Rahvusarhiiv

Ava otsing

Jakob Hurt. Rahvaluule kogumine

Types: 19. sajand / allikas / foto / Jakob Hurt / rahvaluule kogumine / rahvuslik ärkamine / rahvuslik liikumine / transkriptsioon / vanavara kogumine

Vanuseaste: gümnaasium / põhikooli III aste

Tutvu ühe kirjaga, mille Jakob Hurt saatis kogumaks rahvaluulet. Loe see läbi ning mõtle järgmistele küsimustele:

• Kuidas oli vanavara kogumine seotud Hurda rahvusliku liikumise programmiga?
• Miks oli rahvaluule kogumine oluline?
• Kus kogutud rahvaluulet praegu hoitakse?

 

 

 

Jakob Hurda kirja transkriptsioon (RA, EAA.5245.1.84 l. 1-2):

St. Peterburis,
27. Aprillil 1896.

Armas Ader!
Mina rõõmustan ja tänan, et ka Teilt mulle wanawara on loota. Teie küsimise pääle kostan, et wanad rahwa jutud, tulihänna tegemine ja kinnipanemine, soendite lood j. n. e. kõik wanawara hulka käiwad, niisamati kui wanadsõnad, mõistatused, ebausu punktid ja arvamised ilmadest. Ons Teil võimalik, siis pange paberisse ja saatke mulle, mis teate ehk leiate. Suur hulk rahwa keskes ei pea niisugusest kraamist küll midagi lugu ja nimetab seda „loriks“, aga teaduse uurija leiab säält palju wana aja tundmist, hinge elu tundmist ja n. e. Sellepärast kogume seda materjali. Wanawara on üks ajaraamat meie esiwanematest, millest täielisemat mitte ei ole. Sellepärast on meie kohus, wanawara korjata ja kirja panna. Olge siis meheks ja astuge platsi. Weel pärastpoolsed põlwed saawad neid mehi südamest tänama, kes nüüd wähe waeva näewad ja esiwanemate mälestusi igawesest unustusest päästawad.

Lahke terwitusega
Dr. Hurt