Rahvusarhiiv

Ava otsing

1905. aasta lendleht

Tutvustame 1905. aasta augustis Viljandis ja Pärnumaal levitatud revolutsioonilist üleskutset. Tegemist on lendlehega, mida paljundati algelise paljundusaparaadi, hektograafiga.
(Arhiiviviide EAA.296.8.957)

Loe tekst läbi ning vasta teksti põhjal koostatud küsimustele.
Pildil olevat lõikejoont hiirega libistades saad valida, kas loed käsikirjalist teksti või ümberkirjutust.

Küsimused:
Milline on tekstist õhkuv meelsus? Too näiteid vastavast sõnakasutusest.
Kelle poole pöördusid üleskutse autorid?
Lendlehe autorid kasutavad ka J. V. Jannseni kuulsaks saanud sõnu. Milliseid?
Kelle vastu kutsutakse rahvast üles astuma?
Millist võitlusvahendite lendlehe autorid silmas peavad?

Edasiseks uurimiseks:
Tekstis mainitakse lätlaste vastuhakku. Otsi infot, millest jutt.
Milliseid võitlusvahendeid eestlaste hulgas veel levis?

+
-
Saada vastus õpetajale


+
-
Taust

“Kuidas me Venemaa uusimat ajalugu ja 1905. aasta sündmusi ka ei tõlgendaks, pole kahtlust, et see aasta oli pöördepunktiks ka Eesti ja eestlaste ajaloos. Eesti rahvas ärkas poliitiliselt ja astus aktiivse jõuna avaliku võitluse areenile. Sotsiaalne ja rahvuslik liikumine haaras suuri inimhulki ja võttis enneolematu ulatuse. Esmakordselt toimusid Eestis poliitilised (üld)streigid, grandioossed meeleavaldused ja rahvakoosolekud, relvavõitlus valitsuse vastu. Esmakordselt tõusid Eesti ühiskonna elus selgelt esiplaanile poliitilise võimu ja riiklusega seotud teemad, esmakordselt nõudsid eestlased poliitilise enesemääramise õigust ja autonoomiat. Eestlaste vaatepunktist oli revolutsioon poliitiline, rahvuslik ja agraarne. See oli suunatud nii isevalitsuse kui ka baltisaksa ülemkihtide domineerimise vastu. 1905. aasta virgutas poliitilise ja kultuurilise pluralismi õitselepuhkemist, rahvusliku identsuse uute vormide otsinguid, inimeste sotsiaalse mentaliteedi muutumist, sünnitas usku sotsiaalsetesse utoopiatesse ja paremasse tulevikku.”
T. Karjahärm, Horisont 1/2005

Lendleht on publitseeritud Eesti Ajalooarhiivi 2011. aastal välja antud dokumendikogumikus “Ajalooarhiivi varasalvest. Dokumente Eesti ajaloost Rootsi ja Vene ajal (17.-20. sajandi algul).”

+
-
Õpetajale

See õppematerjal haakub põhikooli III astme ja gümnaasiumi õppeeesmärkidega ning sobib kasutamiseks tunnis või iseseisvaks uurimiseks kodus. Distantsõppel on võimalik õpetajale kontrollimiseks küsimuste vastused saata.