Rahvusarhiiv

Ava otsing

Väliseesti kultuuripärandi säilitamise toetamine

Väliseesti kultuuripärandi kogumine, talletamine ja kättesaadavaks tegemine

Üleilmse eestluse tegevuskava (2022-2025) raames viib Rahvusarhiiv läbi konkurssi, mille eesmärk on soodustada väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumist, säilimist, avatust kasutajatele ja uurimist. See hõlmab nii suulist kui ka esemelist pärandit, sh rahvaluulet, elulugusid ja mälestusi, muusikalist traditsiooni, dokumente, fotosid, auviseid, trükiseid, kunstiteoseid jm.

Konkursile võib esitada toetustaotlusi projektidele, mille eesmärk on väliseesti kultuuripärandi säilitamine, kogumine ja/või kättesaadavaks tegemine ning mille tulemit saab avalikkus mitteärilistel eesmärkidel vabalt kasutada (mh laienevad sellisele tulemile mäluasutusse üleandmisel autoriõiguse vabakasutuse sätted).

Toetust võivad taotleda nii juriidilised (sh era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud) kui ka füüsilised isikud (eraisikud) üle maailma.

Konkurssi rahastab riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeerium. 2023. aastal on toetusteks eraldatud 118 000 eurot. Toetuse kasutamise periood on 01.01.2023-31.12.2023.

Toetustaotlust saab esitada projektidele, mis on suunatud järgmistele tegevustele:

 • väliseesti kultuuripärandi kogumine Eesti ja asukohamaade mäluasutustes ning erakätes: teabe kogumine ja koondamine väliseesti kogukondades; kogumisaktsioonid; ekspeditsioonid; välitööd; küsitluskavade jms koostamine; arhiivimaterjali, trükiste jms toimetamine Eestisse, eelistatult Eesti avalikesse mäluasutustesse;
 • väliseesti kultuuripärandi korrastamine: kogude süstematiseerimine, kirjeldamine, kataloogimine;
 • väliseesti kultuuripärandi säilitamine: säilitustingimuste tagamine, konserveerimine, kogude digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine;
 • väliseesti kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine: andmestu loomine ja täiendamine ning kättesaadavaks tegemine (infoportaalides, andmebaasides, kataloogides, nende trükis või veebis avaldamine), väliseesti ajakirjade ja trükiste digiteerimine ning veebis avaldamine;
 • väliseesti ajaloo ja kultuuripärandi uurimine ja vastavate teoste avaldamine (juhul kui need on seotud arhiiviainese või kultuuripärandi kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega). NB! Taotlusega koos palume esitada info kavandatava publikatsiooni allikmaterjalide kohta;
 • varem valminud eesti diasporaateemaliste käsikirjade publitseerimine. NB! Taotlusega koos palume esitada info kavandatava publikatsiooni allikmaterjalide kohta;
 • väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandiga seotud näituste, konverentside, seminaride jm ürituste korraldamine;
 • kultuuripärandi koostöövõrgustike loomine ja arendamine: mälu- ja teadusasutuste koostöö; kodu- ja väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide jt kaasamine kogumisse ning infovahetusse; arhiivinduslike konverentside, seminaride, koolituste ja infopäevade korraldamine;
 • kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, nende informeerimine kultuuriväärtuste säilitamise vajalikkusest ja võimalustest;
 • arhiivinduse, raamatukogunduse ja museoloogiliste infomaterjalide jm ettevalmistamine, trükkimine või veebis avaldamine ning levitamine väliseesti kogukondades;
 • väliseesti uuringute toetamine (sh ülikoolide õppekavade raames).

Välismaal tegutsevad eesti arhiivikeskused, kelle põhiülesanne on väliseesti kultuuripärandi (sh teiste organisatsioonide ja isikute arhiivide) kogumine, säilitamine ja kasutamise võimaldamine ning selle eesmärgi toetamiseks loodud organisatsioonide ühendused ja koostöövõrgustikud saavad taotleda ka tegevustoetust.

Konkursil osalemise ja toetuse kasutamise tingimused on täpsemalt kirjeldatud konkursi juhendis:

Taotlusvorm:

Konkursile esitatud taotlusi hindas komisjon, mille koosseisu kuuluvad: Mart Orav (ajakiri Akadeemia, komisjoni esimees), Andero Adamson (Haridus- ja Teadusministeerium, komisjoni aseesimees), Sirje Karis (Eesti Rahva Muuseumi nõukoda), Lea Kõiv (Tallinna Linnaarhiiv), Ilme Mäesalu (Muinsuskaitseamet), Priit Raudkivi (Tallinna Ülikool), Priit Rohtmets (Tartu Ülikool), Jüri Viikberg (Tallinna Ülikool), Raimo Raag (Uppsala Ülikool) ning Kadri Linnas (Välisministeerium).

2023. aasta taotlusvoor on lõppenud. Toetustaotluste esitamise tähtaeg oli 5. veebruar 2023 (kaasa arvatud)

Hilisemaks aruandluseks vajalikud vormid on järgmised:

Rahvuskaaslaste programmist (kuni 2020) ning üleilmse eestluse tegevuskava raames eraldatud toetused:

Lisainfo: Kristi.Ots@ra.ee, tel 7387 511.