Rahvusarhiiv

Ava otsing

Dokumendid

Rahvusarhiivi tegevusalad tuginevad arhiiviseadusele ja arhiivieeskirjale. Rahvusarhiivis registreeritud dokumendid asuvad avalikus dokumendiregistris. Puhkuse käskkirjad ja lähetuskorraldused asuvad riigitöötaja iseteeninduses. Asutuse asjaajamist reguleerivad asjaajamiskord ja dokumentide loetelu. Rahvusarhiivi ametikohtade jaotus on kirjas kooseisutabelis. Palku ja töötasusid reguleerib palgajuhend.

Arhiivi töötajad ja struktuuriüksused juhinduvad järgmistest põhimäärustest:

Riigihanked

Andmed rahvusarhiivi poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta on kättesaadavad riigihangete registrist. Riigihangete ettevalmistamist, läbiviimist ja hankelepingute sõlmimist reguleerib rahvusarhiivi riigihangete kord. Käesolevaks aastaks kavandatud riigihanked on kättesaadavad 2017. aasta hankeplaanist.

Aruanded ja tegevuse ülevaated

Eelarved