mis see peaks tähendama, et uni peale tükib? Anna Tau wastas mulle selle peale: "Kes käsib ööse külas käija." Ma vastasin: "Ma põlegi külas tüdrukute juures käind. Ta ütles: Ega sa tüdrukute juures käi, sa käid naiste juures. Ja Madli Orjas tõendas kõrvalt: Sa käid Kumla Madli (Kumla peremehe Kustas Müülmanni naese) juures. Ma hakkasin järele pärima, kust nad niisuguse rumala jutu on wõtnud? Anna Tau wastas: Leenu Weldt, kes kord seal peres teenimas oli, rääkis mulle kiriku all: "Ega see Kumla  Kustase  Tõnisest poeg Kustase poeg pole, waid Jüri poeg.

Pärast seda Pühapäewal Madli Orjas tõusis magamast üles ja Ann Reispas ütles temale: Sa pidid täna Kumlasse minema: Madli Orjas küsis? "Kes käis täna Kummlas?" Ma tulin aidast wälja ja ütlesin: Mina käisin. Sesse peale küsis Madli Orjas: kas mind kästi sinna tulla? Ma wastasin: Ei küll just nimelt kästud, aga sind räägiti seal. Madli Orjas ütles: Mis ma sinna weel pidin tulema, kas teile Madliga ämmaks wõi? Üks teine kord ütelnud Madli Orjas: Ei tea, kas Jüri iga kord, kui ta Kummlas käib peaks Madli käest ka krõpsi saama?

Kohtu ette sai Anna Tau kutsutud ja küstud, kust ta seda teab, et Jüri Weesenberg küla naeste juures käib? Ta wastas: Ma pole jo lausa ütelnud, et ta naeste juures käib, waid Jüri ütluse peale: Ma polegi tüdrukute juures käind, küsisin mina: "Käid sa siis naeste juures?" Ja Leenu Weldt rääkis mulle minewa aastal, kui ta jo Kumlalt ära oli läinud ja ma ükskord kiriku juures küsisin: "Kumb peremees parem on, kas wana wõi uus?" Ta wastas: "Mis mull uue juures wiga on, ega mind seal keegi taga ei kiusa, nagu Kumlas. Jüri ja perenaene olid ühes nõus ja naersid mind igal pool. Ja ma ei usugi, et see Kustase  Tõnisest poeg Kustase poeg on, waid Jüri poeg.

Kui see asi peaks suuremasse kohtusse minema, siis luban kõiki seda, mis olen rääkinud, wandega kinnitada. Anna Tau XXX

Kohtu ette sai ka Leenu Weldt kutsutud ja küstud, kust ta wõib seda tõendada, et Kumla  Kustase poeg Tõnis mitte Kustase poeg pole, waid Jüri Weesenbergi poeg. Ta ajas aga kangesti wastu, et ta seda koguniste polle rääkinud, waid ütelnud aga, et perenaene ja Jüri heasti sõbrad olnud.

Kui see asi peaks suuremasse kohtusse minema, siis luban kõiki, mis olen rääkinud wandega kinnitada. Leenu Weldt XXX

Kohtu ette sai ka Ann Reispas kutsutud ja küstud: Millas Anna Tau rääkis sulle, et Kumla  Kustase poeg Tõnis  Jüri Weesenbergi poeg on ja kust ta seda ütles teadwat? Ta wastas: Tänawu kewade ütles Anna minule, et Leenu Weldt olla temale rääkinud, et Jüril peab Kumla perenaesega poeg olema ja Madli Orjas küsis üks kord minu käest: Kas Jüri nüid ka Kumlas käib, sest mullu sügise, kui ma seal olin, olid nad perenaesega wäga sõbrad.

Kui see asi peaks suuremasse kohtusse minema, siis luban kõiki mis olen rääkinud wandega kinnitada. Ann Reispas.

Kohtu ette sai ka Madli Orjas kutsutud ja küstud kõikide tema juttude pärast. Ta aga ajas kõiki wastu, aga ämmaks mineku ja selle kohta, et Jürile ütles, et ta Kumla perenaese juures käib, ütles ta, wõib olla, et ma seda naeru pärast ütlesin. Madli Orjas XXX

Kohtu lepingu peale aga leppisid nad ära ja Jüri Weesenberg andis neile andeks. Jüri Weesenberg XXX, Leenu Weldt XXX, Madli Orjas XXX

(Kohtu käijad said ära lepitud.)


Sisestaja: Kadri Kruusiauk
  • »
  • VEEBRUAR (2020)