Rahvusarhiiv

Ava otsing

Jakob Hurt. Rahvaluule kogumine

Tutvu ühe kirjaga, mille Jakob Hurt saatis kogumaks rahvaluulet. Loe see läbi ning mõtle järgmistele küsimustele:

• Kuidas oli vanavara kogumine seotud Hurda rahvusliku liikumise programmiga?
• Miks oli rahvaluule kogumine oluline?
• Kus kogutud rahvaluulet praegu hoitakse?

 

 

 

+
-
Saada vastus õpetajale

 


+
-
Jakob Hurda kirja transkriptsioon

St. Peterburis,
27. Aprillil 1896.

Armas Ader!
Mina rõõmustan ja tänan, et ka Teilt mulle wanawara on loota. Teie küsimise pääle kostan, et wanad rahwa jutud, tulihänna tegemine ja kinnipanemine, soendite lood j. n. e. kõik wanawara hulka käiwad, niisamati kui wanadsõnad, mõistatused, ebausu punktid ja arvamised ilmadest. Ons Teil võimalik, siis pange paberisse ja saatke mulle, mis teate ehk leiate. Suur hulk rahwa keskes ei pea niisugusest kraamist küll midagi lugu ja nimetab seda „loriks“, aga teaduse uurija leiab säält palju wana aja tundmist, hinge elu tundmist ja n. e. Sellepärast kogume seda materjali. Wanawara on üks ajaraamat meie esiwanematest, millest täielisemat mitte ei ole. Sellepärast on meie kohus, wanawara korjata ja kirja panna. Olge siis meheks ja astuge platsi. Weel pärastpoolsed põlwed saawad neid mehi südamest tänama, kes nüüd wähe waeva näewad ja esiwanemate mälestusi igawesest unustusest päästawad.

Lahke terwitusega
Dr. Hurt

+
-
Taust

Eesti rahvaluulet hakati koguma 19. sajandi alguses (esimesed teated ning ülestähendused rahvaluule kohta pärinevad loomulikult varasemast ajast) ning seda tegid alguses estofiilsed baltisakslased. Nende ülesmärgitud tekstidest leiab mõndagi huvitavat, ent sel ajal suhtuti rahvaluulesse loominguliselt – tihti pole andmeid esitaja, kogumisaja jmt kohta. Ka esimesed eestlastest rahvaluule kogujad – Fr. R. Faehlmann ja Fr. R. Kreutzwald kasutasid kogutud materjali iluskirjanduslike tekstide loomiseks.

Ulatuslik rahvaluule kogumine sai alguse tänu Jakob Hurdale. Ta alustas kogumist 1860. aastal kodu lähedal Põlvamaal, kuid hiljem kasvas see ettevõtmine üldrahvalikuks. Ta rõhutas ka asjaolu, et murdekeel peaks jääma muutmata ning et kõik tuleks võimalikult täpselt üles märkida.

Vanavara kogumine sai eriti populaarseks pärast 1888. aastal ilmunud üleskutset ajalehtedes. Kokku oli Hurdal umbes 1400 kaastöölist. Tekkinud kogu võib tänini pidada üheks väärtuslikumaks Eesti Rahvaluule Arhiivis Arhiivis (Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakonna veebileht, Eesti Rahvaluule Arhiivi ajalugu).

+
-
Loe lisaks

  • Laar, Mart. Äratajad. Rahvuslik liikumine Eestis 19. sajandil ja selle kandjad. Tallinn, 2006

+
-
Õpetajale

Võite õpilastega arutada, milliseid rahvaviise, vanasõnu või kõnekäändusid nad teavad. Samuti, kuidas tollane rahvaluule kogumine välja võis näha – kuidas reisiti, kuidas märkmeid tehti, kus ööbiti jne.

Õpilasel on võimalik ülalt (Saada vastus õpetajale) õiged vastused otse õpetaja e-mailile saata.