Liigu põhisisu juurde

Kinnistusametite materjalid Eesti NSV Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis

Fondide ülevaade

Teose "Kinnistusametite materjalid Eesti NSV Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis" kaanepilt.

Toimetuskolleegium: R. Auling, A. Einpaul, M. Loit, A. Martin, H. Piirimäe, A. Piirsalu, J. Savina, A. Traat, S. Vahtre
Koostaja: Vello Naaber
Välja andnud: Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Arhiivide Peavalitsus,  Eesti NSV Riikik Ajaloo Keskarhiiv
Tartu 1975

Skannitud ja töödeldud tekstituvastusprogrammiga ABBYY Fine Reader 2008. aastal

 Sissejuhatus
I. Kinnistusasutuste areng Eestis
II. Kinnistusasutuste dokumentaalmaterjalide põhiliigid
1. Suuliste avalduste raamatud
2. Kinnistuspäevikud
3. Kinnistusürikute raamatud
4. Kinnistute registrid
5. Kinnistutoimikud
III. Kinnistusametite materjalide kasutamisvõimalused Eesti ajaloo allikana
Kasutatud kirjandus

 

SISSEJUHATUS

Kinnistusametite materjalid moodustavad küllaltki olulise osa Eesti NSV Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis säilitatavatest dokumentaalmaterjalidest. 1974. a. alguseks on korrastatud ja arvele võetud kaheksa fondi (1) kokku 154 790 säilitusühikuga. Ajaliselt haaravad materjalid rohkem kui kaks sajandit — 1719.-st 1944. aastani. Ajaloo keskarhiivi ei antud neid üle mitte kohe pärast kinnistusametite lõplikku likvideerimist 1944. a. Kõigepealt sattusid nad väga erinevate asutuste ja organisatsioonide valdusse, kes neid hiljem osade kaupa on üle andnud keskarhiivile.

Esimestena saabusid ajaloo keskarhiivi Tartu Kinnistusameti materjalid. 3. oktoobril 1947. a. anti ENSV TA Eesti Rahva Muuseumi poolt üle 1584 säilitusühikut, 93,7 kg lahtist materjali ja 46 plaani aastatest 1745–1940. 1948. a. võeti Kursi valla TSN Täitevkomiteelt vastu 396 s.-ü. kinnistüspäevikuid aastatest 1890–1940, mis 1944. a. kevadel õhurünnaku kartusel Tartu Kinnistusametist ära olid viidud ja Kursi vallamaja keldrisse paigutatud. 1948.–1953. a. võeti veel vastu väiksemaid saadetisi Eesti Rahva Muuseumilt ja Tartu Tehnilise Inventariseerimise Büroolt. Kõik need materjalid korrastati 28. novembriks 1953. a. ja kanti nimistusse nr. 1 (1800 s.-ü.). 1955. a. andis Tartu Tehnilise Inventariseerimise Büroo üle Tartu Kinnistusameti materjalide põhiosa — 24 200 s.-ü. ja 57,5 kg lahtist materjali, mis 1956. a. inventeeriti nimistusse nr. 2. Valga Tehnilise Inventariseerimise Büroolt saabus materjale 1958. a. ja 1962. a. Esimese saadetise kohta koostati 1959. a. nimistu nr. 3, teise kohta 1962. a. nimistu nr. 4.

Tallinna Kinnistusameti materjalid on ajaloo keskarhiivi jõudnud samuti mitme asutuse vahendusel. 1953. a. võeti ENSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riiklikult Keskarhiivilt vastu 1506 s.-ü. ja 13 kg lahtist materjali, 1958. a. Tallinna Tehnilise Inventariseerimise Büroolt 1009 s.-ü. ja 43,9 kg lahtist materjali ning ENSV TA Ajaloo Instituudilt 24 516 s.-ü., 1959. a. Haapsalu Rajooni Riiklikult Arhiivilt 9175 s.-ü. Saabunud materjalidele koostati 1964. a. ühine nimistu. 1967. a. anti Haapsalu Rajooni Riikliku Arhiivi poolt üle 681 s.-ü. ja 1973. a. veel 476 s.-ü., mis kirjutati juba olemasoleva nimistu lõppu.

Arhiivifond “Võru Kinnistusamet” sai alguse 27. aprillil 1954. a., kui Võru Magistraadi fondist eraldati 104 s.-ü. kinnistusürikute raamatuid, kinnistuspäevikuid ja kroonumõisatest eraldatud talude väljaostuakte (nimistu 1). Mõni kuu hiljem, 14. juunil 1954. a., saabus Võru Rajooni Riiklikult Arhiivilt 83 s.-ü. kinnistusürikute raamatuid ja mõisate kinnistutoimikuid, mis kanti nimistusse nr. 2. 1959. a. võeti Võru Tehnilise Inventariseerimise Büroolt vastu 1419 s.-ü., mis korrastati 1964. a. nimistusse nr, 3. 1969. a. andis ENSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riiklik Keskarhiiv üle 17 123 s.-ü., mis olid saadud Võru Rajooni Riiklikult Arhiivilt ja korrastatud 1955. a. kahte nimistusse.

Viljandi Kinnistusameti materjalid hakkasid ajaloo keskarhiivi saabuma 1955. a., kui Viljandi Rajooni Riiklik Arhiiv andis üle 8442 s.-ü. ja 22,4 kg lahtist materjali aastatest 1771–1944. Aasta lõpuks olid need korrastatud ja koostatud nimistu nr. 1. Edaspidi tuli materjale pidevalt juurde: 1957. a. Viljandi Rajooni Riiklikult Arhiivilt veel 4336 s.-ü., 1958. a. Valga Tehnilise Inventariseerimise Büroolt 1399 s.-ü., 1960. a.Pärnu Tehnilise Inventariseerimise Büroolt 17 602 s.-ü., 1962. a. Viljandi Tehnilise Inventariseerimise Büroolt 1041 s.-ü. Peale selle eraldati fondist “Tartu Kinnistusamet” 1956. a. 272 s.-ü. ja 1962. a. veel 198 s.-ü. Kõik juurdetulnud materjalid korrastati 1963.–1964. a. ja koostati nimistud nr. 2 ja 3. ENSV ORKA-lt saabus 1969. a. 298 s.-ü, neist 157 inventeeritud (nimistu nr. 4).

Rakvere Kinnistusameti materjalid on saadud Rakvere Tehnilise Inventariseerimise Büroolt (1957. a. 15 000 s.-ü. ja 1958. a. veel 7500 s.-ü.) ja Paide Tehnilise Inventariseerimise Büroolt (1958. a. 9244 s.-ü.) ning korrastatud 1963. a. Juba varem, 1958. a. eraldati neist 2202 s.-ü. ja liideti fondiga “Narva Kinnistusamet”, mis moodustati 1953. a., kui fondist “Narva Linnavalitsus” eraldati üks säilitusühik. Fond “Pärnu Kinnistusamet” koosneb 1961. a. Pärnu Rajooni Riiklikult Arhiivilt saadud materjalidest (nimistu nr. 1, 222 s.-ü.) ja samal aastal fondist “Viljandi Kinnistusamet” eraldatud materjalidest, mis korrastati 1962. a. nimistusse nr. 2 (2745 s.-ü). 1971. a. Kingissepa Rajooni Riiklikult Arhiivilt saadud kinnistutoimikud korrastati 1974. a. jaanuariks arhiivifondiks “Kuressaare Kinnistusamet”.

Asjaolu, et kinnistusametite materjalid on saabunud ajaloo keskarhiivi eri aegadel, suuremate või väiksemate partiidena, pole võimaldanud nende teaduslik-tehnilist korrastustööd läbi viia kompleksselt ja ühtsete põhimõtete järgi. Enamiku fondide materjalid on vastavalt nende saabumisele korrastatud mitmesse nimistusse (näit. Võru Kinnistusameti kohta viis, Tartu ja Viljandi Kinnistusametite kohta neli nimistut), mistõttu ühetüübilised materjalid on tihtipeale laialipillatult eri nimistuis ja ülevaate saamine neist raskendatud. Kuna olemasolevad nimistud on koostatud küllaltki pika ajavahemiku jooksul (1953.–1974. a.), siis ilmnevad nende võrdlemisel suured erinevused nii materjalide süstematiseerimise, nende sisu avamise põhjalikkuse kui ka käsutatud terminoloogia osas. Üksikult võetuina on aga nimistud koostatud asjatundlikult ja mõningad sisulised eksimused, seda just vanemate materjalide osas, ei sega kuigivõrd nende käsutamist.

Käesoleva artikli eesmärgiks on:
1) ülevaate andmine kinnistusasutuste arengust ja tegevusprintsiipidest Eestis;
2) kinnistusametite dokumentaalmaterjalide põhiliikide üksikasjalisem tutvustamine, kusjuures peatähelepanu on pööratud Oktoobrirevolutsiooni-eelsetele materjalidele;
3) üldhinnangu andmine kinnistusametite materjalide kasutamisvõimalustele Eesti ajaloo uurimise seisukohalt.


1 F. 2381 “Tartu Kinnistusamet” (1719.–1944. a., 29 713 s.-ü., 4 nimistut)
F. 2840 “Tallinna Kinnistusamet” (1722.–1944. a., 37 716 s.-ü., 2 nimistut)
F. 3187 “Narva Kinnistusamet” (1795.–1944. a., 2204 s.-ü., 1 nimistu)
F. 3416 “Võru Kinnistusamet” (1784.–1944. a., 18 730 s.-ü., 5 nimistut)
F. 3760 “Viljandi Kinnistusamet” (I771.–1944. a., 29 775 s.-ü., 4 nimistut)
F. 4187 “Rakvere Kinnistusamet” (1793.–1944.a., 30 368 s.-ü., 1 nimistu)
F. 4614 “Pärnu Kinnistusamet” (1784.–1944. a., 2963 s.-ü., 2 nimistut)
F. 5164 “Kuressaare Kinnistusamet” (1891.–1944.a., 3321 s.-ü., 1 nimistu). Tagasi teksti.

 

I. KINNISTUSASUTUSTE ARENG EESTIS

Kinnistamiseks ehk ingrossatsiooniks nimetatakse kinnisvara — maaomandi, hoone jne. kohta sõlmitud õigustehingu sissekandmist vastavaisse kinnistusraamatuisse. Andmeid kinnistusraamatute pidamisest Lääne-Euroopa linnades kohtuasutuste juures on juba keskajast, näiteks Kölnist XI sajandist.(2) Vajadus eriliste raamatute pidamiseks kõigi kinnisvarade kohta kasvas seoses kapitalistlike suhete arenemisega, kui maa muutus üha rohkem ostu-müügi objektiks ja laialt levis üks krediidi liike — hüpoteegilaen. Hüpoteegiks nimetatakse kinnisvara pantimist laenu tagatisena, kusjuures panditud kinnisvara jääb võlgniku valdusse. Kui võlga tähtajaks ei tasuta, läheb kinnisvara sundmüügile, mille puhul kreeditoril on õigus nõuda rahuldust saada oleva summa ulatuses. Maa kaasatõmbamisega üldisesse kaubaringlusse muutus üha suuremaks ostjate risk, et kinnisvara ei kuulugi tegelikult müüjale, ja võlausaldajate risk, et panditav kinnisvara on juba varem võlgadega üle koormatud. Selliste ebameeldivuste ärahoidmiseks töötati mitmes Euroopa riigis, ennekõike Saksamaal ja Prantsusmaal, välja nn. hüpoteegisüsteem, mille järgi õigused kinnisvarale omandasid seadusliku jõu alles nende sissekandmisega kinnistusraamatusse. Hüpoteegisüsteemi olemus seisneb selles, et iga kinnisvara kohta märgitakse spetsiaalses asutuses raamatusse üles kõik andmed asjaõiguste kohta, mille objektiks on antud kinnisvara: omaniku nimi, omandiõiguse üleminekud, servituudid ja kinnisvaral lasuvad võlad.(3) Kinnistusraamatu sissekannetel pole seejuures mitte teatmeline, vaid juriidiline tähendus, s.t. nad on kõigile kohustuslikud.

Et täita oma ülesannet — anda igale asjasthuvitatule täpne ja tõetruu pilt kinnisvara majanduslikust ja juriidilisest seisundist — pidid kinnistusraamatud olema avalikud ja usaldusväärsed. Avalikkus seisnes selles, et raamat oli takistamatult kättesaadav tutvumiseks kõigile asjasthuvitatud isikutele. Usaldusväärsuse printsiipi võib formuleerida järgmiselt: kõik, mida sisaldab raamat, on õige; kõik, mida raamat ei sisalda ja mis on vastuolus tema sisuga, on ebaõige. Selline formuleering nõudis, et kõik kinnisvara kohta käivad õigustehingud saaksid täielikult raamatusse kantud.(4)

Hüpoteegisüsteemi varasema arengu kohta Eesti alal ja üldse Baltimail on andmed väga napid ja katkendlikud. (5)

Ingrossatsioonide teostamine oli algusest peale kohtuorganite ülesandeks ja nagu omaaegne Eesti- ja Liivimaa kohtukorraldus üldse, nii oli ka hüpoteegisüsteem tugevasti mõjustatud Hansa linnaõigusest. Esimesed andmed kinnisvaradel lasuvate võlgade kohtulikust ülesmärkimisest Eesti- ja Liivimaal pärinevad juba XVI sajandist. Eestimaa rüütli- ja maaõiguses XVII sajandi keskpaigast esinevad küllaltki üksikasjalised sätted hüpoteegiõiguse kohta. Eestimaal kehtisid ka Rootsi valitsuse poolt 1664.–1697. a. väljaantud seadused, mis nägid ette kinnisvarade tagatisel antud võlgade kohtuliku ingrosseerimise. Sellised võlad pidid saama rahuldatud eelisjärjekorras võrreldes tavaliste võlgadega. Kui kinnisvaral lasus mitu hüpoteegivõlga, rahuldati need vanuse järjekorras, s.t. eelisõigus oli varem ingrosseeritutel. (6)

Täpsemad andmed kinnistusasutuste ja nende tegevuse kohta on meil käsutada alates XVIII sajandist. Siitpeale tekkis kinnistusraamatute pidamisel järjepidavus, mis püsis katkematuna kuni kinnistusasutuste lõpliku likvideerimiseni. Eestimaa kubermangus oli kuni 1889. a. kohtureformini enamus kinnistusasju koondatud Eestimaa Ülemmaakohtu kätte, kus peeti kinnistusraamatuid kõigi mõisate (hiljem ka päriseks ostetud talude) ja Lihula alevi kohta. Tallinna Toompea, Rakvere, Paide, Haapsalu ja Paldiski kinnistusraamatuid peeti kuni 1867. aastani Eestimaa Kubermanguvalitsuses, pärast seda samuti Eestimaa Ülemmaakohtus. (7) Tallinna all-linna kinnistusasjadega tegeles Tallinna Magistraat.(8) Liivimaal kuulus mõisate kinnistusraamatute pidamine Liivimaa Õuekohtu kompetentsi. Seoses asehalduskorra kehtestamisega anti õuekohtule 1784. a. üle ka varem kohalikele magistraatidele kuulunud õigus korraldada linnades asuvate kinnisvarade kinnistusasju. Kuigi asehalduskord kaotati juba 1796. a., said magistraadid alles 14. juuni 1838. a. seadusega ingrossatsiooniõiguse tagasi. Seaduse järgi anti magistraatidele üle vahepeal õuekohtus peetud kinnistusraamatud ja kohustati neid jätkama õuekohtus kehtestatud korra kohaselt.(9) Mis puutub päriseks ostetud talukohtade kinnistamisse, siis 9. juuli 1849. a. ja 13.novembri 1860. a. Liivimaa talurahvaseaduste järgi tegelesid sellega kreisikohtud.(10) Narvas, mis kuulus Peterburi kubermangu koosseisu, peeti kinnistusraamatuid kohalikus magistraadis.

Aegade jooksul Baltimail väljakujunenud eripärased tsiviilseadused kodifitseeriti 1864. a. nn. Balti eraseadusse,(11) mis mõningate muudatustega püsis kasutusel kuni 1940. aastani. Selles mahukas koodeksis on hulgaliselt sätteid ka kinnisvarade omandamise, pantimise ja vastavate tehingute kohtuliku kinnistamise kohta. Seadustik tunnistab kinnisvara omanikuks vaid isikut, kes on sellena sisse kantud avalikesse kinnistusraamatuisse (§ 812). Kinnisvara lihtne üleandmine (müümise, kinkimise, pärandamise jne. kaudu) ei anna selle omandajale veel täielikku omandiõigust, seda just kolmandate isikute suhtes (§§ 809, 813). Nii võib kinnisvara omandaja seda küll faktiliselt kasutada, kuid seaduslikku õigust selle edasimüümiseks või pantimiseks tal ei ole. Täielik omandiõigus saavutatakse alles vastava ametiasutuse määrusega omandamise juriidilise aluse (näiteks ostu-müügilepingu) sissekandmise kohta avalikesse kinnistusraamatuisse (§ 809). Kinnistusraamatuisse tuleb kanda ka iga uus mõis — selle asutaja nimele ja iga uus linnamaja — selle ehitaja nimele (§ 811). Rida sätteid (§§ 1569–1602) on Balti eraõiguses hüpoteekide ingrosseerimise, uuendamise ja kustutamise kohta, kusjuures esineb suuri erinevusi igas kubermangus ja Tallinna linnas kehtivate seaduste vahel.

Kinnisvara kohta sõlmitud juriidilise tehingu kohtulik kinnistamine ehk korroboratsioon seisneb Balti eraseaduse järgi esiteks vastava dokumendi sissekandmises (ingrosseerimises) avalikesse kinnistusraamatuisse ja teiseks asjaosalistele erilise tunnistuse väljaandmises teostatud ingrossatsiooni kohta (§ 3002). See viiakse läbi kas poolte soovil või juhtudel, kus see on kohustuslik — nimelt asjaõiguste omandamisel kinnisvarale (§§ 3003–3004). Kinnistamist võib teostada ainult selleks õigusi omav kohtuasutus, mille tegevuspiirkonnas asub vastav kinnisvara. Vastasel juhul pole kinnistamisel mingit seaduslikku jõudu (§§ 3006–3007). Et aeguks kolmandate isikute protestiõigus kinnisvara kohta sooritatud tehingu suhtes, peab Eestimaa linnaõiguse kohaselt mööduma üks aasta tehingu kinnistamisest, Eestimaa ja Liivimaa maaõiguste kohaselt aga üks aasta kuulutuse avaldamisest kohtu poolt, millega kutsutakse kohale isikuid, kel on vastuväiteid tehingu suhtes. Sellise kuulutuse avaldamine sõltub lepinguosaliste tahtest (§§ 3018–3019).

Mis puutub kinnistusega tegelevate kohtuasutuste asjaajamiskorda, siis ses osas on pilt väga kirev. Igas asutuses olid käibel omaenda, tihtipeale kirjalikult fikseerimata protseduurireeglid. Pärast Balti provintsiaalseadustiku kolmanda köite — Balti eraseaduse — väljaandmist oli kavas veel neljas köide, mis pidi käsitlema tsiviilprotsessiõigust ja sisaldama ka üksikasjalisi sätteid kinnistusraamatute pidamise ühtse korra kohta, kuid tööd selle koostamise alal pandi seisma, kuna juba siis oli ette näha Venemaa 1864. a. kohtureformi laiendamist ka Balti kubermangudele.(12) Väljakujunenud asjaajamisreeglid olid vaid Eestimaa Ülemmaakohtul. Publikaadiga 11. aprillist 1747. a. andis Eestimaa kindralkuberner ülemmaakohtule eeskirjad, millega viidi sisse avalikud kinnistusraamatud, määrati kindlaks nende pidamise kord ja kehtestati ingrosseeritud hüpoteekide eelisõigused eraviisiliste hüpoteekide ees. Nende edasiarenduseks on ülemmaakohtu poolt 16. juunil 1797. a. väljaantud siseeeskirjad, mis said asutuse hilisema organisatsiooni ja tegevuspraktika aluseks.(13)

Vaatamata erinevustele asjaajamises oli kohtureformieelsete kinnistusasutuste poolt peetavate raamatute nomenklatuur üldjoontes ühetaoline. Raamatute põhiliikideks olid: 1) suuliste avalduste raamatud, kuhu kanti sisse suulised kinnistuspalved kronoloogilises järjekorras; 2) kinnistuspäevikud, kuhu kanti kõik kinnistuspalved ja lisaks kohtu määrused esitatud aktide kinnistamise või mittekinnistamise kohta; 3) kinnistusürikute raamatud ehk kinnistusraamatud kitsamas mõttes, kuhu köideti esitatud aktid koos kohtu määrustega nende kinnistamise kohta; 4) kinnistute registrid, kus iga kinnisvara kohta peeti omaette jaotust, millesse märgiti kõik selle kohta käivad ingrossatsioonid.(14) Sarnane oli ka asjaajamise üldine järjekord: kinnistusprotseduur sai alguse asjasthuvitatu avaldusest, mis kanti kinnistuspäevikusse, järgnes kohtu määrus ja selle resultaat — akti liitmine kinnistusraamatusse ning vastava sissekande tegemine kinnistute registrisse.(15) Väga erinev oli aga kinnistamise konkreetne protseduur erinevates kinnistusasutustes. Nii näiteks toimusid Riia Magistraadis kinnistamised pidulikult nn. “avalikel kohtupäevadel”, mida peeti kaksteist korda aastas. Eestimaa Ülemmaakohtus ja Tallinna Magistraadis taotles paluja kõigepealt kuulutuse väljapanemist, milles näidati ära, millise pretensiooni põhjal, kellelt ja missugust ingrossatsiooni paluja nõuab. Järgmisel kohtupäeval ilmus paluja uuesti ja dikteeris sekretärile oma palve sisu kinnistuspäevikusse kandmiseks. Ilmus kohale ka kostja (s.t. pandiandja) ja avaldas oma nõusoleku või vastuväited. Samas astusid üles kolmandad isikud, kes soovisid vastu vaielda kavatsetavale ingrosaatsioonile või taotlesid samaaegset garantiid oma laenudele kostja kinnisvara näol. Alles seejärel tegi kohus otsuse ingrosseerimise suhtes.(16)

Nagu eelnevast nägime, iseloomustab kinnistusasutuste arengut Eestis enne 1889. a. kohtureformi eelkõige suur killustatus. Eesti ala oli jaotatud kahe kubermangu — Eesti- ja Liivimaa vahel, kummaski neist tegutsesid erinevad kohtuasutused erinevate funktsioonide ja kompententsusega kinnistusasjades. 1864. a. avaldatud Balti eraõigus säilitas hulgaliselt erinevusi Eestimaa, Liivimaa ja Tallinna linna tsiviilseadustes, sealhulgas ka omandi- ja pandiõigusi ja nende kinnistamist puudutavates. Seetõttu olid suured erinevused ka kinnistusasutuste praktilises töös. Nagu konstateerib A. A. Bašmakov, Baltimaade kinnistusasutused ja -praktika enne kohtureformi “… ei ilmutanud isegi niipalju elujõu ja kasvu algeid, et kujuneda välja ühistel organiseerivatel alustel kõigis kolmes kubermangus. Nende asutuste kogu originaalsuse juures langesid nad stagnatsiooni ja säilitasid … rabavalt arhailise iseloomu”.(17)

Uus etapp kinnistusasutuste arengus algas kohtureformiga, mis kinnitati 9. juulil 1889. a. keisri poolt ja avaldati veel samal aastal.(18) Sellega kaotati senised seisuslikud kohtud, sealhulgas ka Eestimaa Ülemmaakohus, Liivimaa Õuekohus, kreisikohtud ja magistraadid. Kogu Eesti ala jaotati 34-ks rahukohtuniku jaoskonnaks, need omakorda rühmitati viieks rahukogu ringkonnaks: Tartu-Võru, Pärnu-Viljandi, Tallinna-Haapsalu, Rakvere-Paide ja Saaremaa (igaühe tegevuspiirkonna moodustasid vastavad maakonnad ja linnad). Senise saksa keele asemel sai kohustuslikuks asjaajamiskeeleks vene keel. Kinnistusasjade lahendamiseks ja kinnistusraamatute pidamiseks asutati iga rahukogu juurde eriline krepostijaoskond. Lisaks anti linnadele, mis polnud rahukogude alatisteks asupaikadeks, õigus nõutada justiitsministrilt eraldi krepostijaoskondade asutamist linnas asuvate kinnisvarade kinnistamiseks. Selliseid krepostijaoskondi pidid ülal pidama vastavad linnavalitsused ja nende juhtimine anti kohalikule rahukohtunikule (§ 35). Eesti alal käsutasid seda õigust Narva ja Pärnu. Iga krepostijaoskonna tegevuspiirkonnaks määrati vastava rahukogu tegevuspiirkond. Krepostijaoskond koosnes ülemast, kelleks oli rahukogu esimees, sekretärist (Tallinna-Haapsalu krepostijaoskonnas loodi ka sekretäri abi ametikoht) ja kantseleiametnikest (§§ 36–38). Sekretärid, kes teostasid kogu praktilist asjaajamist ja kelle töö oli väga vastutusrikas, määrati ametisse ja vallandati krepostijaoskonna ülema esildisel justiitsministri poolt, kusjuures eelnevalt tuli sooritada eksam vajalike seaduste ja asjaajamisreeglite tundmises (§§ 40–41). Krepostijaoskondade tegevus allus vastavate rahukogude järelevalvele, kellele võis esitada kaebusi jaoskonnaülemate ebaõigete määruste kohta. Kaebused sekretäride tegevuse kohta esitati krepostijaoskondade ülematele (§ 49).

1889. a. kohtureformiga kehtestati Baltimail esmakordselt ühtsed kinnistusasutuste asjaajamiseeskirjad – “Kinnistusasjade ajamise ajutised reeglid”. Nendega tühistati kõik seni eri kohtades kehtinud määrused avalike raamatute pidamise korra ja kinnisvarade kohta käivate aktide kinnistamise protseduuri kohta (ajutiste reeglite § 1).(19) Reeglite §§ 2–34 seavad sisse uue, üksikasjaliselt läbitöötatud korra kinnistusraamatute pidamiseks(20), §§ 35–68 käsitlevad üldist kinnistamisprotseduuri ja §§ 69–76 renditalude päriseksostmise kinnistamise korda.

Ajutiste reeglite järgi asuvad krepostijaoskonnad kinnistamise teostamisele ainult kinnisvarade omanike ja kinnisvarade kohta õigusi omandavate või võõrandavate isikute avalduste põhjal, või siis kohtu- ja teiste valitsusasutuste ning ametiisikute nõudmisel (§ 35). Avaldusi kinnistamise kohta võetakse vastu nii suuliselt kui ka kirjalikult, viimaseid võib saata ka posti teel. Avalduste tegijad peavad tõestama oma isiku, õigus- ja teovõime ning esitama originaalis kinnistamisele kuuluvaid õigusi tõestavad dokumendid (§ 37–40). Avaldused kantakse krepostijaoskonna sekretäri poolt nende saabumise järjekorras kinnistuspäevikusse, kusjuures ühel ja samal päeval saabunud avaldused loetakse üheaegseteks (§§ 47–48). Nad vaadatakse krepostijaoskonna ülema poolt läbi järgmisel istungil kinnistuspäevikusse kandmise järjekorras. Läbivaatus toimub ainult avaldustes endis ja neile lisatud dokumentides sisalduvate andmete põhjal, mingeid täiendavaid andmeid teistelt asutustelt või eraisikutelt krepostijaoskonnad ei nõua. Krepostijaoskonna ülem on kohustatud vaid kindlaks tegema: 1) kas avalduste esitamisel on kinni peetud kehtivatest reeglitest, 2) kas kinnistamist ei takista juba varem kinnistusraamatuisse kantud õigused, 3) kas õigus, mille kinnistamist palutakse, üldse kuulub kinnistusraamatuisse sissekandmisele, 4) kas dokumendid, millel põhineb avaldus, ei sisalda midagi silmanähtavalt seadusevastast (§§ 49–51). Seega ei kuulu krepostijaoskonna kompetentsi kinnistamisele esitatava lepingu seaduslikkuse kindlakstegemine, vaid ainult järelevalve välistest formaalsustest kinnipidamise üle.

Pärast sissetulnud kinnistusavalduse läbivaatamist kirjutab krepostijaoskonna ülem kinnistuspäevikusse vastava määruse ning kinnitab selle oma allkirjaga koos daatumi lisamisega. Määrus võib olla antud avalduse kinnistamise, osalise kinnistamise või rahuldamata jätmise kohta. Viimasel kahel juhul tuleb esitada põhjused, mis ei luba kinnistamist läbi viia. Määrus kinnistamise kohta peab sisaldama viite kinnistusürikute raamatule ja kinnistute registri lahtrile, kuhu sissekanne tehakse, ning sissekande täieliku teksti. Kohe pärast istungi lõppu kantakse krepostijaoskonna ülema määruse ärakiri kinnistatud originaaldokumendile. Sissekande kinnistute registrisse teeb krepostijaoskonna sekretär järgmiseks istungiks ja kinnitab oma allkirjaga krepostijaoskonna ülem (§§ 52–55). Kui kinnistamisega on kehtestatud uus, varem kinnistusraamatuisse sisse kandmata asjaõigus, antakse kinnistuspalve esitajale selle kohta kinnistusakt, mis koosneb dokumendi ärakirjast, mille põhjal kinnistamine tehti, ja sellele kantud pealdisest — kinnistusraamatuisse tehtud sissekande ärakirjast. Kui kinnistamisega on ainult muudetud või kustutatud juba varem kinnistatud õigus, varustatakse varem välja antud kinnistusakt uue pealdisega (§§ 59–60).

Ülaltoodud reeglite täpsustamiseks avaldati 17. novembril 1889. a. “Instruktsioon krepostijaoskondadele kinnistusasjade ajamise ajutiste reeglite rakendamisel Balti kubermangudes”(21), milles anti üksikasjalised juhised kinnistusraamatute pidamiseks ja nende formularid. Nii reeglid kui ka instruktsioon olid ette nähtud ajutiseks kasutamiseks Baltimail kuni ülevenemaaliste kinnistuseeskirjade väljatöötamiseni.(22) Kuni tsaarivõimu kukutamiseni sel alal aga projektidest ka ligemale ei jõutud. Ka kodanliku Eesti kinnistuspraktika rajanes täielikult ülalmainitud juhenditel. Muutusi oli kinnistusasutuste nimetustes — senise “krepostijaoskonna” asemel tuli 1920. aastate esimesel poolel mitteametlikult tarvitusele “kinnistusjaoskond”, mis Riigikohtu 15. märtsi 1926. a. ringkirjaga tunnistati üldkehtivaks(23). Alates 1938. a. asendus see “kinnistusametiga”. Suuremaks organisatsiooniliseks ümberkorralduseks oli uue, Võru-Petseri kinnistusjaoskonna moodustamine 19. märtsi 1929. a. määrusega asukohaga Võrus. Selle ülemaks sai Võru 1. jaoskonna rahukohtunik. Tartu-Võru kinnistusjaoskond, mis nüüdsest peale kandis Tartu-Valga nime, andis uuele kinnistusjaoskonnale üle kõik kinnistusraamatud ja toimikud Võru- ja Petserimaa kinnisvarade kohta.(24)

Nõukogude võimu kehtestamisega Eestis 1940. a. kadus vajadus kinnistusametite järele, kuna kinnisvarade põhiliik — maa — muutus riigi omanduseks ega võinud olla enam ostu-müügi, pantimise jms. tehingute objektiks. ENSV Kohtu Rahvakomissariaadi määrusega 29. detsembrist 1940. a. nad likvideeriti. Saksa okupatsiooni ajal taastati kinnistusametite tegevus Eesti Omavalitsuse justiitsdirektori määrusega 23. septembrist 1941. a. Lõplikult likvideeriti nad pärast Eesti NSV vabastamist 1944. a.


2 Meyers Konversations-Lexikon.
Fünfte Auflage. Achter Band. Leipzig und Wien 1895, S. 19.
3 Энциклопедический словарь, т. XIII. С.-Петербург 1894, стр. 297.
4  Башмаков А. А. Основные начала ипотечного права. Либава 1891, стр. 36–37.
5 Samas, lk. 67.
6 Samas, lk. 78–79. Tagasi teksti.
7  Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Том XIII, Но 44235 /=II ПСЗ/.
8  Башмаков А. А. Основные начала ипотечного права. Либава 1891, стр. 80.
9 II ПСЗ, Том XIII, Но 11329.
10 II ПСЗ, Том XXIV, Но 23985, § 251–266; Том XXXV, Но 36312, § 60.
11  Свод местных узаконений губерний Остзейских. Часть третья. Законы гражданские. Санкт-Петербург 1864. Tagasi teksti.
12 Hellwich, E. Entwicklung und Ausbau des Lettländischen Grundbuchwesens.
Reval 1930, S. 3–5.
13  Башмаков А. А. Основные начала ипотечного права. Либава 1891, стр. 79.
14 Samas, lk. 73–75, 78. Üksikasjalisemalt nende kohta vt. järgmises peatükis.
15 Samas, lk. 78.
16 Samas, lk. 79–80. Tagasi teksti.
17 Samas, lk. 63.
18  Положения о преобразовании судебной части и крестьянских присутственных мест в Прибалтийских губерниях и правила о приведении означенных положений в действие с изложением соображений, на воих они основаны. Составили А. Гасман и А. Нолкен. Том I. Положение о преобразовании судебной части. С.-Петербург 1889.
19  Положения о преобразовании судебной части, стр. 291–348.
20 Vt. järgmine peatükk.
21  Башмаков А. А. Практическое руководство для крепостных отделений Прибалтийского края.Либава 1894, стр. 169–187. Tagasi teksti.
22 Samas, lk. 39–40.
23 Riigi Teataja 1926., nr. 31, lk. 312.
24 Riigi Teataja 1929., nr. 29, lk. 263.

II. KINNISTUSASUTUSTE DOKUMENTAALMATERJALIDE PÕHILIIGID

Vaatamata 1889. a. kohtureformiga teostatud kardinaalsetele ümberkorraldustele kinnistusasutuste organisatsioonis ja asjaajamises jäid nende funktsioonid üldjoontes samadeks. See omakorda põhjustas ühetüübiliste dokumentaalmaterjalide ladestumise nii reformieelsete kui ka -järgsete kinnistusasutuste tegevuses. Uued krepostijaoskonnad ei alustanud tühjalt kohalt, vaid neile anti üle likvideeritud kohtuasutuste raamatud kinnisvarade ingrosseerimise kohta, mida nad uute eeskirjade kohaselt jätkasid. Järjepidevuse säilimine asjaajamises võimaldab vaadelda nii enne kui ka pärast kohtureformi moodustunud kinnistusasutuste dokumentaalmaterjale koos, nende põhiliikide kaupa. Eesmärgiks on iseloomustada üksikute liikide eripära ja neis sisalduvat andmestikku, kusjuures liikide järjestamisel on lähtutud kinnistamisprotsessi käigust.

1. Suuliste avalduste raamatud

Nagu eespool mainitud, ei ilmutanud kinnistusasutused mingit omapoolset initsiatiivi kinnistusasjades. Kinnistamine sai alguse asjasthuvitatud isiku või asutuse avaldusest. Suuliselt esitatud avalduste registreerimiseks olidki sisse seatud erilised suuliste avalduste raamatud. Kohtureformieelsed suuliste avalduste raamatud on olemas ainult Tallinna Kinnistusameti fondis. Pärit on nad endisest Eestimaa Ülemmaakohtust ning kannavad originaalis nimetusi “Antrags Buch” (25) ja “Anschlage Buch” (26). Sissekanded neisse on tehtud kronoloogilises järjekorras ja sisaldavad andmeid kinnistamisavalduse sisu ja esitaja kohta. Kohtureformijärgseid suuliste avalduste raamatuid on säilinud väga lünklikult Tallinna (27), Tartu (28), Viljandi (29) ja Pärnu (30) kinnistusametitest. Neisse raamatutesse kanti kinnistusjaoskonna sekretäri poolt suulise avalduse järjekorranumber, daatum, avalduse esitaja nimi ja avalduse sisu, esitatud dokumentide arv ja nimetused ning tasutud kinnistuslõivu suurus. Seejärel loeti sissekanne avalduse esitajale ette ja kinnitati tema ja sekretäri allkirjadega. (31)

2. Kinnistuspäevikud

Kinnistuspäevikutesse kanti kronoloogilises järjekorras nii suuliselt kui ka kirjalikult esitatud kinnistusavalduste sisu ja kinnistusasutuste otsused kinnistamise või mittekinnistamise kohta. Kohtureformieelsed kinnistuspäevikud jagunevad võlgade ja koormatiste kinnistuspäevikuteks (Ingrossationsjournal) ning omandiõiguse kinnistuspäevikuteks (Korroborationsjournal). Esineb ka üldisi kinnistuspäevikuid, kuhu kanti sisse nii pandi- kui ka ostu-müügilepingud, samuti võlgade kustutamise päevikuid. Kohtureformijärgses praktikas tarvitati termineid “ingrossatsioon” ja “korroboratsioon” juba samatähenduslikena. (32)

Väga varajasi kohtureformieelseid kinnistuspäevikuid leidub Tallinna ja Tartu kinnistusametite fondides. Esimeses pärinevad need Eestimaa Ülemmaakohtust (kus neid nimetati mitte “žurnaalideks”, vaid “protokollideks”) ja hõlmavad mõningate lünkadega ajavahemiku 1747.–1889. a. Teises (f. 2381, nim. 1) leiduvad vaid Tartu Magistraadi võlgade ja koormatiste kinnistuspäevikud aastatest 1745–1889 ja omandiõiguse kinnistuspäevikud aastatest 1832–1889. Neis on kuni 1873. aastani ära toodud kinnistatava lepingu täpne tekst, hiljem ainult sisukokkuvõte. Viljandi Kinnistusameti fondis on Pärnu Kreisikohtu võlgade ja koormatiste (1862–1889), võlgade kustutamise (1851–1889) ja üldised (1877–1889) kinnistuspäevikud ning Viljandi Magistraadi võlgade kustutamise päevik (1838–1885).

Pärast 1889. a. kohtureformi peeti kinnistuspäevikuid kõikjal ühtse vormi järgi. Üldreeglina koostati igal aastal üks raamat, mõnikord (kui avaldusi laekus eriti palju) ka mitu. Kinnistuspäevikusse kanti sisse järgmised andmed: 1) kinnistusavalduse järjekorranumber, 2) avalduse esitaja nimi, avalduse sisukokkuvõte ja kinnisvara kinnistusnumber, 3) avalduse saabumise daatum (33), esitatud dokumentide arv ja nimetused ning tasutud lõivu suurus, 5) krepostijaoskonna ülema määrus, selle aeg ja avalduse mitterahuldamise põhjendus, 6) märkus määruse teatavakstegemise kohta, 7) märkus, kunas ja kellele on saadetud teated kinnistamise kohta.

Põhja-Eesti kinnistusametite reformijärgsed kinnistuspäevikud on säilinud väga puudulikult. Nii on Tallinna Kinnistusameti fondis kinnistuspäevikuid ainult kodanlikust perioodist (1931.–1940. ja 1944. a.), Narva Kinnistusameti fondis üks päevik aastast 1900, Rakvere Kinnistusameti fondis puuduvad nad hoopis. Seevastu Tartu, Viljandi ja Pärnu kinnistusametite kinnistuspäevikud on säilinud täielikult 1890. aastast kuni kodanliku perioodi lõpuni. Tartu Kinnistusameti fondis on ka kolm kinnistuspäevikut Valga linna
kohta (34), mis varem kuulus Võnnu-Valga krepostijaoskonna alla.

3. Kinnistusürikute raamatud

Kinnistusürikute raamatute iseloomulikuks jooneks on see, et nad sisaldavad originaalis või originaalidega võrdsustatud ärakirjadena dokumente, mille alusel kinnisvarade kinnistamist teostati: ostu-müügilepinguid, pandi- ja võlakirju, obligatsioone, kinke- ja päranduse jagamise akte, testamente, kohtuotsuseid jne. Seega annavad kinnistusürikute raamatud (ja nende alusel koostatud kinnistutoimikud) kõige üksikasjalikumat informatsiooni kinnisvarade suhtes sooritatud tehingute osas, kuna kõik teised kinnistusmaterjalide liigid esitavad andmeid kokkuvõtlikul või piiratud kujul. Kohtureformieelsed kinnistusürikute raamatud on ka kõige usaldusväärsemaks materjalide liigiks, seoses mõningate lünkadega kinnistute registrite pidamisel (35). Nende kasutamist raskendab vähene ülevaatlikkus — kinnistusürikute raamatud koostati kinnistusavalduste kronoloogilises järjekorras ja seega tuleb andmeid ühe kinnistu kohta otsida väga paljudest köidetest.

Nimetust “kinnistusürikute raamat” kinnistusasutuste asjaajamises ei kasutatud. Kohtureformieelsetes kinnistusasutustes nimetati neid väga mitmeti: Pfandbuch, Ingrossationsbuch, Korroborationsbuch jne. Pärast kohtureformi, ka kodanlikus Eestis, kasutati nimetust “kinnistusraamat”. Sel aga on kaks tähendust: kitsamas mõttes — raamat, mis sisaldab kinnistusürikuid; laiemas mõttes — kõik raamatud, mis on ette nähtud kinnistamiseks, seega ka kinnistute registrid (36). Et teha selget vahet mõlema tähenduse vahel, on enamikus kinnistusametite fondide nimestikes ja ka käesolevas artiklis kasutatud kinnistusraamatute jaoks kitsamas mõttes terminit “kinnistusürikute raamat”.

Fondis “Tallinna Kinnistusamet” kohtureformieelseteks kinnistusürikute raamatuteks nimetatud materjalidest on suur osa, eriti varasemast perioodist, hiljem lahtisest materjalist moodustatud toimikud või siis kujutavad endast tegelikult kinnistuspäevikuid või -registreid. Tõelistest kinnistusürikute raamatutest võib mainida Eestimaa Ülemmaakohtu omandiõiguse kinnistusraamatuid (37) aastatest 1791–1796, fideikomisside kinnistusraamatut (38) aastatest 1866–1889 ja Tallinna Magistraadi üldisi kinnistusraamatuid (39) aastatest 1797–1804, 1806–1807 ja 1851–1889. Kinnistusürikute raamatutena võib vaadelda ka Eestimaa Ülemmaakohtu ingrossatsioonidokumentide dublikaate (1824–1876, 1879–1882) ja ärakirju (1855–1888). (40) Rakvere Kinnistusameti fondis kohtureformieelseid kinnistusürikute raamatuid ei leidu, kuna Viru- ja Järvamaa kinnisvarade kinnistamine kuulus samuti Eestimaa Ülemmaakohtu kompetentsi, selle kinnistusürikute raamatud aga anti üle Tallinna Kinnistusametile. Varasemad kinnistusürikute raamatud puuduvad ka Narva Kinnistusameti fondis.

Tartu Kinnistusameti fondis on varasemad kinnistusürikute raamatud säilinud täielikumalt. Tartu linna kohta on olemas Liivimaa Õuekohtus peetud pandiraamatud (41)aastatest 1784–1838 ning Tartu Magistraadis peetud ingrossatsiooniraamatud (42) 1870.–1889. a. ja korroboratsiooniraamatud (43) 1870.–1889. a. Tartu- ja Võrumaa mõisate ja mõisamaade kohta on fondis Liivimaa Õuekohtu pandiraamatud (44) 1784.–1889. a. ja korroboratsiooniraamatud (45) 1813.–1889. a., kusjuures viimased on eraldi tervete mõisate ja mõisamaadest eraldatud maatükkide ostu-müügi kohta. Talumaade kinnistamisega enne kohtureformi tegelesid, nagu juba mainitud, kreisikohtud. Tartu Kreisikohtu ingrossatsiooni- ja korroboratsiooniraamatud (46) hõlmavad väikeste lünkadega ajavahemiku 1844.–1889. aastani. Korroboratsiooniraamatud on koostatud eraldi rüütli- ja kroonumõisatest eraldatud talumaade kohta.

Võru Kinnistusameti fondi nimistusse 1 on sisse kantud Võru linna pandiraamatud ja ingrossatsioonižurnaalid aastatest 1784–1889 ning korroboratsiooniraamatud ja -žurnaalid aastatest 1838–1889. Žurnaalide nime all esinevaid raamatuid võib tegelikult vaadelda kui kinnistusürikute raamatuid, kuna peale kinnistamisotsuse sisaldavad nad ka neile aluseks olevaid originaaldokumente. Võrumaa mõisate kohta on olemas üks pandiraarnat (47), ülejäänud kinnistusürikute raamatud mõisate kohta on Tartu Kinnistusameti fondis. Nimistus nr. 3 on Tartu Kreisikohtu korroboratsiooniraamatud (1853–1889) ja ingrossatsiooniraamatud (1866–1889) Võrumaa talude kohta. Esimesed neist on moodustatud mõisate kaupa, teised kronoloogilises järjekorras.

Viljandi linna kinnisvarade kohta on Viljandi Kinnistusameti fondis (48) olemas pandiõiguse kinnistusraamatud aastatest 1784–1852, omandiõiguse kinnistusraamatud aastatest 1832–1851 ja üldised kinnistusraamatud aastatest 1852–1889. Mõisate ja mõisamaade kohta on kinnistusürikute raamatud säilinud lünklikult: pandiraamatud Viljandimaa kohta (49) aastatest 1786–1795 ja Pärnumaa kohta (50) aastatest 1784–1889, omandiõiguse raamatud (51) aastatest 1801–1820 ja 1833–1889. Pärnu Kreisikohtu kinnistusürikute raamatud Viljandimaa talumaade kohta (52) on olemas aastaist 1852–1889, Pärnumaa talumaade kohta (53) aastaist 1855–1889. Ka siin on eraldi raamatud rüütli- ja kroonumõisatest eraldatud talukohtadele. Pärnu Kinnistusameti fondis leiduvad täielikult Pärnu linna pandiraamatud aastatest 1784–1889 ja korroboratsiooniraamatud aastatest 1832–1889.

Ülalloetletud raamatud, mis on moodustunud rohkem kui sajandi vältel erinevates kinnistusasutustes, pole ühetaolised oma koostamispõhimõtete poolest. Enamik neist koosneb kahest osast: raamatu algusesse on kronoloogilises järjekorras sisse kantud avalduste sisu ja kinnistusasutuse otsused kinnistamise kohta, lõppu köidetud samas järjekorras originaaldokumendid, millel otsus põhineb. Selline raamat ühendab endas faktiliselt kinnistuspäevikut ja kinnistusürikute raamatut. Mõnedes raamatutes järgnevad dokumendid vahetult igale otsusele. Küllaltki palju on ka raamatuid, kus originaaldokumentide asemel on toodud nende sõna-sõnalised ärakirjad. Esineb ka ainult dokumentidest koosnevaid raamatuid. Kõiki neid eriilmelisi raamatuid ühendab asjaolu, et nad sisaldavad originaalis või koopiatena kinnisvarade kohta käivate lepingute, võlakirjade jms. täieliku teksti.

Ühtsed eeskirjad reformijärgsete kinnistusürikute raamatute pidamiseks on toodud 1889. a. “Ajutiste reeglite” §§ 2–6. (54) Nende järgi koosnevad kinnistusürikute raamatud originaaldokumentidest (või originaalidega võrdsustatud koopiatest (55)), mille alusel on toimunud õiguste kinnistamine, kusjuures nende peale on kantud tõestatud koopiad kinnistusjaoskonna ülema määrustest esialgse kinnistamise ja järgnevate muutuste või kustutamiste kohta. Kinnistusürikute raamatud koostatakse iga aasta kohta eraldi ja neisse köidetakse dokumendid nende kinnistamise järjekorras. Eraldi raamatud tuli sisse seada juba väljakujunenud kinnisvarade liikide (mõisad, mõisamaast eraldatud kohad ja talumaast eraldatud kohad) (56) ja hüpoteegi-ringkondade (näit. Tallinna Toompea ja all-linn) jaoks. Kohtureformi järel sisseseatud kinnistusürikute raamatud on kinnistusametite fondides üldiselt hästi säilinud. Mõningaid lünki esineb rüütlimõisate ja väiksemate linnade osas, suuremate linnade ja igat liiki talukohtade kinnistusürikute raamatud on olemas peaaegu täielikult.

4. Kinnistute registrid

Kinnistute registrid kujutavad endast kõige ülevaatlikumat allikate liiki kinnisvarade kohta käivate juriidiliste tehingute uurimisel. Kuigi nad ei sisalda kõiki neid peensusi, mida pakuvad kinnistusürikute raamatutesse köidetud originaaldokumendid, on olulised momendid dokumentidest neis välja toodud. Nii kohtureformieelseid kui ka -järgseid kinnistute registreid iseloomustab esiteks igale kinnisvarale teatud osa (s.t. ühe või mitme lehekülje) eraldamine registris, teiseks andmete esitamine tabeli kujul. See teeb nad tunduvalt kompaktsemaks kinnistusürikute raamatutest ja võimaldab mõnel leheküljel anda pildi antud kinnisvara koostisest, omanike vahetusest, pantimistest jne. aastakümnete jooksul.

Ühistele joontele vaatamata erinevad kohtureformieelsed kinnistute registrid siiski tunduvalt hilisematest. Kõige olulisem on asjaolu, et enne kohtureformi polnud kinnistute registrisse sissekandmine kinnistamise seisukohalt obligatoorne — piisas kinnistuspäevikust ja kinnistusürikute raamatust. Register oli vaid kantseleilikuks abivahendiks vajalike dokumentide ja määruste leidmiseks kinnistusürikute raamatuist. Ja kuigi neid “abivahendeid” peeti üldiselt korralikult — juhtumeid, kus kinnistusürikute raamatus leiduvat ingrossatsiooni kinnistute registris pole, esineb harva — kõigutab see siiski mõnel määral usaldust kohtureformieelsete registrite vastu. Nagu kategooriliselt väidab A. Bašmakov: “… varandusel lasuvate asjaõiguste mõõdupuuks tuleb pidada: enne reformi — ingrossatsiooni- või korroboratsiooniraamatut, pärast reformi — kinnistute registrit.” (57) Kinnistute registrite teisejärgulise tähtsusega kohtureformieelsel perioodil võib seletada ka asjaolu, et varasemad registrid sisaldavad tunduvalt vähem andmeid võrreldes hilisematega. Kõik see ei vähenda siiski oluliselt kohtureformieelsete registrite kui allikmaterjali tähtsust, seda enam, et selle perioodi kinnistusürikute raamatud on säilinud vägagi lünklikult.

Kohtureformieelsete kinnistute registrite lähemal vaatlemisel tekib raskusi nende täpse dateerimisega. Registri alustamise aasta on ära märgitud ainult erandjuhtudel, ja kuna üldreeglina kanti registrisse kõik veel kehtivad asjaõigused, siis näitab kõige varajasem kinnistusdaatum vaid aega, millest varem registrit mingil juhul ei võidud alustada. Ebaselgeks jääb ka registri lõpetamise aasta, sest märkusi vanadesse registritesse tehti ka siis, kui uued olid juba ammugi kasutusel. Seetõttu tuleb meil enamasti piirduda üksikute registritüüpide suhtelise vanuse äranäitamisega.

Endise Eestimaa kubermangu linnade kohta käivad vanimad kinnistute registrid kannavad originaalis nime “Krepost-Buch” ja on alustatud ilmselt Eestimaa Kubermanguvalitsuses, kuid peetud edasi ka Eestimaa Ülemmaakohtus kuni 1870. aastateni. Need on olemas Haapsalu (58), Paldiski (59), Rakvere (60) ja Paide (61) kohta. Varajasemad kinnistusdaatumid neis on XVIII sajandi lõpust. Igale kinnistule pühendatud osa pealkirjas on ära toodud järjekorranumber, vana politseinumber, vana number kaardil, kinnisvara nimetus ja kirjeldus (näit. puust elumaja kõrvalhoonetega) ning krundi liik (linnakrunt, päruskrunt jne.). Tabelis on andmed kinnisvara omaniku, kreposti daatumi ja numbri, ingrossatsioonide ja keelu alla panekute (daatum, kreeditori nimi, ingrosseeritud summa suurus) ning ingrossatsioonide ja keeldude kustutamise kohta. Hilisemad, seejuures krepostiraamatutele otseselt järgnenud registrid kannavad nimetust “Hypothekenbuch” ja nad on olemas Tallinna Toompea (62), Haapsalu (63), Paldiski (64), Rakvere (65) ja Paide(66) kohta. Erinevalt eelnevatest registritest pole osade pealkirjades antud kinnisvara nimetust ja kirjeldust, vaid ainult uus number, mis kanti hiljem üle kohtureformijärgsetesse kinnistute registritesse. See-eest on tabel mõnevõrra põhjalikumalt välja töötatud — on lahtrid ka võlakohustuste ümberkirjutamise ja krundi ülemomaniku nime jaoks. Veelgi detailsemaid andmeid pakuvad Tallinna Magistraadi kinnistute registrid (Hypothekenbuch) Tallinna all-linna kohta (67), kus on nii täielikud osade pealkirjad kui ka andmed kinnisvara ostusumma või väärtuse, eelisõiguste ja omandiõiguste piiramise kohta. Seevastu Eestimaa Ülemmaakohtu kinnistute register Lihula alevi kohta (68) sisaldab andmeid ainult ingrossatsioonidest ja nende kustutamisest, kinnisvarade omanikke pole toodud. Eripärase vormiga on Narva Magistraadis koostatud kinnistute registrid (Grund- und Hypotheken-Buch) Narva kesklinna, Aguli ja Peetri linnajao, Jaani linnajao (69) ja Kudruküla mõisa(70) kohta. Kuna Narva kuulus Peterburi kubermangu, siis on nii lahtrite pealkirjad kui ka sissekanded kahes — saksa ja vene keeles. Registrites on ära toodud tänava nimetus ja maja number, omaniku nimi ja omandiõiguse alus, kinnisvaral lasuvad servituudid ja koormised, andmed võlgade ingrossatsiooni, kustutamise ja ümberkirjutamise kohta.

Eestimaa Ülemmaakohtu mõisate kohta käivatest kinnistute registritest on kõige vanemad ingrossatsiooniraamatud, (71) mis sisaldavad andmeid isegi XVIII saj. I poole kinnistamistest. Neile järgnev seeria (72) kannab samuti ingrossatsiooniraamatute nime ja pakub andmeid kinnistuste kohta XVIII saj. lõpust 1860. aastateni. Mõisad on neis raamatutes, mis hõlmavad kogu Eestimaa kubermangu, järjestatud tähestikuliselt. Andmed on toodud põhiliselt võlgade ingrosseerimise ja kustutamise, hilisemates raamatutes ka omanike vahetuse kohta. Vahetult kohtureformijärgseile eelnenud kinnistute registrid kannavad nime “Hypothekenbuch” ja sisaldavad peale võlgadega seotud operatsioonide üksikasjalisi andmeid omandiõiguse, talude ja karjamõisate müümise, tihti ka talude suuruse jne. kohta. Hüpoteegiraamatuid peeti eraldi mõisatele, mõisamaakohtadele ja talumaakohtadele ning nad on olemas nii Tallinna kui ka Rakvere kinnistusameti fondides. Eripärase vormiga on Habersti mõisast eraldatud talude kohta peetud register (Grundbuch), kus on toodud andmed ka talude ostuhinna või väärtuse kohta.

Liivimaa kubermangu vanemad kinnistute registrid pakuvad veelgi kirevamat pilti kui Eestimaa omad. Tartu linna vanim register XVIII saj. II poolest (73) kannab nime “Pfandbuchregister” ja on pooleldi tühi. Järgmised pandiraamatute registrid (74) on koostatud linnajagude kaupa ja sisaldavad andmeid kinnisvarade omanike ning võlgade ingrosseerimise ja kustutamise kohta XVIII sajandi lõpukümnenditest XIX saj. III veerandini. Viimaseid kohtureformieelseid kinnistute registreid nimetati hüpoteegiregistriteks (75). Neis on igale kinnistule eraldatud neli lehekülge, antud kinnisvara kirjeldus, asukoht, krundi liik, omanikud, ostusumma ja selle võlgujäänud osa ning andmed ingrosseerimise kohta. Võru linna varasem, XVIII sajandisse ulatuv kinnistute register kannab nime “Grundbuch” (76), hilisem — “Hypotheken-Register”(77). Valga, Pärnu ja Viljandi linna varasemad kinnistute registrid on eriilmelised, hilisemad (78) aga koostatud ühtse, väga detailse vormi järgi. Iga osa koosneb neljast leheküljest. Esimesel on toodud kinnisvara asukoht, koostisosad (elumaja, ait, tall, aed jne.), ostu- või pandisumma ja andmed eraldatud osade kohta. Teine lehekülg on pühendatud muutustele omandiõiguses, kolmas võlgade ingrosseerimisele ja neljas ingrossatsioonide kustutamisele.

Liivimaa mõisate jaoks koostas Liivimaa Õuekohus XIX saj. keskpaigaks (79) kaks tüüpi kinnistute registreid: nn. “Besitztitelbuch” ja ingrossatsioonide alfabeetiline nimestik. Andmeid leidub neis alates XVIII sajandist, kohati isegi selle esimesest poolest. Esimeses neist on toodud omandiõiguse korroboratsiooni aasta ja number, müüja ja ostja nimed, ostu-müügi objekt (ka mõisast eraldatud talud), ostusumma, omandiõiguse alus ja valdusse astumise aeg. Teine on täielikult pühendatud mõisatel lasuvate võlgade registreerimisele. Nimetatud registrid on koostatud eraldi Tartu-Võru (80) ja Pärnu-Viljandi (81) maakondade jaoks. Mõisamaadest eraldatud talukohtade jaoks koostas õuekohus kinnistute registrid alles enne kinnistusasjade üleandmist uutele krepostijaoskondadele, kusjuures täielikult lõpetada ta neid ei jõudnud (82). Neis on andmed nii omandi- kui ka pandiõiguse kohta. Registreid talumaakohtadele pidasid kreisikohtud eraldi iga maakonna kohta ja maakonna piires eraldi vaku- ja kroonumaadele. Neis on toodud maatüki suurus ja väärtus, omanike nimed, omandiõigust tõestav dokument, ostusumma, kinnistamise daatum ja andmed pantimiste ning teiste omandiõiguse piiramiste kohta.

1889. a. kinnistusasjade ajamise ajutistes reeglites on uutele, ühtse vormi järgi peetavatele kinnistute registritele pühendatud §§ 7–28 (83). Nende järgi eraldatakse iga iseseisva kinnisvara jaoks registris omaette osa, millel on varasematest registritest üle võetud ja muutumatu number (§§ 8, 13). Registri osadesse kantakse kõik kinnisvara kohta käivad õigused ja kohustused ning samuti nende muutmised ja kustutamised (§ 14). Registri iga osa koosneb pealkirjast ja neljast jaost. Pealkirjas tuuakse ära kinnistu number, nimetus ja asukoht. Esimesse jakku (kinnisvara) kantakse sisse: 1) esimesse lahtrisse — kinnisvara koostis, päraldised, tema kasuks kehtestatud servituudid ja koormised, kinnisvaraga liidetud maatükid ja kinnisvara suurus; 2) teise lahtrisse — kinnisvarast eraldatud osad ja nende suurus ning esimesse lahtrisse kirjutatud servituutide ja koormiste kustutamine. Teise jakku (omanik) märgitakse: 1) esimesse lahtrisse — kinnisvara omanik, omandiõiguse alus ja ostusumma; 2) teise lahtrisse — kinnisvara omaniku maksujõuetuks tunnistamine, kinnisvara aresti alla panek, kohtuotsus omandiõiguse kohta, kinnisvara võõrandamise keeld, fideikomissi asutamine, lepingud pärija määramise kohta ja kõigi nende äramuutmine. Kolmandasse jakku (kinnisvara koormatised) märgitakse: 1) esimesse lahtrisse — kinnisvara koormavad asjaõigused (peale nende, mis kuuluvad sissekandmisele teise jao teise lahtrisse ja neljandasse jakku); 2) teise lahtrisse — muutused kinnisvara koormavates asjaõigustes ja nende ärakaotamine. Neljandasse jakku (võlad) kantakse sisse: 1) esimesse lahtrisse — pandiõigused, mille tagatiseks on antud kinnisvara; 2) teise lahtrisse — pandiõiguse summa suurus; 3) kolmandasse lahtrisse — muutused pandiõigustes peale nende, mis kantakse neljandasse lahtrisse; 4) neljandasse lahtrisse — pandiõiguste osaline või täielik kustutamine, 5) viiendasse lahtrisse — kustutatud summa suurus (§§ 17–22). Iga sissekanne kinnistute registrisse peab koosnema 1) tekstist, 2) viitest kinnistusürikute raamatu ja kinnistuspäeviku aastale ja kinnistusavalduse järjekorranumbrile kinnistuspäevikus. Sissekanne dateeritakse, kirjutatakse alla krepostijaoskonna ülema ja kinnitatakse sekretäri poolt (§ 23).

Kohtureformijärgsed kinnistute registrid on kinnistusametite fondides olemas peaaegu täielikult. Puudu on vaid Saaremaa kinnistute registrid ja üksikud köited teistest hüpoteegiringkondadest. Registrite liigendus hüpoteegiringkondade ja kinnisvara liikide järgi on veelgi üksikasjalisem kui kinnistusürikute raamatute puhul (nii näiteks oli Tallinnas 8, Tartus 5, Narvas 4 hüpoteegiringkonda oma iseseisvate registritega) ning järgib üldiselt juba enne kohtureformi väljakujunenud jaotust, millele kodanlikul ajal lisanduvad uued hüpoteegiringkonnad ja uus kinnisvarade liik — 1919. a. maaseadusega loodud üksused (asundustalud).

5. Kinnistutoimikud

Kinnistutoimikud moodustavad rõhuva enamuse — 94% — kinnistusametite fondides leiduvate säilitusühikute arvust. 145 436-st kinnistutoimikust on 1028 moodustatud mõisate, 122 742 igat liiki talude ja 21 666 linnades ja alevites asuvate kinnisvarade kohta. Vastavalt “Ajutiste reeglite” § 29-le koostati eraldi kinnistutoimik iga kinnistute registri osa kohta. Kinnistutoimik pidi koosnema: 1) kinnistute registri osa ärakirjast ja 2) kõigi kinnistusürikute raamatutesse köidetud dokumentide, aga samuti suuliste avalduste raamatute ja kinnistuspäevikute sissekannete ärakirjadest antud kinnistu kohta (84). Kinnistutoimikule omistati sama number ja pealkiri kui oli vastaval kinnistute registri osal. Mõningates kohtureformieelsetes kinnistusasutustes juba varem peetud toimikud üksikute kinnisvarade kohta kuulusid liitmisele uute kinnistutoimikutega (85). Seetõttu esineb üksikutes kinnistutoimikutes, näiteks Tartu linna omades, ärakirju õige vanadest dokumentidest, mõnikord isegi XVIII sajandist.

Eeskirjade järgi tuli kinnistutoimikutesse koondada ärakirjad kõigis teistes kinnistusametite materjalide põhiliikides esinevatest sissekannetest ja dokumentidest. Tegelikult see alati nii ei olnud, kuna suure hulga koopiate valmistamine käis kinnistusametite vähestele kantseleiametnikele üle jõu, kinnistusavalduste esitajad ise aga ei tundnud selle vastu erilist huvi — kinnistamine oli kehtiv ka ilma koopiate valmistamiseta kinnistutoimikute jaoks (86). See-eest aga esineb kinnistutoimikutes tihtipeale materjale, mis mujal puuduvad. Esmajoones tuleb siin nimetada talude ja linnakruntide kaarte ja plaane. Kahjuks ei anna olemasolevad nimistud vastust küsimusele, millistes toimikutes need on olemas ja millistes mitte.

Kinnistutoimikute säilimisastme kohta kinnistusametite fondides on raske midagi konkreetset öelda, kuna nende suure hulga tõttu pole kontrollimine jõukohane. Nimistutes, kuhu toimikud on kantud kinnistunumbrite järgi, ilmnevad küll sagedased lüngad numbriridades, kuid seda võib põhjustada nii toimiku kaotsiminek kui ka ühe kinnistu liitmine teise külge, mispuhul ka likvideeritud iseseisva kinnistu toimik liideti teise toimikuga. Kinnistutoimikud on süstematiseeritud vastavalt kinnistute registrite liigendusele. Mis puutub nende kirjeldamisse nimistutes, siis linnades ja alevites asetsevad kinnistud, mil nimetusi polnud, on loomulikult loetletud kinnistunumbrite järgi. Kinnistunumbrite järgi on nimistutesse kantud ka kõik Põhja-Eesti mõisad, kuna Lõuna-Eesti omad (Tartu, Viljandi ja Võru kinnistusametites) on toodud nimeliselt. Talud on enamikes nimistutes toodud kinnistunumbrite järgi, nimeliselt vaid Viljandi kinnistusametis; Tartu Kinnistusameti nim. 1-s ja Võru Kinnistusameti nim. 5-s. Viimasel juhul pole aga talunimed järjestatult alfabeetselt, vaid nendesamade kinnistusnumbrite järjekorras ning seega ei kergenda nimede äratoomine kuigivõrd vajaliku kinnistutoimiku leidmist.


 25 F. 2840, nim. 1, s.-ü. 147–148; 1792.–1797. a.
26 Samas, s.-ü. 298–304 ja 306; 1816.–1818., 1823.–1856. ja 1884. a.
27 Samas, s.-ü. 149–206; 1889., 1891.–1917., 1925.–1939. a.
28 F. 2381, nim. 1, s.-ü. 302–335, 1890.–1926. a.; nim. 3, s.-ü. 32, 1912. a.
29 F. 3760, nim. 1, s.-ü. 86–93; 1930., 1932.–1938. a.
30 f. 4614, nim. 2, s.-ü. 12–25; 1897., 1903.–1913., 1917.–1918., 1921.–1940. a.
31  Положения о преобразовании судебной части, стр. 320. Tagasi teksti.
32  Башмаков А. А. Практичеокое руководство для крепостных отделений Прибалтийского края.Либава 1894, стр. 45–46.
33 Sel oli suur tähtsus, kuna pärast kohtureformi määras kinnistatud asjaõiguste vanuse kinnistuspalve esitamise aeg. Nagu eelpool mainitud, kuulusid juba XVII saj. vanemad õigused rahuldamisele eelisjärjekorras noorematega võrreldes. Vt.  Башмаков А. А. Практичеокое руководство, стр. 113.
34 F. 2381, nim. 3, s.-ü. 29–31, 1911., 1913. ja 1914. a.  Tagasi teksti.
35 Üksikasjalikumalt vt. kinnistusregistrite juures.
36  Башмаков А. А. Практичеокое руководство для крепостных отделений Прибалтийского края.Либава 1894, стр. 44.
37 F. 2840, nim. 1, s.-ü. 311–314.
38 Samas, s.-ü. 340.
39 Samas, s.-ü. 341–389.
40 Samas, s.-ü. 390–447, 449–509.
41 F. 2381, nim. 1, s.-ü. 1028–1039; nim. 2, s.-ü. 34.
42 Samas, s.-ü. 1041–1060.
43 Samas, s.-ü. 1061–1080.
44 Samas, s.-ü. 1082–1132.
45 Samas, s.-ü. 1133–1140.
46 Samas, s.-ü. 1170–1257.  Tagasi teksti.
47 F. 3416, nim. 1, s.-ü. 3, 1784.–1785. a.
48 F. 3760, nim. 1, s.-ü. 7092–7142.
49 Samas, s.-ü. 7212.
50 Samas, nim. 1, s.-ü. 7213; nim. 2, s.-ü. 64–106.
51 Samas, nim. 2, s.-ü. 107–116.
52 Samas, nim. 1, s.-ü. 7312–7341, 7438–7440.
53 Samas, nim. 2, s.-ü. 119–131, 195–199.
54  Положения о преобразовании судебной части, стр. 293–294.
55  Башмаков А. А. Практичеокое руководство, стр. 47–48.
56 Samas, lk. 170.  Tagasi teksti.
57  Башмаков А. А. Основные начала, стр. 93.
58 F. 2840, nim. 1, s.-ü. 1100.
59 Samas, s.-ü. 1103.
60 F. 4187, nim. 1, s.-ü. 249.
61 Samas, s.-ü. 265.
62 F. 2840, nim. 1, s.-ü. 961, 963–964.
63 Samas, s.-ü. 1101–1102.
64 Samas, s.-ü. 1104–1105.
65 F. 4187, nim. 1, s.-ü. 247–248.
66 Samas, s.-ü. 263–264.
67 F. 2840, nim. 1, s.-ü. 978, 985, 993, 1017, 1030, 1044.
68 Samas, s.-ü. 1110.
69 F. 3187, nim. 1, s.-ü. 56, 59, 62–63.
70 F. 4187, nim. 1, s.-ü. 270. Valmistatud 1877. a. Eestimaa Ülemmaakohtu korraldusel.
71 F. 2840, nim. 1, s.-ü. 336–338.
72 Samas, s.-ü. 1112–1116.  Tagasi teksti.
73 F. 2381, nim. 1, s.-ü. 1762.
74 Samas, s.-ü. 1766–1771.
75 F. 2381, nim. 2, s.-ü. 328–330, 336–338, 344, 346, 350.
76 F. 3416, nim. 1, s.-ü. 7.
77 Samas, nim. 3, s.-ü. 48.
78 F. 2381, nim. 3, s.-ü. 27–28; F. 4614, nim. 2, s.-ü. 33–45;
F. 3760, nim. 1, s.-ü. 8138–8139.
79 Hellwich, lk. 14–15.
80 F. 2381, nim. 2, s.-ü. 371–372.
81 F. 3760, nim. 1, s.-ü. 8140–8141.
82 Hellwich, lk. 43.
83  Положения о преобразовании судебной части, стр. 294–313.  Tagasi teksti.
84  Положения о преобразовании судебной части, стр. 313.
85  Башмаков А. А. Практическое руководство, стр. 179–180.
86 Samas, lk. 97.  Tagasi teksti.

 

III. KINNISTUSAMETITE MATERJALIDE KASUTAMISVÕIMALUSED EESTI AJALOO ALLIKANA

Eelnevast käsitlusest ilmnes, et kinnistusametite materjalid on vaatamata oma tohutule hulgale ja liigilisele mitmekesisusele küllaltki kitsa profiiliga. Kinnistusasutuste ainsaks ülesandeks oli omandi- ja hüpoteegivahekordade juriidiline vormistamine ning seetõttu me nende materjalidest muude elualade kohta andmeid ei leia. See aga ei vähenda mingil määral nende kui ajalooallika väärtust. On ju omandussuhted igasuguse klassiühiskonna aluseks, millel baseerub kogu ühiskondlik-poliitiline, majanduslik ja kultuuriline areng. Just nende põhiliste suhete kohta pakuvadki kinnistusametite fondid ammendamatut materjali, kusjuures andmete usaldusväärsus on ülimalt kõrge. Nagu eelnevalt märgitud, oli usaldusväärsuse printsiip hüpoteegisüsteemi üks põhiprintsiipe; omandiõiguste fikseerimine oli asjaosalistele niivõrd elulise tähtsusega, et mingeid eksimusi või ebatäpsusi kinnistusasutuste asjaajamises ei tohtinud esineda. Kinnistusasutuste materjalid, eriti alates XIX saj. keskpaigast, on säilinud küllaltki hästi ja kuigi lünki esineb, ei ole need eriti suured. Uurijate tööd kergendab asjaolu, et kinnistusametite materjalide põhiliigid — kinnistusürikute raamatud, kinnistute registrid, kinnistuspäevikud ja kinnistutoimikud — suures osas dubleerivad üksteist, nii et kui näiteks mingis fondis puudub kinnistusürikute raamatute üks köide, võib uurija selles sisalduva andmestiku põhiosa leida kinnistuspäevikuist ning sel viisil lünga ületada. Kinnistusasutuste materjalide sisulised väärtused, kõrge usaldusväärsus ja suhteliselt hea säilimisaste teevadki nimetatud materjalid ajalooallikana väga hinnatavaks.

Milline on olukord nende materjalide senise kasutamise osas? Ei saa öelda, et kinnistusametite materjalid oleksid seni täiesti kasutamata seisnud, kuid see kasutamine on olnud äärmiselt ühekülgne ja ebapiisav. Seda on teinud peamiselt ajaloo keskarhiivi omad töötajad puhtpraktilistel eesmärkidel — omandiõigusealaste arhiiviteatiste koostamisel. Selliseid teatisi on koostatud pidevalt paljude aastate vältel, kuid kõrghooaeg langes aastatele 1969–1971, mil arhiivil tuli külanõukogudele väljastada ligi 5500 teatist: 1969. a. 954, 1970. a. 3995 ja 1971. a. 449 (1972. a. vaid 54). Tehtud töö maht oli tegelikult suurem kui toodud arvud näitavad, sest paljud teatised koostati mitme või isegi mitmekümne objekti (talu) kohta. Sellega osutasid arhiivitöötajad kahtlemata suure teene tuhandetele vabariigi elanikele nende omandiõiguste tõestamisel. Mis puutub aga kinnistusametite materjalide kasutamisse teaduslikul otstarbel, siis selles osas on pilt küllaltki ebarahuldav — vaid üksikud uurijad on kasutanud neid materjale, seda peamiselt linnades asuvate silmapaistvate ehitusmälestiste uurimisel. Võib liialdamata öelda, et kinnistusametite materjalid on seni teaduslikust ringlusest peaaegu täielikult kõrvale jäänud ja seda täiesti teenimatult. Alljärgnevalt juhiksime tähelepanu nende materjalide mõningatele kasutamisvõimalustele Eesti ajaloo uurimisel.

Kõige perspektiivikam näib kinnistusametite materjalide kasutamine olevat meie agraarajaloo uurimisel, seda just talude osas. Sadades kinnistusraamatutes ja kinnistute registrites ning kümnetes tuhandetes talutoimikutes sisaldub praktiliselt kogu Eesti taluomandi ajalugu alates esimestest talude päriseksostmistest kuni 1944. aastani, mida üldisest kollektiviseerimisest eraldavad vaid mõned aastad. Materjalid võimaldavad vaadelda talude päriseksostmise levikut ajaliselt, geograafiliselt ja eri gruppide — suurte, keskmiste ja väikeste talude osas, analüüsida talupoegade poolt mõisnikele võlgu jäänud ostusummade suurust paikkonniti ja nende järkjärgulist kustutamist, jälgida talude edasimüümist ja omanike vahetust, vaadelda maahinna muutumist läbi aastakümnete — tavaliselt selle suurenemise suunas. Eriti ereda pildi saame osa talumajapidamiste üha suurematesse võlgadesse langemisest ja selle sagedasest lõppresultaadist — oksjonitest. Andmete läbitöötamine kogu Eesti territooriumi rohkem kui 140 000 talu kohta on üksikutele uurijatele muidugi üle jõu käiv ülesanne ja nõuab ilmselt suurema uurimisgrupi koordineeritud tegevust. Kuna kinnistusametite materjalides sisalduv andmestik on põhiliselt statistilise iseloomuga, oleks kindlasti mõeldav kaasaegse arvutustehnika kasutamine.

Mitte vähem vajalik pole ka suurmaavalduste — s.t. mõisate arengu jälgimine. Selles osas jäävad kinnistusametite materjalid küll ebapiisavaiks — valdav enamik mõisaid oli välja kujunenud ammu enne XVIII saj. II poolt, kust alates andmed nende kohta esinevad kinnistusametite materjalides ning varasema perioodi kohta tuleb kasutada muid allikaid. Lõuna-Eesti mõisate ajaloo kohta on meil kasutada H. v. Hagemeisteri, F. v. Buxhövdeni ja L. v. Stryki poolt kogutud ja publitseeritud andmed, kuid need lõpevad 1870. aastatega (L.v. Stryki Liivimaa mõisate ajalugu ilmus 1877. aastal) ja vajavad ilmselt täiendamist. Põhja-Eesti kohta pole aga senini ilmunud ühtki ülevaatlikku publikatsiooni, mis käsitleks kogu Eestimaa kubermangu mõisaid pikema perioodi vältel. Poolteise sajandi pikkust perioodi Põhja-Eesti ja poole sajandi pikkust perioodi Lõuna-Eesti mõisate ajaloos võimaldavad kõige paremini valgustada just kinnistusametite materjalid, kus leiduvad samad andmed, mis ülalmainitud autoridki esitavad: uute mõisate moodustamine ja vanade likvideerimine, muutused mõisate territooriumis (külade, talude, metsa- ja heinamaatükkide jms. üleminek ühe mõisa alt teise alla), pärandamine, ost-müük ja pantimine. Kuna mitmedki mõisnikud on Eesti ajalukku jätnud sügavaid jälgi, võib huvi pakkuda ka nende varanduslik seisund, mis leiab kajastust näiteks hüpoteegilaenude tegemises mõisatele — muidugi eelkõige mõisnike pillava eluviisi tõttu.

Nagu öeldud, on linnades paiknevaid kinnistuid, ennekõike üksikuid objekte, mõnevõrra uuritud. Kuid siingi võiks uurimistööde maht olla tunduvalt suurem, seda nii ehitusmälestiste, väljapaistvate tegelaste elukohtade, eriti aga linna kui terviku osas. Kinnistusametite materjalid annavad küllaltki hea pildi linnade territooriumi ja hoonestuse järkjärgulisest laienemisest, sageli kinnistutoimikutes esinevad krundiplaanid lubavad tänavavõrku ja üksikute hoonete paiknemist täpsemalt kindlaks teha kui üldised linnaplaanid. Eesti nooremate linnade (Võru, Jõgeva, Otepää, Mustla jt.) arengut on võimalik jälgida tekkemomendist alates.

Palju abi võiks kinnistusametite materjalidest olla koduuurijatele. Suurema hulga kinnistute läbitöötamine pole ühele inimesele küll jõukohane, kuid näiteks üksiku mõisa või valla talude saatuse uurimine ei käi üksikule uurijale üle jõu. Suurt huvi peaksid koduuurijatele pakkuma üksikasjalised talukaardid, mida talutoimikutes leidub hulgaliselt, samuti mõningad isiklikku laadi materjalid kinnisvaraomanike kohta.

Loomulikult on eelpoolmainitud uurimissuunad üsnagi orienteerivad ja ebakonkreetsed. Selleks, et täpsemalt öelda, milliste küsimuste lahendamisel kinnistusametite materjalid on asendamatud, milliste puhul ainult abistava iseloomuga, on tarvis tunda ja omavahel võrrelda hoopis laiemat allikate ringi kui antud artiklis käsitletud fondid. Võib aga olla kindel, et kinnistusametite materjalide detailsemal uurimisel ilmnevad veel mitmed uued kasutamisvõimalused ja uurimissuunad.

 

KASUTATUD KIRJANDUS

  1. Hellwich, E. Entwicklung und Ausbau des Lettländischen Grundbuchwesens. Reval 1930.
  2. Riigi Teataja 1926, 1927.
  3. Башмаков А. А. Основные начала ипотечного права. Либава 1891.
  4. Башмаков А. А. Практическое руководство для крепостных отделений Прибалтийского края. Либава 1894.
  5. Положения о преобразовании судебной части и крестьянских присутственных мест в Прибалтийских губерниях и правила о приведении означенных положений в действие с изложением соображений, на воих они основаны. Составили А. Гасман и А. Нолкен. Том I. Положение о преобразовании судебной части. С.-Петербург 1889.